giovedì 29 maggio 2014

                                                             
                                              28 MAGGIO 2014

ASCENSIONE   DI NOSTRO SIGNORE GESU'  CRISTO


                                                            Divina Liturgia

Ant. I. 0 ju gjithë popujitë, kësini duart;ngrëni zërin Perëndis t’ënë me zërë hareje .

Popoli tutti,applaudite,acclamate il nostro Dio con voce d’esultanza.

Ant. II. I math isht ìn’Zot e i lëvdùashëm shumë , te kjiteti i Perëndìs t’ënë, te mali i shejt i ‘tij.

Grande è il Signore, e degno di lode,nella città del nostro Dio,nel suo monte santo.

Shpëtona , o i Biri i Perendìs ,çë ngak na u ngjipe në kjiell me lëvdi , neve çë të këndojëm allilùia.Salva, o Figlio di Dio,che in gloria sei asceso da noi al cielo,noi che a te cantiamo allilùia.

Ant. III. Gjegjëni këto,o ju giithë popujitë, mirrëni veshë, o ju të gjithë, çë jesni në jetë.Ascolatate questo, popoli tutti; porgete orecchio voi tutti che abitate il mondo.

IsodhikònU ngjip Perëndia ndër thirma gëzimi; in’Zot ndër të rar trumbetie.

Shpëtona , o i Biri i Perendìs ,çë ngak na u ngjipe në kjiell me lëvdi , neve çë të këndojëm allilùia.

Tropari : Anelìfthis en dhòksi , Hristé o Theòs imòn,haropiìsas tus mathitàs,ti epangjelìa tu ajìu Pnévmatos. Veveothéndon aftòn dhià tis evlojìas ,òti si i o Jiòs tu Theu’, o litrotìs tu kosmu .

Sei asceso nella gloria, o Cristo Dio nostro,ralle grando i discepoli con la promessa del santo Spiri to: essi rimasero confer mati dalla tua benedizione, perché tu sei il Figlio di Dio, il Redentore del mondo

U ngrëjte në lëvdì, o Krisht Perëndia jinë, edhé gëzove dsënësit me të tàksurën e Shpirtit Shejt ,tue i vërtetuar ne bekimin,se Ti je i Biri i Perëndis, Shpërblimtari i jetës .

Compiuta l’economia a nostro favore, e congiunte a quelle celesti le realtà terrestri, sei asceso nella gloria, o Cristo Dio nostro, senza tuttavia separarti in alcun modo da quelli che ti amano; ma rimanendo inseparabile da loro, dichiari: Io sono con voi,e nessuno è contro di voi.

Kur për gjithë ne mborove urdhirìmin e përbashkove dheun me kjìelliën, u ngjipe në lëvdì,o Krisht Perëndia jinë,pa u ndar mosgjakùn ngak na, po tue kjëndruar i pandarshëm e tue thënë atireve çë të duan mirë : U jam bashkë me ju, e mosnjerì isht kundra jush

Nessun commento:

Posta un commento