lunedì 26 ottobre 2015


OMELIA DELL'EPARCA GIORGIO DEMETRIO Riflessione sul Vangelo della Festa di San Demetrio
26 ottobre 2015


Gesù, parlando ai suoi discepoli, riprende il tema del comandamento nuovo: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi”. Non dice “amatevi gli uni gli altri”; aggiunge la misura che questo amore vicendevole deve avere: “come io ho amato voi”.
Del resto già nell’allegoria della vite si poteva dedurre la qualità dell’amore evangelico: la linfa che la vite immette nel tralcio è appunto l’amore stesso di Gesù.
L’amore dei discepoli perciò non è un qualsiasi amore, non nasce da loro stessi, dalle proprie tradizioni, dal proprio carattere, dalla propria educazione. L’amore evangelico è un dono che si riceve da Gesù stesso. E’ l’agape, cioè l’amore di Dio che viene riversato nei nostri cuori. Si tratta di un amore totalmente gratuito che dimentica se stesso e che giunge sino a dare la propria vita per gli altri.
Così ha amato Gesù, nostro Signore e Redentore. L’amore cristiano trasforma il rapporto tra  il Maestro e il discepolo, tra il Creatore e la creatura: viene annullata quella distanza gerarchica che dovrebbe esserci, per instaurare una nuova relazione, quella dell’amore gratuito. Gesù la spiega con queste parole: “Non vi chiamo più servi … vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi”. Si potrebbe dire quindi che la sostanza del legame tra Gesù e i discepoli è l’amicizia. Già nell’Antico Testamento Abramo venne chiamato da Dio suo “amico” e non suo servo, perché Dio non gli tenne nascosto nulla.
Anche Gesù nel Nuovo Testamento non ha servi, ma solo amici. La parola “amico” non è una espressione logora per Gesù. Per Lui è una parola impegnativa per la stessa sua vita. Egli prova per tutti amicizia, anche per Giuda il traditore. E se proprio si vuole trovare una preferenza, è nei confronti dei più bisognosi, dei deboli, dei poveri e degli esclusi.
           Nessun uomo, nessuna donna per Lui sono nemici; non c’è traccia di cultura del nemico negli Evangeli. Semmai c’è una incredibile testimonianza di amicizia. I suoi discepoli sanno che questo è il tesoro che debbono vivere e comunicare.
Questo è quello che ha fatto il grande martire Demetrio di Tessalonica di cui oggi celebriamo solennemente la festa. Questo martire diede la sua vita per Cristo verso il 305 sotto l’Imperatore Massimiano. Il suo culto acquistò grande celebrità in tutto il mondo greco e come santo militare e come patrono di quella metropoli.
Onoriamo San Demetrio, fedele discepolo di Cristo e sapiente negli insegnamenti evangelici; onoriamo colui che col sangue ha compiuto la corsa del combattimento e con i prodigi ha brillato per tutta la terra; onoriamo l’amante compassionevole dei poveri.

Dio buono e forte,
che hai concesso al tuo Megalomartire Demetrio
l’onore di dare la vita per il Vangelo,
estendi il tuo soccorso divino
anche alla nostra debolezza
e rendici capaci di professare fermamente
la nostra fede cristiana,

come egli per te non esitò a morire.
AUGURI

 AL NOSTRO EPARCA G.DEMETRIO GALLARO 

PER IL SUO ONOMASTICO 
DA  NOI TUTTI 

IN PARTICOLARE  DAI RAGAZZI DEL CATECHISMO

sabato 17 ottobre 2015

AVVISO

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 ALLE ORE 10,30

DIVINA LITURGIA E TRISAGHION

 CELEBRA S.ECC.ZA REV.MA MONS. GIORGIO 

DEMETRIO GALLARO 

IN MEMORIA, DEL IL PRIMO ANNIVERSARIO 

DELLA SCOMPARSA DELL'ARCHIMADRITA 

P. VITO BORGIA .
OGGI E' INIZIATA LA NOVENA IN ONOREDI  
SAN DEMETRIO GRANDE MARTIRE
                   Novena e Shen Mitrit Deshmor i Mathi

