mercoledì 25 dicembre 2013


CATTEDRALE DI S. DEMETRIO M. 

PIANA DEGLI ALBANESI 

SANTO NATALE 2013“Shi lehet Krishti, lëvdonie shi vien nga kjellia 

ju te pritëni. Shi Krishti mbi dhe: ju ngrëhuni. 

Zotit po t’i këndoni jeta e gjithë,edhe ndë 

gëzime, zëni kënka,popuj,juse u lëvdërua ai.”


“ Hristòs jennàte,doksasate; Hristòs eks 

uranòn,apandisate,Hristòs epi jis,ipsòthite. 

Asate to Kjirìo,pasa i ji,kje en evfrosìni 

animn’sate laì,òti dhedhòksaste.”


“Cristo nasce: glorificatelo!Cristo scende dai 

cieli:andategli incontro! 

Cristo è sulla 

terra:Levatevi in alto!”Cantate al Signore tutta 

la terra”, e 
AUGURO A TUTTI UN SANTO NATALE 

2013

Archim. p. Antonino Paratore Parroco

mercoledì 18 dicembre 2013

CATTEDRALE DI S. DEMETRIO M.
 
Orari delle Celebrazioni Liturgiche
nella Solennità della Natività secondo la carne del Signore Dio
e
Salvatore nostro GESU' CRISTO
          

MARTEDI 24 Dicembre 2013

Ore 09.30 Ufficio delle Grandi Ore

Ore 18.00 Celebrazione del Vespro e Divina Liturgia di San Basilio
                             
                              Ore 22.30 Celebrazione del Mattutino del Santo Natale
                             
                              Ore 24.00 Pontificale presiede il Vescovo Emerito S.Ecc.za Rev.ma SOTIR


MERCOLEDI   25 Dicembre 2013

Natività secondo la Carne di Nostro Signore Gesù Cristo

Ore 07,30 Divina Liturgia

Ore 10,30 Divina Liturgia


Ore 18,30 Celebrazione del Vespro

domenica 15 dicembre 2013

AVVISO

DOMANI 16 DICEMBRE 2013  

 SECONDO LA TRADIZIONE DELLA CHIESA UNIVERSALE  
INIZIA 
LA 
NOVENA DI PREPARAZIONE 
AL SANTO NATALE  2013 :

ALLE ORE  6,00      
S.ROSARIO E LITANIA CANTATA
                                  
DIVINA LITURGIA


domenica 8 dicembre 2013

9 DICEMBRE  
Concepimento di Sant'Anna, 
                  madre della Madre di Dio                     
  Të zënit të pafajshëmi të Shë  Mëris  
                    në  Gjithë Shëjtes Anë.                           
 Në akoluthìn mbrëmësore    

Kundra çëdò shpresìe si Anna zë në gji Virgjëreshën , t’jardhshmen Mëmë e Peréndìs,e mbushurë me harè po thërret:gëzonij me mua të gjitha farët e Israelit pse U ka lind si vullìmi i t'in’Zoti do Mirëbërësin t'im,i çili tue përgjegjur lutjes t'ime dhunën e shtërpëris deshi të më ndsirëj e zëmërën e helmuame nëpër dhëmbiet e lindies m'e shëndoshi si kishë taksur.

