domenica 18 gennaio 2015

                          Preghiera per l'unità dei cristiani


          Nella settimana che va dal 18 al 25 gennaio 2015 


tutta la Chiesa  rivolge particolari preghiere  al Signore 

perchè si realizzi pienamente l'unità di tutti i cristiani.
     Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini all'unità

di una sola famiglia, perdona i nostri atti di divisione e 

accordaci di realizzare la nostra vocazione.

     Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre all'unità i 

figli di Dio dispersi,fa' che sentiamo lo scandalo delle nostre 

separazioni e aspiriamo alla comunione fraterna.

     Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la  verità e 

susciti l'amore,fa' che cerchiamo la verità che non abbiamo 

ancora saputo vedere e amiamo con carità sincera i nostri 

fratelli.

     O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che hai radunato le 

nazioni nel tuo popolo mediante il battesimo, fa' che 

progrediscano nell'unità, perchè possano un giorno 

partecipare insieme allo stesso pane di vita.

sabato 17 gennaio 2015


 
 
 
 AVVISO
 
 
 
 
 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI FIDANZATI:
 
SI COMUNICA 
 
 
LUNEDI 19 GENNAIO 2015 ALLE ORE 21,00
                                 

                                                        
NEL SALONE DELLA 
 
CATTEDRALE  S.DEMETRIO (Via P.Novelli)

                                                          
 IN PIANA DEGLI ALBANESI 
INIZIA IL CORSO DI PREPARAZIONE 
PER IL MATRIMONIO : 
ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE .

BENVENUTI                  P.NINO

venerdì 16 gennaio 2015

NOVENA E SHËN GJONITI 0 i lëvdoshmi Shën Gjon i Math , çë tue gjegjur te Mesha Shejte ,fialën e Vangjejit : “ në do të jesh i përsosur , eja e jizë prapa meje “, ju ke përgjegjur thritëjes të hyjnushme, tue lënë shpinë t’ënde, At-dheun t’ënt, sa të rroje një gjellë llargu ksaj jetie .
Parkalesë t’ën’Zone të na japënjë Hirin të gjegjemi këshillet e perëndishme e të ndahemi nga shërbiset të kota të ksaj jetie , pa i klar, për të mirën e shpirtit tënë.
Ati i jinë ...Falem Mëri….. Lëvdi past…
II 0 i lëvdoshmi Shën Gjon i Math , çë tue harruar rredhën bujare nga e çila zbrisje e tue harruar pasurit çë kishe , sglodhe gjellën në vetmësì e në shkretirë ,në argjërime e në parkalesì , tue dhënë pasurinë t’ënde të vapkjëvet , parkalesë t’ën’Zonë të na japënjë Hiret të ti sgledhiëm edhe na vapkësin e jo pasurin , përunjësin e jo krielartësin , parkalesin e jo lodrat e jetës.
III 0 i lëvduashmi Shën Gjon i Math , çë me virtutet t’ote të larta ke klënë shembull i çelur zënësvet t’atë çë i kjelle me këshillet t’atë të mirë te dhromi i besës e të shejtërimit, parkalesë t’ënë Zonë të na japënjë Hirin të vemi prapa këshillevet të më të mbëdhenjëvet e të jemi shembull për ata çë janë më të vegjij .
IV 0 i lëvduashmi Shën Gjon i Math , çë tue dishiruar virtutet e Profetit Elì e të t’jerë njerëzë shejtra , deshe të rroje në shkretirë , brënda njëi shpellie , parkalesë t’ën’Zonë të na japënjë Hirin të llargariëm çdo ngarie e të jipemi gjithësisht te parkalesia e zëmbrës edhe e mendies , tue marrë shembull nga të krështerët të vërtetë.
V 0 i lëvdoshmi Shën Gjon i Math , çë ngë kleve kurr i tërë hekjur nga pasurit e nga nderimet e rregjëravet e kotësira njerëzore kurr mori vent te zëmbra jote , parkalesë t’ën’Zonë të na japënjë Hirin të mos duam nderime e pasurì e të rrojëm në parkalesì e në të dashurit e Perëndis .
VI 0 i lëvdoshmi Shën Gjon i Math , çë ëngjëlli i Perëndis të kjelli në shkretirën e asaj shpellie, te ku pate fatin të shihie Perëndin , parkalesë t’ën’Zonë të na japënjë Hirin të e kemi si ngushullimtar me ndihmën e ‘tij te punët t’ona të perëndishme .
VII O i lëvdoshmi Shën Gjon i Math , çë në shkreirën e shpellës deshe të ishe gjakosur te kurmi i jit prej thuprës se diallit sa të mos bije në ngariet e të ligut , parkalesë t’ën’Zonë të na japënje Hirin të llargariënj neve nga ngariet e armikjëvet të Perëndis e të e duam mirë e me zëmbër
të dëlirë për mbi çëdo gjë .
VIII 0 i lëvdoshmi Shën Gjon i Madh , çë i Madh’in’Zot ,si bëri me shën Palin anakoret , me anët e njëi korbi të dërgoi një bukë sa të nzirie urin , ngë deshe të kishe nderin të e haje i Pari , parkalesë t’ën’Zonë të na japënjë Hirin të mos na.lipset kurr ndihma e të Madhit Perëndi e të marriëm dhuratën e hyjnushme me përunjësì e me mirë njohje .
IX O i lëvdoshmi Shën Gjon i Math çë me giithë se ishe i mathë vieçish , le shkretirën sa t’i mësoje gjindëvet diturìn të vërtetë mbi gjitë një klënie Fialës, tue mallkuar Ariin e bestarët e tij,parkalesë tën’Zonë të na japënjë Hirin të kemi gjithëmonë fukjinë e trimërinë të luftojëmë, kuntra eretikëvet e kuntra gjithë armikjëvet të Perëndis , sa të munjë feja katolike e lëvdia përjetëshme e parraisit .