Në embër të Atit…

1.O i lëvduashëm i shë Mitrë, ndihmëtar i horës t’ënë, na rrim të famasurë përpara tij, tue kujtuar se ti ,ndër të më t’errëtitë e pabesimit, ngë deshe kjosmëtë e prindravet t’atë, ngë kërkove nderin e jetës, ngë dishirove lëvdìt e këtij dheu, po si luftar i të vërtetës, si mbronjës i shejtes besë,si desumo i Vangjejit, ngë u lodhe kurr t
ë dëftoje njerëzëvet dromi e drekjt, të hilkjie shpirtra te ana e Zotit Krisht, të shkilie kriet të ligut çë mbretëroj gjithasajtën e ndihej i pamundur.
Bën ti, o i bekuam, sa edhe na, tue jetsur prapa gjurmëvet t’ote, të kemi zëmbrë edhe fukjì të ruajëm besën t’ënë, të mos na duket lik të thuhemi të krështerë për para kuj isht isht; edhè të dëftonemi, jo vetë me fialë, po me të bëma bij të vëtetë të Klishës çë i Madh’in’Zot stisi e shejtëroi me gjakuthin e tij.
Ati i jinë…Lëvdi past.. Kënka….
2.
O i lëvduashëm i shë Mitrë, ndihmëtar i horës t’ënë, na rrim të famasurë përpara tij, tue kujtuar mirësit të ralla t’zëmbrës t’ënde. I dhezur dashuriet për Perëndìn ti lidhe atë zëmbrë të fortë e të butë, jo te pethku çë sos e çë joset, jo te gëzimet çë shkojën e vënë si kamnua ,çë era shprishë atèj e këtei, jo te madhërìt çë na dèjën trut,çë na trubullojën gjakun e na trazojën shpirtin, po të vistari i pasosëm çë ndohet në kjell,te harèt çë ndurisiën për gjithëmonë, te lumeria e parraisit çë ka’t’trazhgojën ata fatbardhë çë do t’jenë të sgledhurë ndër gjithë t’jerët si drithi nga ègjëra, si lulet nga glëmbat, si drita nga nata.
Bën ti , o i bekuam, sa edhè na, tue jetsur pas gjurmëvet t’ote, mos t’jemi të ftohtë te shërbiset e t’in’Zoti,të mos kemi t’jerë dishirime veç se sa të i pël kjejëm t’jatër gjë veç se lëvdìn e Perëndìs.
Ati i jinë…Lëvdi past.. Kënka….
3.
O i lëvduashëm i shë Mitrë, ndihmëtar i horës t’ënë, na rrim të famasurë përpara tij, tue kujtuar fukjin e madhe e zëmbrës t’ënde.
Ti,i dhezur nga shpresa më e gjallë të kurorës çë kish’t’fitoje te parraisi, e tue pasur besë vetëm te pushteti i Perëndìs, u dhe pa dre e pa ndishim te duart e shpërblimtarit të hjinushëm.
Ai të buri të zot të mundje gjithë armikjët çë të rrethojën nga çëdò anë, e çë më kot kërkojën të vujën nën urdhurit e të ligut.
Ti përbuze gënjeshtrat e përgëzimet e atireve çë dejë të thiejën sopirti t’ënt;e ngë pate t’jetër kujdes se sa t’bëje vullimin e Zotit Krisht, me gjithëse e dije se te lulëja e trimërìs t’ënde kish’të sbirie gjellën mbi këtë t’errurë jetë.
Bën ti , o i bekuam, sa edhè na tua jardhur pas gjurmëvet t’ote të kemi shpresë vetëm te ndihma e të Pasosmit e te rroga çë na pret te kjiellia, sa t’bëjëm gjithë atë çë na urdhuron Ligjia shejte, edhè të kapërtsejëm burrërisht ndalimet çë pisa na vu përpara.
Ati i jinë…Lëvdi past.. Kënka….
4. O i lëvduashëm i shë Mitrë, ndihmëtar i horës t’ënë, na rrim të famasurë përpara tij, tue kujtuar çë trimërì dëftove ti te hera e vdekjies e çë butësì dëftove ahierna përpara atireve çë jerdhën të të vrisiën.
I lavosur me shtizë te krahërori i shejt , deshe t’i glisie të in’Zoti e si një kjenkjë i pafajshëm ngë u zëmërove, nga shture rëkim, po ndëjève me gjithë zëmërë ata ç’u të sulën n’krahë si kjenë të tërbuamë e i fale Perëndis vdekjien t’ënde për shëndetë e shpëtim të tire.
Bën ti, o i bekuam, sa edhe na te hera e vdekjies të dim të durojëm e mos të biem te htonjet e të mahkuarmit çë me gjithë fukjìn e ‘tij do t’vuhet të na helkjënjë te ziarri i pisës.
Lipi t’in’Zoti ndëjèsën e mëkatëvet t’ona e hirin mos t’e ftesiëm më për sa rrojëm, sa pa me ndihmën t’ënde të vijëm të të haristisiëm te parraisi teku për gjithëmonë do të bëkojëm e të trazhgojëm zotin Krisht Shpërblimtarin t’ënë.
