venerdì 28 marzo 2014PARKALESÌ
O Perëndì çë sa të shpërbleje jetën deshe te leheshe, t'ishe i prer, i mohuar nga Judhenjët, i përdhënë me një të puthur, i lidhur si kusar, i helqur si një qenqj i pa-fàjshim, e përpara Anës, Kajafës, Pilatit edhè Erodhit deshe t'ishe i ftesur, i shar, i shkërzier, i kalzuar nga dëshmor të rremë. O Pe­rëndì çë deshe të kishe shkupinj e shplaka, t'ishe i ndryshur e i helmuar, i pushtijtur, i rrahur e i kurorëzuar me glëmba, çë deshe të kishe syt të pësh-truar me një napë; çë deshe t'ishe i xheshur, i ngjitur mbi një kryqje në mes të kusarëvet, çë deshe të pije tamëth e uthull, e t'ishe i lavosur me një shtizë; Ti, o

Zoti Krisht jim, për gjithë mundimet tate, çë më hapën mua udhën e gjellës, për kryqjen shejte, për pësimet e për vdeqen tende, shpëtomë nga Pisa e kij mirësìn të më qellësh atjè te ku qelle kusarin e mirë të kriqëzuar bask me Tij, e te ku Ti me tët’At e me Shpirtn Shejt rron e mbretëròn për gjithë jetë të jetëvet.Amìn.

O Zoti Krisht çë te kopshti dërsijte gjak.
Pop.: Kij lipisi për ne.
O Zoti Krisht çë me një të puthur kleve dhënë te duart e të pabesmëvet.
O Zoti Krisht çë kleve shar e përqeshur nga gjindja  si më i madhi i të mëkatruamvet.
O Zoti Krisht çë i lidhur te  një milezë  kleve rrahur pa mëshir me thupra e me purteka.
O Zoti Krisht çë kleve i kurorëzuar me glëmba.
O  Zoti Krisht   çë  kleve  qellur   t'ishe  vrar  si një dele e butë.
O   Zoti  Krisht  çë  nga e  gjashta  njera tek e nendëta orë kleve ì munduar mbi kriqen.
O Zoti Krisht çë kleve i lavosur përpara syvet e Shejtes Mëmës tende.
O Zoti Krisht çë me pesë lavoma kleve i dërpëtuar te duart, te këmbët edhè te gjiri i shejt.
O Zoti Krisht çë kleve nzjerrë nga kriqa e vunë te një var i ri.
Me te vërtetë mbi atë Ai mori të gjithë koposet
tona.                                                                
E gjithë helmet tona Ai deshi të duroj.
UDHA E KRYQES


Ne embër të Jatit, të Birit, të Shpirtit Shejt. Amìn.

Paçe për mua lipisi, i Madh'yn Zot! U ndienj pendim, o i Larti Perëndì, dhëmbem e helmonem me gjithë zëmërë për gjithë mëkatët çë kam bër te gjella jime. Helmonem, se kam sbjerrë Parraisin e më nget Pisa; po më shumë më dhëmb zëmëra, se, tue mëkatruar, kam ftesur Tìj, i Madh'yn'Zot, çë je gjithë e mira e çë ka të dua mirë mbi gjithë shërbiset. U të taks me të vërtetë, me ndihmën tënde, të mos të ftes më me mëkatën time. Vdeksha më mire! Po të dafsha mirë e të shërbefsha Tìj, i Madh'yn'Zot, i mirë e i ftet e klofsha me Tij për gjithëmonë.Amìn.

1
Rrij e Jëma e përlotuarë
afër kryqit e helmuarë
Tek'ì vdiste vjerrë i Biri.

Bën të kem. o e Shën-Mërì,
Gjithë lavòmët në ktë gji,
Ç'yn'Zot pati si njerì.

Ati i jinë... - Vëldì...