La  sterile Anna, * producendo come frutto, contro ogni speranza, * la Vergine che partorirà Dio nella carne, * risplende di esultanza, * danza e gioisce, * gridando a gran voce: * Tribú d'Israele, * rallegratevi  tutte con me * perché sono incinta * e depongo l'onta della mancanza di prole: * è piaciuto  infatti al benefattore * di esaudire la mia preghiera * e di sanare il mio cuore pieno di dolore * con i dolori del parto, secondo la sua promessa.
Ai çë mënd’e buroi ujët nga guri i that bë të kishë gjiri jit Zonjën Virgjërë nga e çila ka t’vinjë ujët e shpëtimit. Ti liruar kleve nga turpi Jo më do t’jesh mbi dhet një dru i pa-pemë,pse do t’japësh  të ler njëi botie çë do t’binjë Drurin i Gjellës.Si i pëlkjeu Atij AI liroi njerëzin nga turpi kur me trajten njerëzore u veshë e u  bë njerì  pse isht i pasur me lipisì .
Colui che ha fatto scaturire acqua * dalla roccia arida*,  concede frutto al tuo grembo, Anna: * la Sovrana sempre vergine, * dalla quale procederà l'acqua della salvezza. * Non dimorerai piú sulla terra * come terra sterile, * sei liberata dalla vergogna. * perché farai germogliare la terra * che produrrà la spiga della vita, * colui che toglierà le vergogne di tutti i mortali, * poiché si è compiaciuto, * per le sue viscere di misericordia  , * di assumere la forma di ciò che gli è estraneo
Të parathënat vërtetonen e Profetravet. Mali i shejt ndërtonet në gjishkalla e shejte ë vënë sipër,përgatitet  throni i mathë i Rregjit . Vendi ku ka’shkonjë Zoti ormiset . Driza e terme çë ngë shuhet zë e lulëzon. Puçëri i shejtërimit dha buròn hire çë prishiën shterpërin e të urtës Annë të çilën lumërojëm me besë.
Sono compiute le predizioni dei profeti: * il monte santo* sorge dai lombi; * la scala divina è piantata*;  il grande trono  del Re è preparato * ;   il luogo che sarà calcato da Dio ë approntato; * il roveto incombusto comincia a spuntare ; * il vasello dei profumi della santità * già zampilla, * comincia a spuntare ; * il vasello dei profumi della santità * già zampilla, * arrestando i fiumi della sterilità di Anna * dalla mente divina, * che noi con fede diciamo beata
Lëvdi nanì           Gloria  …Ora e sempre.   
Myster tepër i mathë çë moti i paralajmëruar e i pandëlguashëm nga  ëngjëjit e nga njerëzit sot dë ftonet në gji të Annës: Marieja krientulla e hjynushme ë përgatitur sa t'jet Ndenja e Rregjit i  për jetësis i çili ka të përtërinjë  jinin njerëzore.Asaj me vetëdijë të dëlirë t'i lutemi tue thënë: lutu Birit t’ ënt e Perëndi,pse je Ti pështrimi i gjithë të krështerëvet, të  shpëtonjë shpirtrat t’anë
      Lo straordinario mistero, * ineffabile per gli angeli, grandioso per gli uomini, * profetizzato dall'eternità, * si mostra oggi in un infante * nei lombi della casta Anna: * è Maria, la bimba divina, * preparata per divenire dimora * dell'universale Re dei secoli * e per riplasmare la nostra stirpe. * Imploriamola con coscienza pura, * a lei gridando: * Intercedi  presso il tuo Figlio e Dio perla salvezza delle anime nostre,tu che sei  protezione di noi cristiani.

         A P 0 S T I H A Allo stico, stichirá prosómia.
Anna  çë do t’thet Hiri i t'in'Zoti, si parkalesëj të kishë fëmijë,i thëshëj Perëndis i gjithëve e krionjësi ADONAI SAVAOTH : "Ti njeh dhunën  t'ime e shtërpërìs. Shëndoshëmë  hjidhërimin i zëmërës t'ime e sbíll burimet e gjirit  t'im e i papemi pemë të japënjë sa na të lerin  të t’e faliëm Tij si dhuretì tue lëvduar dhe bekuar gjithë një í mendie dashurin t'ënde pr’anë të çilës jipet jetës e madhia lipisi
Stico: Bëri  be in'Zot Davidhit mbi t’ vërtetë ne ngë do t'e mohonjë .
Ha giurato il Signore la verità a Davide, e non l'annullerà
Anna, grazia divina, * pregando un tempo per un figlio, * gridava al Dio e Creatore dell'universo: * Adonai sabaoth, * tu conosci l'onta della mancanza di figli: * liberami tu dal dolore del mio cuore, * apri le chiuse del grembo * e rendi feconda la sterile, * affinché ti offriamo in dono ciò che sarà generato, * benedicendo e concordemente glorificando * la tua amorosa compassione, * per la quale è donata al mondo la grande misericordia .
 Një herë,si lutet me besë Anna e urtë e Zotit i truhet,të Engjë11it  z ërin. gjegjet çë i siguron .Asaj se in' Zot i gjegji parkalesìt.Asaj  ëngjë11i  haptas i thoshëj : “lutja jote tek in ‘Zot arrú, mos u mërzit, lotët  t’ote pushò,   pse do t’zésh ngë gji ,si ullì çë lulëzon ,një degë e bukurë Virgjëreshën e çila ka t’t’japënjë LULEN KRISHTIN si njeri i çili jep të madhen lipisi ”.
Anna la casta, * mentre pregava un tempo con fede * e supplicava Dio, * udí la voce di un angelo * che le assicurava il divino esaudimento * delle sue richieste. * Chiaramente le diceva l'incorporeo: * La tua supplica è giunta al Signore; * non essere triste, * desisti dal piantò: * perché diverrai ulivo fruttifero * che produce quale bel rampollo la Vergine * che farà fiorire, secondo la carne, il fiore: * Cristo, colui che dona al mondo la grande  misericordia *.
Stico: Ka  t'vë te throni jit  NJE  nga pema e gjirít t'ënt  
          Del frutto del tuo seno porrò sul tuo trono.
     Jakimi e Anna zërr DELEN  t ë hjynushme nga e çila ka t'na' vinjë Kjenkji i hjy.nushëm  me vjershë i  pathënëshëm çë do t’flijonet për gjithë jetën. Andai të besmit një lëvdim të pashuashim po i faliën  me  brengosie  t’ in’Zoti e gjithë të dëtiruamë dëftonen.        Na të dy lumërojëm e gëzonemi me besë për të zënit  të famasëshëm të të jardhmes  Mëme e t'in’Zoti pr’anë të çilës  jìpet jetës me burì e madhia lipisi!