Ati i jinë…Lëvdi past.. Kënka….
5. O i lëvduashëm i shë Mitrë, ndihmëtar i horës t’ënë, na rrim të famasurë përpara tij, tue kujtuar se nga prindrat t’anë ti kleve sgledhur për mburonjës i jinë i par. Ti, o i Madhi deshmor, ke ruajtur kurdoherë nga gjithë të ligat këtë horë t’Arbreshëvet e nga parraisi kle prierrë pa u lodhur kurr siun t’ënt të plot me dashurì e me mall mbi shpit t’ona, mbi gjinden t’ënë e mbi gjithë ata çë u kanë vënë e çë po vuhen nën hjès tìflamurit t’ënt.
Bën ti, o i bekuam sa parkalesit t’ona t’jenë të gjegjura, shtò te zëmbrat t’ona besën çë n akemi tek ti, lipi Perëndis dritë për ne sa t’njohiëm dëtirët çë na kemi përpara Atij, vullim të fort të bëjëm atë çë na nget e çë na duhet, durim te helmet,masë te gëzimet e më se më kjëndrèsën e sprasme sa t’fitojëm një herë e për gjithëmonë mundësìn edhè lëvdìn të pasosme.
PARKALESIA PER SHEN MITRIT
O deshmor i mathë i besës, o i Shën Mitrë ndihmëtar e mbronjës i Horës t’ënë, të përmisurë përpara këmbëvet t’ote na gëzonemi me tij se ndër erësirat e kjëroit t’ënt, ti i ndritur nga drita e fiellët e Parraisit, shkëlkjeve si një diell i pashuashëm jo vetëm tek ai vend te ku leve po te gjithë katutendet e mbretërit teku vajte tue rrahur sa të mbillie farën e të vërtetës,sa të leçitie fialën e gjellës, sa të jipie nduhtën e mirë gjindes s’njerë çë rroj nën hjès e vdekjes,nën barrës e mëkatës ,nën zgjedhies e të mahkuamit.
Si trim i fort çë ishe dolle mundësor e fakjebardhë te gjithë luftat, edhe fitove nder e lëvdì të panjohurë, Po përparove ndita n’dita më shumë te dashuria e t’in’Zoti, akjë sa shokët e tue i munde dhe i le prapa me mirësin e shpirtit, me butësin e zëmbrës, me dituri e parrëfieshme çë sbukuroj mendien t’ënde.
Ti kleve i jati i të vapkjëvet, ngushëllimtari i të helmuamëvet drita e të krështerëvet.
Të varfërit, të vejat,të mjerët,të urmit,të harruamit,të sëmurët gjetën tek ti prindin,ruanjsin,fukjìn, ngushëllimin, ushkjimin,shëndetën e gjellën.
Më embrin e Zotit Krisht ti durove mundimet e koposet më të kekëj. Po kriet ngë e uje kurr përpara armikut e kleve nga herë mundësor i lëvduashim, njer çë dhe shpirti i bekuam e derdhe gjakun i paçmuashëm për deshmì besës shejte.
Nga kjellia ti ngë ke sosur kurr, o deshmor i mathë, të kesh kujdes e të ruash ata çë thërresiën e çë të truhen me shpresë. E na ngë mënd’t’harrojëm kurr e po kurr gjithë ata hire e gjithë ato të mira çë nga ana jote kemi pasur edhè po kemi ditë për ditë nga in Zot.
Ti na u ke ndodhur kur të kemi dashur e gjith’e dim se ti ke klënë,e se edhè je njera më sot fukjia e arbëreshëvet, pajtori i gjinde tënë, mbronjësi i jinë i pari.
Si te luftat çë prindrat t’anë luftuan për besën e për lirine at dheut, hjeja jote e shejte ngë na u lips kurr te ana e flamurit t’kukjë e kjelli shkjipen e zeshkë te mundiet; si ti nga kjellia jerdhe e u vure përpara trimavet, nga të çilët na lehemi, ahierna kur ata zun udhën e dheut t’huaj, edhe i ruajte mbi dejtin e mbi tokën njera çë i pe të mbëjedhurë e pa rrëzik ndër këta katund të dashur, si ti shpëtove nga lidhiet e turkut të pabesëm farën t’ënë të ndershmen; ashtu mos u loth të mbash nën mbrojties tënde jo vetëm neve po edhè të shtrejtën Arbërì e gjithe ato kombet çë po pret të bardhën ditë e lirimit t’saj nga armikjët e beses.
Vërrejna ditë e natë me sy të mirë; ruana nga gjithë të ligat; jipna durim e zëmbrë të madhe te luftat e kundrështimet e gjellës; bën sa të jemi të zotë të mbajëm fialën çë dham kur patëm pagzimin shejt, akjë sa tue rruar këtu mbi dhe asht si nget, të kemi pra gëzimin të vijëm te Parraisi teku je ti e të jemi të lumë me tij tue lëvduar Perëndin për gjithëmonë
Ashtu kloft.