Na të falemi, o Zoti Krisht e të bekojëm përçë me shejten Kryqe Ti shpërbleve jetenMETË E PARE
Përpara syvet, o të krështerë, na kemi gjykatoren e Pilatit. Në mes t'armiqëvet, çë bërtasjën e lurijën se e duan vrar, çë e shajën e çë e nëmjën. Zoti Krisht me duart të lidhura me tërkuzë, rri tue mbajturë syt te dheu, i sbet, i përgjakëm, pa fuqì. Nga kryet shejt të shpuarë me glëmba, i kullòn gjaku për në ballit e për në faqes; më çë do vent të kurmit ka misht të zi e të murrët për shkupinjët çë ka pasur. Disà të liqë e padisjën e e ngalesjën me të rremë e me të shpifura. Ngë sheh përkrahu as një mik; ngë gjegjet një fjalë të mirë t'e ngushëllonjë e t’i shkrifënjë zëmërën. Pilatì ngrëhet shtuara edhè e dëmnòn për të vrar. Ai e gjegjet me butësì e ngë shqep gojën, ngë thot gjë, përçë e di se vdeqja e Tij ka t'jet gjella jonë. Ai merr mbi atë gjithë fajet e gjithë mëkatët tona, e i kla për në tue zënë vendin tënë sa të na lanjë e të na shpërlanjë shpirtin.

Nga Pilatì kle i gjykuar
Zoti  jim si një fajtuar
E çë zëmërë guri u kam
Në i pa-dhëmbëshim po jam?

Zoti Krisht të parkalès
Jipëm hir sa mos të t'ftes
Më të bie në faj ngë dua,
Lipisi kij, Zot, për mua.

II


Asaj pamje të tmeruarë
E kish zëmërën të dërptuarë;
Se një shpatë i u kreth te gjirì.

Bën të kem. o e Shën-Mërì,
Gjithë lavomët në ktë gji,
Ç'yn'Zot pati si njerì.

Ati i jinë... - Vëldì...

Na të falemi, o Zoti Krisht e të bekojëm përçë me shejten Kryqe Ti shpërbleve jetën.         Shpëtò, o Zot, popullin tënt e bekò trazhgimin tënt mundje të besëmvet tue dhuruar mbi të mallkuamin e me kryjen tënde ruaj ti qvarrin tënde
Salva, Signore, il tuo popolo, * e benedici la tua eredi­° * dando ai re vittoria contro i barbari * e custo­den­do con la tua croce * la tua città.      Sòson, Kìrie, ton laòn su ke evlòghison tin klironomìan su, nìkas tis evsevèvsi katà varvaron dhorùmenos ke to son filàtton dhià tu Stavrù su polìtevma.

O i lartësuar në krykjë tue dashur, rregjërìs s’re çë ka emërin tënt lipisit tote dhuroi Ti, o Krisht Perëndi. Dëfre me fuqin tënde qiverritarët tanë tue dhënë atyreve mundje kundra armiqëvet. Paçin ata ndihmën tënde, trofé të patundshëm.

O ipsothìs en do Stavrò *  ekusìos, * ti eponìmo su kenì * politìa, * tus iktirmùs su dhòrise, Christè o Theòs, * èf-franon en ti dhinàmi su  * tus pistùs àrchondas imòn *  nìkas chorigòn aftìs * katà ton polemìon.* Tin simmachìan èchien tin sin, * òplon irìnis * aìttiton tròpeon.

Krykjen tënde prosqinisjëm, o i Madh’yn’Zot, e Ngjalljen tënde të shejte lëvdojëm.
Ton Stavròn su proskinùmen, Dhèspota, ke tin aghìan su Anàstasin dhoxàzomen


Adoriamo la tua croce, o Sovrano,e glorifichiamo la tua santa risurrezione.

martedì 25 marzo 2014

                  Una parola di misericordia

 Icona di san Gabriele arcangelo ed evangelista (Saydnaya, Siria XVIII secolo)

