mercoledì 17 luglio 2013


Novena e shën Panteleimonit 


 O Shën Panteleimon, deshmor e jatrua, parkales tën' Zot për ne, edhe lipi Atij ndjesën e mëkatëvet tona. Ti çë me gjithë zëmbërë kërkove të veje pas gjurmavet e Lipisjarit të Madhit Zot, edhe pate nga Ai dhuratën e shërimevet, o dëshmor i math i Krishtit Perëndi, shëndoshë me parkalesit t’ote, jo vetëm sëmundat e kurmit tënë po edhe ato të shpirtit. E llargo prej nesh ngarjet e armikut si na pa u lodhur të thrresjëm me besë e me shpresë. Shpëtona o i Madh' in' Zot. 

0 Panteleimon, Shejti jatrua, lipi t’in ‘Zoti shëndetën për mua. 

O San Panteleimon., martire e medico ,prega il Signore per noi,chiedi al Signore la remissione dei nostri peccati, tu con ardore hai cercato di seguire le orme del misericordioso Signore, e hai avuto da lui il dono delle guargioni ,o grande martire di Cristo Dio,guarisci con le tue preghiere non solo le malatie del nostro corpo ma anche quelle dello spirito . Allontana da noi le tentazioni del nemico come noi instancabilmente ti invochiamo con fede e speranza. Salvaci o Signore

O Panteleimon,santo medico,intercedi presso il Signore per la mia salvezza

0 shejt thavmasor, shën Panteleimon, o jatrua gjithë lipisi, i çë do lloje të sëmurësh, çë jo vetëm me jatrin t’ënde, po edhe me fialën e t’in ‘ Zoti i dhe shëndetë atire çë me besë të madhe Tij të truhen, kujdesou o Lipisjar, për sëmundjet të shpirtit edhe të kurmit t’ënë çë na mbajën akjë kekjë. E si një ditë, kur ishe te jeta ngë i prore krahët mosnjeriu, po i dhe hir atire çë të klaheshin e të kuturiseshin më shumë, nani çë je i përveshur te kjellja me akjë lëvdi e i kjosmë me pushtetjen të perëndishme, shëndoshë zëmbrat t’ona nga lavomët të frikëshëmë të mëkatës, ndihna edhe te mzonjët t’ona

0 Panteleimon, Shejti jatrua, lipi t’in ‘Zoti shëndetien për mua.

0 Glorioso Martire e Santo Medico Panteleimon, che fosti sempre pieno di misericordia verso ogni sorta di infermità, guarendole non solo con la tua arte medica coloro che con grande fede ti invocano ma con la Parola del Signore, prendi cura,o misericordioso, dell'infermità delle nostre anime e dei nostri corpi che ci affliggono . E poiché un giorno, vivente qui in terra, non negasti a coloro che a te si rivolgono la grazia della guarigione, molto più ora, che sei rivestito di splendore e di gloria in cielo e ricco di forza divina , guarisci le anime nostre dalla piaga del peccato e vieni in aiuto nelle nostre necessità.

0 Shejti Panteleimon përbuze të mirat e jetës, tue dhuruar kjosmët t’ote të vapkjëvet e u bëre i vapk për dashurin e t’in’ Zoti, prir sit t’atë te vapkësit t’ona e nga çë do anë na mbajën të tmeruamë. Bëj, o Shejti Lipisjar mos na u lipëshit gjë për gjellën e kurmit, po më shumë sbukurona zëmbrat t’ona me virtutët të krështerë. Bëj se na mos kjëndrojëm të lidhur te pethku të ksaj jetje po si Ti të dishirojëm vetëm të mirat e kjielljës çë ngë sosjën kurr.

0 Panteleimon, Shejti jatrua, lipi t’in ‘Zoti shëndetien për mua. 0 Santo Panteleimon,disprezzando i beni del mondo , hai distribuito ai poveri tutte le tue ricchezze, e ti facesti povero per amore di Cristo, guarda le nostre miserie che da ogni parte ci affliggono. Fa,o Santo Misericordioso che non ci manchino i mezzi necessari per vivere, ma molto di più, intercedi affinché l'anima nostra si arricchisca delle virtù cristiane.Infondi in noi il distacco dai beni di questo mondo, affinché come te, possiamo aspirare unicamente ai beni duraturi del cielo.

O Panteleimon,santo medico,intercedi presso il Signore per la mia salvezza

0 trim i trimavet i pamundur i besës shejte, shën Panteleimon, çë sa të ruaje të besë durove mbi kurmin t’endë e plumbin çë ziej e rrotat me gozhda e flakat e brishkjet çë i ziu armik pa lipisi të pravoi sa zbierje shejten besë. Fortësona neve këtë besë sa na të bëjëm vepra të mira e mos bëjëm se të likjët të kjeshjën mbi ne. Bëj, o Shejti jatrua, të priren të pa-besmit të gjithë te vatha shejte e t’in’Zoti sa gjithë të shpërblierit nga gjaku i t’in’ Zoti të bëjën një vathë te kjo jetë, sa një tuke zëresh të këndojëm giithë bashkë te jetra jetë lipisit e t’in’Zoti. Ashtu kloft.

Eroe fra gli invicibili eroi della santa fede, San Panteleimon, che per difendere la fede hai sopportato sul tuo corpo il bollente piombo e la ruota chiodata, le infuocate lingue affilate,che il terribile nemico privo di misericordia ti sottopose per provarti nella santa Fede. Rafforzaci in questa tua fede per praticarla nelle buone opere,affinché i nemici non ridono di noi. Ottieni,o Santo medico, che gli infedeli ritornare nel santo ovile del Signore poiché tutti sono stati redenti dal Sangue del Signore e affinché tutti insieme formiamo in questo mondo un solo ovile e nell’altro mondo in unità di voci cantiamo la misericordia del Signore . Amin

Nessun commento:

Posta un commento