venerdì 16 ottobre 2015

CATTEDRALE S. DEMETRIO MEGALOMARTIRE

26 OTTOBRE 2015
FESTA DI S. DEMETRIO MEGALOMARTIRE


17 OTTOBRE 2015 ORE 8,30  DIVINA LITURGIA
                                                   INIZIO te Novenes e Shen Mitri Deshmor i Math

23 OTTOBRE 2015                  ORE 18,30 INIZIO TRIDUO
                                                   UFFICIATURA DELLA PARAKLISIS

24  OTTOBRE 2015                  ORE 18,30  UFFICIATURA DEL  VESPRO

25 OTTOBRE 2015                   ORE  7,30        DIVINA LITURGIA
                                                   ORE 10,30       DIVINA LITURGIA
                                                    ORE 18,30  UFFICIATURA DEL VESPRO E ARTOKLASIA

26 OTTOBRE 2015                   ORE 7,30 DIVINA LITURGIA

       ORE 10,30      PONTIFICALE CELEBRA S.ECC.ZA REV.MA MONS. GIORGIO  DEMETRIO GALLAROmartedì 13 ottobre 2015

AVVISO

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 

ALLE ORE 10,30

DIVINA LITURGIA 
TRISAGHION 

CELEBRA 

S.ECC.ZA REV.MA 

MONS. GIORGIO DEMETRIO GALLARO 


IN MEMORIA,

 DEL IL PRIMO ANNIVERSARIO 

DELLA SCOMPARSA 

DELL'ARCHIMADRITA P. VITO BORGIA .

venerdì 2 ottobre 2015