sabato 7 marzo 2015


Shpëtò, o Zot, popullin tënt e bekò trazhgimin tënt mundje të besëmvet tue dhuruar mbi të mallkuamin e me kryjen tënde ruaj ti qvarrin tënde.

Sòson, Kìrie, ton laòn su ke evlòghison tin klironomìan su, nìkas tis evsevèvsi katà varvaron dhorùmenos ke to son filàtton dhià tu Stavrù su polìtevma.

O i lartësuar në krykjë tue dashur, rregjërìs s’re çë ka emërin tënt lipisit tote dhuroi Ti, o Krisht Perëndi. Dëfre me fuqin tënde qiverritarët tanë tue dhënë atyreve mundje kundra armiqëvet. Paçin ata ndihmën tënde, trofé të patundshëm.

O ipsothìs en do Stavrò * ekusìos, * ti eponìmo su kenì * politìa, * tus iktirmùs su dhòrise, Christè o Theòs, * èf-franon en ti dhinàmi su * tus pistùs àrchondas imòn * nìkas chorigòn aftìs * katà ton polemìon.* Tin simmachìan èchien tin sin, * òplon irìnis * aìttiton tròpeon.

Krykjen tënde prosqinisjëm, o i Madh’yn’Zot, e Ngjalljen tënde të shejte lëvdojëm.
Ton Stavròn su proskinùmen, Dhèspota, ke tin aghìan su Anàstasin dhoxàzomen

Nessun commento:

Posta un commento