L’annunciazione secondo Severo di Antiochia

                   Le parole dell’arcangelo turbano Maria e affliggono lo stesso arcangelo perché il suo annuncio va oltre la comprensione umana: «Gabriele poi era anche lui nell’afflizione, nella compassione verso di noi e nella misericordia, vedendo che il messaggio che l’annuncio proferito alla santa madre di Dio e vergine Maria era frainteso». Allora l’arcangelo, diventato quasi un mistagogo dell’incarnazione del Verbo di Dio, aggiunge parlando a Maria: «Ma non deve gettarti nel turbamento che io ti abbia annunziato la venuta di Dio; neppure devi pensare che si tratta di una nascita che avverrà da sé o in modo spontaneo. Sarà un concepimento secondo l’ordine naturale, ma la gestazione e la nascita saranno senza seme umano. Il Verbo di Dio infatti viene per raddrizzare la natura umana».
               Severo sottolinea poi che Gabriele già preannuncia la Pasqua di Cristo, redenzione per Adamo e per lo stesso ladrone accanto alla croce: «Queste parole aprono anche il paradiso chiuso dopo Adamo. E se il ladrone non fosse stato preannunciato nelle parole dell’arcangelo e non avesse creduto nel regno di Cristo che non ha fine, non avrebbe detto vedendo colui che era messo in croce: Ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E mai un ladro sarebbe stato oggetto di una promessa, degna di Dio, se colui che era stato crocefisso non fosse immortale, e se non fosse stato un re senza inizio e senza fine, lui che si era volontariamente caricato per noi della croce nella sua carne e aveva assaggiato la morte che dà la vita».
             Il patriarca di Antiochia conclude l’omelia esortando il suo uditorio non soltanto a proclamare la propria fede nell’incarnazione del Verbo di Dio, ma a manifestarla nella propria vita: «Quando tu glorifichi Dio per mezzo delle parole, tu lo fai soltanto con la bocca e con la lingua, ma quando fai delle azioni degne dell’agire cristiano, allora innalzi la lode con mille bocche. Ognuno di coloro che ti vedono, glorifica Dio che per noi si è incarnato, perché attraverso il nostro agire è istruito da questi comandamenti degni e meravigliosi».
                 Fondamentale è infatti per il predicatore la testimonianza del cristiano: «Se qualcuno ti vede agire nella santità, e vede che tu disprezzi le ricchezze e che fai partecipare dei tuoi beni coloro che ne hanno bisogno, correrà nel suo pensiero verso la promessa futura e celebrerà il sole di giustizia che è Cristo, che con la sua risurrezione ha illuminato la terra e ha insegnato a disprezzare le cose temporali e ad acquisire invece i beni che durano e sono incorruttibili. Ma se ci allontaniamo di questi beni e ci lasciamo andare ai desideri e ci lasciamo incatenare dalle cose materiali, il cristianesimo sarà deriso, le speranze della risurrezione saranno cosa disprezzabile. 
           Questo non avvenga» esclama alla fine Severo, che invoca in conclusione «la grazia e l’amore per gli uomini del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo».

Dall 'Osservatore Romano del  24 marzo 2014  Manuel Nin


26 MARZO
    Sinassi dell’arcangelo Gabriele.
                                                                                     VESPRO