Una coppia di Sposi produce * la venerabile e divina giovenca * dalla quale in modo inesprimibile * procederà il vero vitello grasso*,   immolato per il mondo intero. * Gioiosi, essi offrono dunque con compunzione al Signore * una lode incessante, * e tutto l'universo è loro debitore. * Proclamiamoli dunque beati, * e formiamo con fede un coro divino * nella concezione della Madre  del nostro Dio * da loro generata, * per la quale è donata copiosa * la grande rnisericordia*.
 Lëvdì…na n i… Gloria…Ora e sempre… 

Sot nga rrenja e Davidhit  ,purpurë mbretërore,zë të lulëzonjë lulja e mystike e Jesseut . Nga këjo lule ka 'tvinjë Krishti Perëndia jinë çë shpëton shpirtrat t' anë.

Oggi una porpora regale germogliata * dalla radice di Davide, * comincia a far spuntare * il Mistico fiore di Iesse, nel quale è fiorito il Cristo Dio nostro, * colui che salva le anime nostre.

APOLITIKJION  Apolytilion

Sot  sglidhlen  lìdhiet e shtërpëris pse in 'Zot  gjegjet  Jakimin e Annën e kudra ,çëdo shpresie të  leri atireve i taks një vajzë e hjieshme. Nga Ajo leu i papërshkruashmi bër njeri . Prandai pr'anë të ëngjë11it  urdhuroi  t'i  thëshiën asaj : T ' fálem,o e Hir-plota, in'Zot  ë me tij.

Oggi sono sciolti * i vincoli della sterilità: * poiché esaudendo Gioacchino e Anna, * promette loro fanciulla: contro ogni speranza, * genereranno la divina fanciulla: dalla quale egli stesso, l'incircoscrivibile, * divenuto mortale è stato partorito, * lui che, mediante un angelo, * ha comandato di acclamare a lei cosí: * Gioisci, piena di grazia grazia,il Signore è con te .

sabato 7 dicembre 2013

CATTEDRALE DI S. DEMETRIO M.   

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 DICEMBRE 2013        


11 DICEMBRE '13           ORE 18,30  ESPERINOS  IN ONORE DI
                                                             S. SPIRIDIONE, Vescovo di Trimithunde  

12 DICEMBRE '13           ORE 8,30 DIVINA LITURGIA                                                                                                              
                                         ORE 18,30 ESPERINOS IN ONORE DI S. LUCIA  

13 DICEMBRE ' 13         MEMORIA DI SANTA  LUCIA M.                                            
                                     
                                       ORE 7,30 DIVINA LITURGIA                                          
                                     
                                       ORE 9,00 DIVINA LITURGIA                                          

                                        ORE 10,30 DIVINA LITURGIA                                        

venerdì 6 dicembre 2013


Sabato 7 Dicembre 2013


Sant'Ambrogio, vescovo di Milano ( † 4 aprile 397)

Sinassario
S. Ambrogio nacque tra il 333 e il 340, in una nobile famiglia cristiana. Suo padre era Prefetto della pretoria dei Galli, a Treviri e dopo la sua morte la famiglia rientrò a Roma. Dopo aver ricevuto una solida formazione in diritto e retorica, Ambrogio fu nominato governatore consolare dell'Emilia e della Liguria dagli imperatori Costanzo e Costante, i figli di Costantino il Grande.

Un semplice catecumeno, non aveva ancora ricevuto il battesimo quando fu acclamato vescovo. Si trovava a Milano nei giorni successivi alla morte del vescovo e lui, in quanto funzionario romano e catecumeno, cercò di evitare che la scelta del nuovo vescovo diventasse motivo di disordine pubblico. I suoi discorsi pieni di senno e di sapienza convinsero i presenti che iniziarono a gridare: Ambrogio Vescovo! Così Ambrogio, incredulo, timoroso e riluttante, acclamato dal popolo, con il consenso dei vescovi, e dell'imperatore Valentiniano I, ricevette il battesimo e passò rapidamente attraverso tutti i gradi della gerarchia ecclesiastica fino all'episcopato, nel quale fu ordinato il 7 dicembre del 374 (giorno dedicato alla sua memoria liturgica).
Governò la chiesa milanese con saggezza, combattendo le eresie di Ario, Sabellio, e Eunomio, scrivendo numerosi trattati sulla fede ortodossa che lo resero uno dei grandi Padri della Chiesa. Nel 390, quando l'imperatore Teodosio andò a Milano dopo la strage di Tessalonica, il Santo gli proibì di entrare in chiesa, ricordandogli le crudeltà di cui era colpevole. Morì il 4 aprile del 397.

