venerdì 11 aprile 2014

TEK PRËMPTIA  MË PARA   SE   PALLMIET

11 Prillit 2014Na çë jem’e mbarojëm dizet ditat akjë të dobishme shpirtravet t’anë, të lutemi, o i Mik i njerëzëvet, të na bësh t’arrëjëm te Java e Madhe e Pesimevet t’atë sa t’lëvdojëm tek ajo madhërit t’ote e të parrëfieshmen veprë tënde të shpëtimit e gjithënjë zëmbërë këndojëm : O i Madh’in’Zot ,paçe lëvdi!
Alla conclusione della quaresima benefica per l’anima,  chiediamo di vedere anche, o amico degli uomini, la santa settimana della tua passione, per glorificare in essa le tue magnificenze e la tua ineffabile economia per noi, cantando concordi:Signore, gloria a te.
         O Martra të shejtë,parkalesni Perëndin e lipnii për shpritrat t’anë shume  lipisi e ndëjesën e të shumavet mëkatë t’ona.
Martiri del Signore, supplicate il nostro Dio, e chiedete per le nostre anime molta compassione e il perdono per le tante colpe: vi preghiamo.
          O i Madh’in’Zot, kur deshe të shihie varrin e Lazarit ti dije se edhè ti ki’t’ishe varrzuar e piejte: ku e vut? E si dsure atë çë dije,ti thërrite : Lazarë, eja jashtë. E ai çë ishë pa frimë mori veshë tij çë i dhe prapë shpirtin; tij shpëtimtari i shpirtravet t’anë.
Volendo vedere la tomba di Lazzaro, o Signore, tu che ti accingevi ad abitare volontariamente la tomba,domandi:Dove lo avete posto? E appreso ciò che non ignoravi, chiami colui che ami: Lazzaro, vieni fuori! E ubbidí l’esanime a colui che gli donava il respiro,a te, Salvatore delle anime nostre..
        O i Madh’in’Zot,jerdhe te varri i mikut t’ënt  Lazarit,çë kishë katrë ditë ç’ishë atjë e mbi  mikun tue derdhur lotë,ngrëjte të vdekurin katrë ditësh,ti çë je kalliu i gjellës.Ahierna mortia me zërin t’ënt kle lidhur e pëlhurët klenë sglidhur nga dora jote e tufa e apostojvet u mbushën me harè  e një simfoni u ndie : O Shpëtues çë je vien, kijna lipisi!
Signore, sulla tomba del morto da quattro giorni, sulla tomba di Lazzaro sei venuto,e, versando lacrime per l’amico, tu risusciti il morto da quattro giorni,o spiga della vita. La morte fu cosí legata alla tua voce, e dalle tue mani furono sciolte le bende funebri. Allora fu colmo di gioia lo stuolo dei discepoli, e dalla bocca di tutti si elevò un’unica acclamazione concorde:Benedetto tu sei, o Salvatore, abbi pietà di noi. 2 volte.
O Zot, zëri jit prishu rregjërin e Adhit e fiala e pushtetit t’ënt ngrëjti nga varri atë çë kushë katrë ditë çë i ndodhej. E Lazari u bë si paralajmi i shëndetës e i rilindies.Tij , o Zot, gjithkjish ë të mëndëshëm tij Rregji i gjithësis.
Signore, la tua voce ha distrutto i regni dell’ade,e la parola della tua potenza ha risuscitato dalla tomba il morto da quattro giorni:Lazzaro è divenuto salutare inizio della rigenerazione .Tutto è possibile, o Sovrano,a te che sei Re dell’universo:dona ai tuoi servi il perdono e la grande misericordia.           
        Pse deje ,o i Madh’in’Zot, sa dsënësit t’atë besojën të ngjallurit së vdekurish, ti jerdhe te varri i Lazarit. E si ti e thërrite, Adhi kle dçeshur  e lëshoi të vdekurin katrë ditësh i çili të uluriti: i bekuam i madh’in’Zot, paçe lëvdì!
Signore, volendo far certi i tuoi discepoli della tua risurrezione dai morti, venisti al sepolcro di Lazzaro: e appena tu lo chiamasti,l’ade fu spogliato e lasciò libero il morto da quattro giorni che a te acclamava: Signore benedetto, gloria a te.
          Tue marrë bashkë dsënësit t’atë,o i Madh’in’Zo,jerdhe në Vithanì sa të njallie Lazarin e tue klar mbi atë njeri i vërtet si Perëndì e ngrëjte pas katrë ditë varri.Ai të ulurit tij ,o Shpëtuesi: i bekuar je,o i Madh’in’Zot, paçe lëvdi!
Signore, prendendo con te i discepoli,ti sei recato a Betania per risuscitare il tuo amico;dopo averlo pianto secondo la legge dell’umana natura, come Dio lo hai risuscitato,  morto da quattro giorni,  ed egli a te, o Salvatore, acclamava: Signore benedetto, gloria a te.
        Kur ti,o shpëtuesi i jinë,jerdhe mbi varrin e thërrite të vdekurin skurse e sgjove nga gjumi,Lazari e pati shkundur prishërin me frimën e paprishër’s t’ënde e mbi fialën të ënde jerdhi jashtë i lidhur edhè me pëlhurët.Gjithkjish ti mëndë,o Mik i njerësëvet gjithkjish të merr’veshë,gjithshka të shërben. O Shpëtuesi i jinë, lëvd’ Tij!
Stando al sepolcro di Lazzaro,o Salvatore nostro, chiamasti il morto e lo ridestasti come da un sonno; al cenno dell’incorruttibilità, egli si scosse di dosso la corruzione, e alla tua parola uscí, legato dalle bende.Tutto tu puoi, tutto è al tuo servizio,o amico degli uomini, tutto è a te sottomesso. O Salvatore nostro, gloria a te.
        Tue mbaruar të dobishmet dizet dita po thërresiëm:të falem o kjitet i Vithanis,atëdhe i Lazarit.
Ju falemi Martë,motrë t’tij.Nesër Krishti vien të japënjë gjellën të ndëjèmit vëlla.Tue u skotisur me dre Adhi i ishët e i patsiturshëm,si të gjegjet zërin e tji tue dënesur thëllë ka t’lëshonj Lazarin i pështiellë me pëlhurët e varrit.
     I skotistë nga këjo famasmë populli i ebrenjëvet ka t’vinjë të të përpjekënjë me pallmie e degë ullinjësh e fëmija ka t’vijën të i bëjën harè Atij kuj atërat e ‘tire kanë smir. E ka t’këndojën:i Bekuam Ai çë vien mbë embrin e t’in’Zoti,Rregji i Israelit.
Al termine della quaresima benefica per l’anima, acclamiamo:Gioisci, città di Betania, patria di Lazzaro; gioite, Marta e Maria, sue sorelle, perché domani viene il Cristo a ridar vita con la sua parola al vostro fratello morto:udendone la voce,l’ade amaro e insaziabile,tremando di timore e levando alti gemiti, renderà libero Lazzaro stretto nelle bende. Stupita dal prodigio,la folla degli ebrei gli andrà incontro con palme e rami, e si vedranno i bambini acclamare colui che i padri invidiano:Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re d’Israele.  
Prokjimenin 
Ata çë kanë besim tek ‘in’Zot i glasiën malit Sion.
Kush jet në Jerusakim ngë do t’jet kurr shkundur për jetë.
   Piesë nga Të Bërët     
 Piese nga Të Thënat…

                                  

Nessun commento:

Posta un commento