Al Signore, ho gridato, 3 stichirá prosómia della festa. Per rivelarti l’eterno consiglio 
Quindi stichirá prosómia dell’arcangelo.
Tono 1. Martiri degni di ogni lode.
Il sommo Gabriele, * l’intelletto pienamente deiforme, * risplendente e celeste, * che vede e contempla la Luce trisolare insieme alle superne schiere, * giungendo dalla Vergine le ha dato il buon annuncio * del divino e tremendo mistero: * egli intercede per le anime nostre.
Il grande mistero, * un tempo ignoto agli angeli˚, * e custodito dall’eterni­tà, * a te solo, Gabriele, è stato affidato, * e tu, giunto a Nazaret, * lo hai fidu­ciosa­mente rimesso alla sola pura: * insieme a lei prega * perché siano donate alle anime nostre * la pace e la grande misericordia˚.
Tu che sei sempre ricolmo di luce, * che fai la volon­tà dell’on­nipotente * e ne esegui gli ordini˚, * o Gabriele, ottimo princi­pe degli angeli, * salva quanti con amore ti onorano, * chiedendo sempre che siano donate alle anime nostre * la pace e la grande misericor­dia˚.
Gloria. Ora e sempre. Tono pl. 2. Di Giovanni monaco.
Fu mandato dal cielo l’arcangelo Gabriele * ad annun­ciare alla Vergine il concepimento. * Giunto a Nazaret, * rifletteva in se stesso sul prodigio * e ne era sbigottito: * Dunque l’inafferrabile * che è nel piú alto dei cieli * nasce da una vergine! * Colui che ha il cielo per trono * e la terra come sgabello˚ * si rinchiude nel grembo di una donna! * Colui che i serafini dalle sei ali˚ * e i cherubini dai molti occhi˚ * non possono fissare, * si compiace di incarnarsi da lei * in virtú della sola paro­la. * Colui che qui è presente * è il Verbo di Dio. * Che attendo dunque, * perché non parlo alla fanciulla? * Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te˚; * gioisci, Vergine pura; * gioisci sposa senza nozze; * gioisci, Madre della vita. * Benedetto il frutto del tuo seno˚. 
Ingresso. Luce gioiosa, e le letture.
Lettura del libro dell’Esodo (3,1-8).
Mosè salí al monte di Dio, all’Oreb. Gli apparve l’an-
              gelo del Signore nella fiamma del fuoco da un roveto. Ed egli osservò che il roveto ardeva ma non si consumava. E Mosè disse: Voglio accostarmi per vedere questa grande visione, perché il roveto non brucia. Ma come il Signore vide che si accostava per vedere, il Signore lo chiamò dal roveto, dicendo: Mosè, Mosè! Ed egli disse: Che c’è, Signore? Ed egli: Non ti avvicinare; sciogli i calzari dai tuoi piedi, perché il luogo su cui stai è terra santa. Poi gli disse: Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora distolse il volto perché non osava guardare in faccia a Dio. E il Signore disse a Mosè: Ho ben visto l’afflizione del mio popolo da parte dell’Egitto, e ho udito il loro grido a causa dei soprintendenti ai lavori. Conosco la loro sofferenza e sono sceso per liberarli dalla mano degli egiziani, condurli fuori da quella terra e introdurli in una terra buona e vasta, una terra da cui scorre latte e miele.
Lettura del libro dei Proverbi (8,22-30).
Il Signore mi ha creata quale principio delle sue vie, in
        vista delle sue opere. Prima dei secoli mi ha fondata, in pincipio, prima di fare la terra, prima di fare gli abissi, prima che scaturissero le sorgenti delle acque. Prima che fossero fissati i monti, prima di tutti i colli mi ha gene­rata. Il Signore ha fatto le regioni abitate e quelle deser­te, e le piú alte zone abitate della terra. Quando predi­sponeva il cielo, io ero con lui, e quando separava il suo trono sopra i venti. Quando rendeva potenti le nubi dei cieli, e quando assicurava le sorgenti della terra. Quando poneva un limite al mare - e le sue acque non lo oltrepas­se­ranno - e faceva robuste le fondamenta della terra, io ero presso di lui come ordinatrice. È in me che egli si rallegrava; e io ogni giorno gioivo al suo cospetto in ogni tempo.
Allo stico, stichirá prosómia.
Tono pl. 4. O straordinario prodigio!
Gabriele, principe delle superne schiere, * discende
             per salutare la Vergine, dicendo: * Gioisci, puro cocchio della Divinità! * Dall’eternità Dio ti ha amata, * e ti ha scelta come sua dimora˚. * Io, un servo, sono qui * per cantare l’avvento del tuo Sovrano: * Partorirai il Signore, restando incorrotta.          
Stico: Date di giorno in giorno il buon annuncio della sua sal­vezza.         
Che è mai questo tuo volto di fuoco? * chiese stupita la venerabile a Gabriele; * Che dignità è la tua, * e che senso hanno le tue parole? * Tu mi preannunci la nascita di un bambino, * ma io non ho esperienza di uomo. * Non cercare di ingannarmi con parole menzognere, o uomo, * come fece un tempo il serpente seduttore * con la progenitrice Eva.
Stico: Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra.
Lo Spirito santissimo di Dio verrà su di te, * o pura Sovrana che accogli Dio: * ti adombrerà la potenza dell’Altissimo˚ * e partorirai un Figlio, * custodendo inalterata la tua verginità. * Costui è un Figlio senza genealogia˚, * e viene per salvare il suo popolo˚, * conforme al suo beneplacito.       
Gloria. Ora e sempre. Tono 4.
Il sesto mese * fu inviato l’arcangelo a una vergine pura; * ed egli rivolgendo­le il saluto ‘Gioisci’, * le annunciò che da lei * sarebbe venuto il Redentore. * Accolto dunque con fede il saluto, * essa concepí te, Dio che sei dall’eternità, * e che ineffabilmente ti sei compiaciuto di farti uomo * per la salvezza delle anime nostre.
Apolytíkion. Tono 4. Tu che volontariamente.
Capo supremo dei celesti eserciti, * noi indegni ti sup­plichia­mo: * con le tue preghiere sii per noi balu­ar­do; * custodisci al riparo delle ali * della tua gloria immate­riale * noi che ci prostriamo * e con insisten­za gridia­mo: * Liberaci dai pericoli, * tu che sei principe delle superne schiere.