7 DICEMBRE Memoria del nostro santo padre Ambrogio, vescovo di Milano (397). VESPRO Al Signore, ho gridato, 6 stichi e stichirá prosómia. Tono 1. Esultanza delle schiere celesti. Ornando di virtú * il trono del governatorato opportunamente hai ricevuto, per divina ispirazione, quello del pontificato. Essendo dunque stato in entrambi * fedele economo della grazia, o Ambrogio,hai ereditato una duplice corona. Con continenza, fatiche,molte veglie e intense preghiere,hai purificato l’anima e il corpo,o uomo di mente divina: divenuto cosí per il nostro Dio strumento d’elezione come gli apostoli˚,hai ricevuto i carismi. Come un tempo fece Natan con Davide˚,con franchezza rimproverasti il pio re, * una volta che era caduto in peccato,o Ambrogio beatissimo;lo sottoponesti pubblicamente alla scomunica,e dopo averlo corretto con la penitenza * in modo degno di Dio,lo hai riunito al tuo gregge. Altri stichirá prosómia. Tono pl. 1. Padre santo. Padre santo, Ambrogio sacratissimo,lira che canta per tutti noi la melodia salvifica delle dottrine ortodosse, lira che affascina le anime dei fedeli; cetra sonora del divino Paraclito; grande strumento di Dio;tromba della Chiesa degna di lode;limpidissima fonte di carismi che lava la sozzura delle passioni:supplica Cristo,implora Cristo, o santo,di donare alla Chiesa la concordia, la pace e la grande misericordia. Padre santo, Ambrogio beatissimo,apparso tra i padri teòfori del sinodo,tu proclami con chiarezza un unico Figlio in due nature, fatto carne, che si è manifestato a noi dall’ignara di nozze,e che è consustanziale al Padre, al Padre coeterno e a lui naturalmente unito;hai cosí represso con la potenza dello Spirito la blasfema loquacità di Ario.Implora Cristo, o santo,di donare alla Chiesa la concordia,la pace e la grande misericordia˚. Padre santo, ammirabile Ambrogio,trovata, come desiderava, la tua anima pura, la grazia dello Spirito santissimo ha preso in te dimora,come luce senza tramonto; per la sua energia tu scacci continuamente gli spiriti dell’errore e curi le sofferenze e le malattie di quanti a te si accostano con semplicità di cuore e celebrano la tua memoria luminosa.Supplica Cristo, implora Cristo, o santo,di donare alla Chiesa la concordia, la pace e la grande misericordia˚. Gloria. Ora e sempre. Theotokíon. A chi ti paragonerò, anima mia,tu che ogni giorno progredisci nel male e stoltamente sempre aggiungi alle tue lividure ferite peggiori,cosí da renderti tutta una piaga, senza pensare che il Giudice è vicino e che a lui dovrai presentarti per riceverne secondo le tue azioni pene e castighi? Convèrtiti, dunque,e gèttati ai piedi della Vergine,gridando:Purissima Sovrana, non disprezzare chi ha provocato il Dio pietosissimo che da te è nato per la salvezza dei mortali,nella sua grande e amorosa compassione. Oppure stavrotheotokíon. Quando vedesti pendere dal legno, * col divino fianco trafitto dalla lancia, * il grappolo che, come vite, * senza coltivazione avevi prodotto, * dicevi: * Che è questo, o Figlio e Dio? * Come dunque tu, che curi ogni malattia e sofferenza,ti sottoponi alla passione,pur essendo impassibile per la divina natura? Perché il popolo ingrato ha reso questo a te, il benefattore,in cambio dei tuoi benefici? O Vergine immacolata, per i suoi patimenti,supplicalo dunque incessantemente di liberarmi dalle passioni, affinché io ti glorifichi. Allo stico, stichirá dall’októichos. Apolytíkion. Tono 4. Regola di fede, immagine di mitezza,maestro di continenza:cosí ti ha mostrato al tuo gregge la verità dei fatti. Per questo, con l’umiltà,hai acquisito ciò che è elevato; con la povertà, la ricchezza,padre e pontefice Ambrogio.Intercedi presso il Cristo Dio,per la salvezza delle anime nostre.
Memoria di S.Ambrogio