PARKALESI0 i Lëvdoshmi Shën Gjon i Math , çë nga dialëria ke mbajtur virtutë të krështere e , tue gjegjur zërin e Vangjejit , le pasurit e nderimet e ju mbjodhe në shkretirë : o ëngjëll i dheut, ndëjekës i Elis e i Shën Janit Pagëzor , çë me parkalesitë e me argjërimetë t’atë përzure ngarietë e mishit e shtijte shigjetat të zëiarta të diallit , tue sbuluar të ligën e gënjeshtrat e ‘tire.
0 i pari banues i shkretirës , o jatrua i pa-gabueshëm i gjithë sëmundievet , ndrit mendiet t’ona, bëj të forta zëmbrat t’ona e parkalesë t’ën’Zonë të shpëtonjë shpirtrat t’anë.
Gjella jote, o i Shën Gjon i Math , plot me dashurin e Perëndis, ka klënë te jeta si një shkallë e hyjnushme çë kjell te kjiellia , përs me argjërimet t’atë të shumtë , shuanë ziarrin e mishit të atire çë thresiën mbrojtien t’ënd tue thënë:
U të falem, o ill i ndritçëm shejtërimi.
U të falem, o shtyllë e fortë e Klishës.
U të falem, o lule e erëshme e shkretirës.
U të falem,o udhëhekjës i besëm i të abierrëvet.
U të falem,o nder,o lëvdì,o gëzim i gjithë jetës.
Ton zilotin Ilian tis tròpis mimùmenos, to Vaptisti evthies tes trivis epomenos pàter Antònie, tis erimus ghègonas ikistis, ke tin ikumènin estirixas evchès su Dhiò prèsveve Chritò to Theò sothine tas psichàs imòn.
17 GENNAIO
  Memoria del nostro santo padre teòforo 

Antonio il grande (356).

GRANDE VESPRO

Tono 4. Tu che sei stato chiamato dall’Altissimo.
   Tu che sei stato illuminato dai raggi dello Spirito,  quando la divina passione ti ha infiammato * e ha dato ali alla tua anima per desiderarla, * essa che realmente è l’apice dell’amore, * allora non hai fatto alcun conto della carne e del sangue * e sei uscito dal mondo, * a quella ade­ren­do con grande ascesi ed esichia. * Sei stato cosí colmato dei beni superni, * come avevi desiderato, * e sei divenuto risplen­dente, * rischiarando, o Antonio, come una stella, * le anime nostre. 2 volte.
     Tu che con la grazia del divino Spirito, * hai spezzato gli archi e i dardi dei demoni, * e con divini insegnamenti * a tutti hai reso note * la loro malizia e le loro insidie, * risplendendo dei divini fulgori * sei divenuto luminare chiarissimo dei monaci, * primo ordinatore del deserto, * espertissimo e ve­nerabile medico per i malati, * e modello archetipo del vivere virtuoso, * o padre Antonio. 2 volte.
    O tu che sei stato colmato di divini carismi: * Cristo, trovandoti quale specchio senza macchia * di divini riflessi, o padre, * ha proiettato su di te i fulgidi bagliori * della propria luce; * sei cosí apparso * generosa fonte di guarigioni, * cibo degli affamati, * ristoratore, con grandi piogge, * della brama degli assetati, * mentre, vedendo le disposizioni delle anime, * sapientemente le rendevi migliori per Dio * con la tua parola: * supplicalo dunque di salvare e illuminare * le anime nostre.
    O angelo terrestre, * puro nell’anima e nel cuore, * uomo celeste, * maestro di verginità, * rigorosa norma di continenza, * o Antonio: * unito al tuo Sovrano, * e a lui offrendo la dos­sologia perenne, * o beato, * insieme agli angeli, * a tutti i santi e ai martiri, * libera sempre da gravi pericoli e cadute * quanti celebrano la tua sacra memoria.
Gloria. Tono pl. 2. Del Siceota.