25 MARZO
      ANNUNCIAZIONE
DELLA SANTISSIMA MADRE DIO
E SEMPRE VERGINE MARIA


VESPRO
Al Signore, ho gridato, 3 stichirá prosómia della festa, raddoppiandoli in modo da renderli 6.
Tono pl. 2. Riposta nei cieli.
Per rivelarti l’eterno consiglio, * si presentò Gabri­ele, o Vergine, * salutandoti e cosí parlando: * Gioi­sci, terra non seminata; * gioisci, roveto incombu­sto˚; * gioisci, abisso imperscrutabile; * gioisci, ponte che fa passare ai cieli * e scala elevata contempla­ta da Giacob­be˚; * gioisci, divina urna della manna˚; * gioisci, liberazione dalla maledizione˚; * gioisci, ritor­no di Adamo dall’esi­lio: * il Signore è con te˚.
Mi appari come uomo, * disse la Vergine incorrotta * al principe dell’esercito celeste: * come dunque pronunci parole * che oltrepassano l’uomo? * Mi hai detto infatti che Dio sarà con me * e prenderà dimora nel mio grembo: * ma, dimmi, come potrò divenire * ampio spazio e luogo di santità˚ * per colui che cavalca i cherubini?˚ * Non trarmi in inganno: * non ho conosciuto piacere, * sono estranea a nozze, * come dunque partorirò un figlio?  
Quando Dio vuole, * l’ordine della natura è superato, * rispo­se l’incorpo­reo, * e si opera ciò che oltrepassa l’uomo. * Credi alle mie veraci parole, * o santissima piú che immacolata. * Ed essa esclamò: * Mi avvenga dunque, secondo la tua parola˚, * e io partorirò colui che non ha carne, * che da me prenderà la carne * per ricon­durre l’uomo, grazie a questa unione, * alla digni­tà antica: * egli è il solo potente.
Gloria. Ora e sempre. Tono pl. 2. Di Giovanni monaco.
Fu mandato dal cielo l’arcangelo Gabriele * ad annun­ciare alla Vergine il concepimento. * Giunto a Nazaret, * rifletteva in se stesso sul prodigio * e ne era sbigottito: * Dunque l’inafferrabile * che è nel piú alto dei cieli * nasce da una vergine! * Colui che ha il cielo per trono * e la terra come sgabello˚ * si rinchiude nel grembo di una donna! * Colui che i serafini dalle sei ali˚ * e i cherubini dai molti occhi˚ * non possono fissare, * si compiace di incarnarsi da lei * in virtú della sola paro­la. * Colui che qui è presente * è il Verbo di Dio. * Che attendo dunque, * perché non parlo alla fanciulla? * Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te˚; * gioisci, Vergine pura; * gioisci sposa senza nozze; * gioisci, Madre della vita. * Benedetto il frutto del tuo seno˚. 
Ingresso, Luce gioiosa, il prokímenon del giorno e le letture.
Lettura del libro della Genesi (28,10-17).
G­iacobbe partí dal pozzo del giuramento e si diresse
             verso Carran; si imbattè in un luogo e là si mise a dormire perché era tramontato il sole. Prese una delle pietre che erano lí, se le pose sotto il capo, si addormentò in quel luogo e sognò: ed ecco, una scala appoggiava sulla terra e la sua cima raggiungeva il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendeva­no su di essa, mentre il Signore vi si appoggiava, e gli disse: Io sono il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isac­co, non temere: la terra su cui giaci, la darò a te e alla tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la sabbia della terra, e si estenderà verso il mare, verso mezzogior­no, verso settentrione e verso oriente, e saranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le tribú della terra. Ed ecco, io sono con te per custodirti in tutto il cammino che farai; e ti farò tornare in questa terra, perché non ti abbandonerò sinché io non abbia fatto tutto quello di cui ti ho parlato. E Giacobbe si destò dal suo sonno e disse: Il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo! Ebbe timore e disse: Quanto è tremendo questo luogo! Altro non è che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo.
Lettura della profezia di Ezechiele (43,27-44,4).
A­ partire dal giorno ottavo, i sacerdoti offriranno sul­
             l’altare i vostri olocausti e i vostri sacrifici pacifici, e voi mi sarete accetti, dice il Signore. E mi fece volgere per la via della porta esterna del santuario che guarda ad oriente, ed essa era chiusa. E il Signore mi disse: Questa porta resterà chiusa, non verrà aperta e nessuno passerà per essa, perché per essa entrerà il Signore Dio d’Israele, e rimarrà chiusa. Poiché il principe, lui siede in essa per prender cibo. Entrerà per la via del portico della porta e per la sua via uscirà. E mi introdusse per la via della porta che guarda a settentrione, di fronte al tempio: e vidi, ed ecco, era piena di gloria la casa del Signore.
Lettura del libro dei Proverbi (9,1-11).
L­a sapienza si è costruita una casa e ha eretto a soste-
           gno sette colonne. Ha sgozzato i suoi animali, ha versato nel calice il suo vino e ha preparato la sua mensa. Ha mandato i suoi servi a invitare al banchetto con alto proclama, dicen­do: Chi è stolto si rivolga a me. E a quelli che mancano di senno dice: Venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho mesciuto per voi. Abbandonate la stoltezza e vivrete, cercate la prudenza per poter aver vita e dirigere l’intel­ligenza con la conoscenza. Chi rimprovera dei malva­gi ne ricaverà per sé disonore e chi correggerà l’em­pio ne avrà biasimo, perché i rimproveri fatti all’empio sono per lui lividure. Non rimproverare dei malvagi perché non ti prenda­no in odio: rimprovera il saggio e ti amerà. Da’ un’opportu­nità al saggio e diventerà piú saggio, istrui­sci un giusto e continuerà ad accogliere istruzione. Princi­pio della sapien­za è il timore del Signore, e il consiglio dei santi è intelligenza. Conoscere poi la legge è cosa di una buona mente. In questo modo, infatti, vivrai a lungo e ti verranno aggiunti anni di vita.
Alla lití, stichirá idiómela. Tono 1. Di Byzas.
Il sesto mese, * fu inviato a te, Vergine e pura, * il prin-
        cipe delle schiere celesti˚ * per manifestarti il decreto di salvezza * e insieme per lodarti cosí: * Gioi­sci, piena di grazia, il Signore è con te: * partori­rai quale Figlio * colui che dal Padre prima dei secoli è gene­rato: * egli salverà il suo popolo dai suoi pecca­ti˚.         
Stesso tono. Di Anatolio.
Il sesto mese, * fu inviato dal cielo l’arcangelo Gabriele * in una città della Galilea di nome Nazaret * per portare alla Vergine messaggi di gioia. * E accostato­si a lei, * cosí esclamò: * Gioi­sci, piena di gra­zia, * il Signore è con te; * gioisci ricettacolo dell’incirco­scrivibile Natura: * il tuo grembo ha infatti racchiuso, * o bene­detta, * colui che i cieli non giungono a conte­nere. * Gioisci, venerabile, * tu che richiami dall’e­silio Adamo * e riscatti Eva, * tu, gioia del mondo * ed esultanza della nostra stirpe.