    Custodita illesa in te l’immagine di Dio * e reso l’intelletto signore delle funeste passioni, * mediante l’ascesi, * hai rag­giunto per quanto possibile la somi­glianza˚: * poiché, facendo coraggiosamente violenza alla natura, * ti sei studiato di sot­tomettere * ciò che è inferiore a ciò che è superiore, * e di as­sog­gettare la carne allo spirito. * Sei cosí divenuto eccelso fra i monaci, * colonizzatore del deserto, * allenatore di quelli che com­piono bene la corsa, * rigorosissimo canone di virtú. * E ora nei cieli, * venuti meno ormai gli specchi˚, * contempli puramente, o Antonio, * la santa Triade, * intercedendo senza veli * per quanti ti onorano * con fede e amore.
Ora e sempre. Theotokíon.

   Chi non ti dirà beata, o Vergine tutta santa˚? * Chi non ce­lebrerà il tuo parto verginale? * Perché l’Unigenito Figlio che intemporalmente dal Padre è rifulso, * egli stesso, ineffa­bilmente incarnato, * è uscito da te, la pura: * Dio per natura e per noi fatto uomo per natura˚, * non diviso in dualità di per­sone, * ma da riconoscersi * in dualità di nature, senza con­fusione72. * Imploralo, augusta beatissima, * perché sia fatta misericordia alle anime nostre.
Ingresso, Luce gioiosa, il prokímenon del giorno e le letture 
Allo stico, stichirá prosómia.
Tono pl. 1. Gioisci, tu che sei veramente.
     Gioisci, principe degli asceti, * divenuto anche invin­cibile difensore: * tu infatti, estirpando le radici delle passioni, * e sostenendo valorosamente gli attacchi dei demoni, * hai trionfato della loro impotenza * e della loro se­duzione che uccide le anime, * e hai mostrato l’efficacia della croce del Salvatore * e la sua potenza invincibile: * di essa cinto, * hai vinto tutti coloro che negano * la divina mani­festazione di Cristo nella carne. * Supplicalo dunque * di do­nare alle anime nostre * la grande misericordia˚.
   Stico: Preziosa davanti al Signore la morte del suo santo.

   Sei divenuto luminosa colonna * eretta con le virtú * e nube che dà ombra a chi è nel deserto˚, * guidando dalla terra al cielo * coloro che guardano a Dio, * e squarciando il mare delle passioni * col bastone della croce˚; * messo in fuga l’Amalek spirituale˚, * hai trovato senza impe­di­mento, * o beato in Dio, * la via per salire al cielo * e l’ere­dità immacolata, * e stai ora pieno di gioia, insieme agli incorporei, * presso il trono di Cristo: * supplicalo dunque di donare alle anime nostre * la grande misericordia˚.
Stico: Beato l’uomo che teme il Signore: nei suoi comandamenti porrà tutto il suo diletto.

  Gioisci, o Antonio, * che ti trattieni con i cori angelici * nel piú alto dei cieli: * sulla terra, infatti, o padre, * hai vissuto la loro vita, * esercitandoti con verità nella virtú, * e ti sei mo­strato purissimo specchio senza macchia * che riceve i bagliori irradianti * dello Spirito santo, * o felicissimo. * Cosí, illumi­nato, tu vedevi le cose future, * tutto predicendo * perché istruito dalla divina illu­minazione di Cristo: * supplicalo dun­que di donare alle anime nostre * la grande misericordia˚.

 Gloria. Tono pl. 4. Del Siceota.

  Noi, folle di monaci, * ti onoriamo come guida, * padre nostro Antonio, * perché grazie a te abbiamo imparato * a camminare per la via veramente retta. * Beato sei tu che hai servito Cristo * e hai trionfato della potenza del nemico˚, * o com­pagno degli angeli, * familiare di Paolo di Tebe: * insieme a loro intercedi presso il Signore, * perché sia fatta misericordia * alle anime nostre.

Ora e sempre. Theotokíon.

  Vergine senza nozze, * che hai ineffabilmente con­cepito Dio nella carne, * Madre del Dio altissimo, * ricevi le in­vo­ca­zioni dei tuoi servi, * o tutta immacolata: * tu che a tutti pro­curi la purificazione delle colpe, * implora per la salvezza di noi tutti, * accettando ora le nostre suppliche.

Apolytíkion. Tono 4.
      Imitando con i tuoi costumi * lo zelo di Elia˚, * seguendo il battista su retti sentieri˚, * o padre Antonio, * sei divenuto colonizzatore del deserto, * e hai rafforzato tutta la terra * con le tue preghiere. * Intercedi dunque presso il Cristo Dio * per la salvezza delle anime nostre.
Theotokíon.

Il mistero nascosto dall’eternità * e ignoto agli angeli, * è stato rivelato grazie a te˚, * Madre-di-Dio, * agli abitanti della terra: * Dio incarnato, in unione senza confusione, * Dio che per noi * ha volontariamente accettato la croce˚, * e risu­sci­tando con essa il primo uomo creato, * ha salvato dalla morte le anime nostre.