Fu inviato l’angelo Gabriele dal cielo, * da parte di Dio, ad una Vergine incontaminata, * in una città della Galilea, * chiamata Nazaret, * per darle il felice annun­cio * del singolare modo del concepimento. * Fu mandato un servo incorporeo * alla città vivente, alla porta spiri­tuale˚, * per manifestarle la discesa del Sovrano che viene. * Fu inviato un celeste guerriero * alla viven­te reggia della gloria * per preparare al Creato­re una dimora che non verrà meno. * Giunto a lei, egli gridava: * Gioi­sci, trono igniforme, * tu che sei ben piú gloriosa * dei cherubini dai quattro aspetti˚; * gioisci, celeste catte­dra del Re; * gioisci, montagna non tagliata˚, * augu­stissimo taber­nacolo: * in te infatti ha corporalmen­te preso dimora * tutta la pienezza della Divinità˚, * in virtú del benepla­cito dell’eterno Padre * e per la siner­gia del santissimo Spirito. * Gioisci, piena di grazia, * il Signore è con te.
Gloria. Ora e sempre. Tono 2. Di Cosma monaco.
Oggi Gabriele * porta l’annuncio alla piena di gra­zia: * Gioisci, Vergine senza nozze e di esse ignara. * Non stupirti né spaventarti * per la mia forma strana: * un arcangelo io sono. * Un serpente ingannò Eva un tempo, * ma ora io annuncio a te la gioia: * tu, rimanendo incor­rot­ta, * partorirai il Signore, * o immacolata.
Allo stico, stichirá idiómela. Tono 4.
Il sesto mese * fu inviato l’arcangelo a una vergine pura; * ed egli rivolgendole il saluto ‘Gioisci’, * le annunciò che da lei * sarebbe venuto il Redentore. * Accolto dunque con fede il saluto, * essa concepí te, che sei Dio dall’eternità, * e che ineffabilmente ti sei compiaciuto di farti uomo * per la salvezza delle anime nostre.
Stico: Date di giorno in giorno il buon annuncio della sua salvezza.
Una lingua sconosciuta * udí la Madre-di-Dio: * le parlava l’arcangelo, * con le parole della buona novella; * ed essa, accolto con fede il saluto, concepí te, * Dio che sei prima dei secoli. * Perciò noi, esul­tan­ti, a te acclamiamo: * O Dio che da lei * ti sei immuta­bil­mente incarnato, * dona al mondo la pace, * e alle anime nostre la grande misericordia˚.
Stico: Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra.
Ecco, si manifesta ora per noi * la nostra riconcili­azione: * oltre ogni comprensione Dio si unisce agli uomini. * Alla voce di un arcangelo, * è dissipato l’inganno˚, * perché la Vergine accoglie la gioia: * tutto ciò che è terrestre * diviene cielo, * il mondo è sciolto dalla maledizione antica˚. * Esulti il creato * e faccia udire voci inneg­gianti: * O Creatore e Redentore nostro, * Signore, * gloria a te.      
Gloria. Ora e sempre. Tono 4. Di Andrea di Gerusalemme.
Oggi, annunci di gioia, * festa della Vergine! * Le realtà della terra * si congiungono a quelle del cielo; * Adamo è rinnovato; * Eva è liberata dalla tristezza di prima: * e la dimora della nostra stessa sostanza, * deificata da ciò che ha concepi­to, * è divenuta tempio di Dio. * O mistero! * Ignoto il modo del divino annienta­mento, * ineffabile il modo del concepimento. * Un angelo è ministro del prodigio; * un grembo verginale accoglie il Figlio; * lo Spirito santo viene inviato; * il Padre dall’alto esprime il suo benepla­cito, * e si opera questo incontro * per il loro comune volere. * In esso e per esso salvàti, * ad una sola voce con Gabriele, acclamiamo alla Vergine: * Gioisci, o piena di grazia * dalla quale ci viene la salvezza, * Cristo Dio nostro * che, assunta la nostra natura, * a sé l’ha innalzata. * Supplicalo per la salvezza delle anime nostre.
Apolytíkion. Tono 4.
Oggi è il principio della nostra salvezza * e la manife­stazione del mistero nascosto da secoli˚: * il Figlio di Dio * diviene Figlio della Vergine, * e Gabriele porta la buona novella della grazia. * Con lui dunque * accla­m­iamo alla Vergine: * Gioisci, piena di grazia, * il Signore è con te. 3 volte.