giovedì 12 novembre 2015

13 NOVEMBRE 2015

 Memoria di San Giovanni I Crisostomo,
 Patriarca di Costantinopoli, Dottore e Padre della Chiesa (Antiochia di Siria, 344 / 354 - Comana Pontica, att. Turchia, 14 settembre 407)

Me melodhi të bukura le t ' lëvdojëm trumbetën të artë veglen të frimëzuarë nga in'Zot,dejtin çë ngë sos i mësimevet,mbështetien e Klishës,mendien kjellore abyssin i díturis,puçerin gjithë ar çë derth lume mësimesh më të ëmbël se mjajti e ujis kriesën
Le të nderoj më si nget Shën Janin me fialën e artë, Yllin çë ngë perëndon çë ndrit gjithë jetën me rrezet e mësimevet,Ligjëruesin i metanies,shpuzën gjithë ar, çë fshijën lotët e të tmerrshmit Dëshpërim e dhrosis si me vesën zëmërat të prishura nga mëkata.
Engjëlli dheut,njeriu i kjielliës dallëndysha çë flet bukurë e me shumë zëre,thesari virtutëvet,shkëmbi çë ngë rrezohet shembëra e të besmëvet,Ai çë matet me Deshmorët e çë ë i të njëjtes rëndesi me ëngjëjit, çë te gjella e 'Tij kërkoi t'i glisëj Apostojvet, kloft madhëruar Gojarti .
lëvdi ....... Gloria. Tono pl. 2.

Shejti tri hërë i lum At,Delmeri i mirë imitues i Kryedelmerit Krishtit, Ti çë vë përpara gjelliën t’ënde për deletnani,o i famëshëm JAN GOJART,lip me lutjet t’ote të kemi na shumë lipìsi.

nani ....Ora e sempre. Stesso tono. Theotokíon.

Kush ngë të lumëron,o Virgjërë gjithë e shejte ? Lindien virgjërore kush ngë t'e këndon ?Pse i vetëmi ler BIRI çë pa kohë nga Ati shkë1kjen Ai vet isht çë leu ngah Ti,o e Dëlira .
Perëndi tue klënë në naturë të vet,mori naturën e njeriut për ne , jo në dy vetë i ndajtur,po u la t'e njihiëm në dy naturë të dalluame.Atij lutju , o e lumja Virgjërë, sa të ket lipisi për shpirtrat t'anë .

Apostiha

  T ’falemi,o orgàn i Klishës i frimëzuar nga in’zot i art e i pëlkjleshëm; gluhë çë për mallin e njerëzëvet vjershët të ndryshmë të metanies na vizaton,o mendie me trajten e arit,dallëndyshe me gojën e artë ; pëllumb fletat e tiçilit,si thonë msalmet,kanë ngjyrën të blertë të virtutëvet ; përrua si ari çë na derth ujërat; gojë e hjynushme e të hjynushmes dashuri për njerëzit dorëzane,lutu Krishtit Perënditë na ket shumë lipisi . 

    Goia jime ka t'flasënjë diturì

  T’falemi,o At i të varfërvet ,ndihmë e shpejtë e të shtipurëvet, i të vapëkjëvet mbërshtetia,ushkjim për të urët të ndrejtur për të mëkatruamit i shpirtravet mjek mendie e mprehtë dhe te të shëndoshurit I zot, i të lartës theoloji përpikëria,i të Shkruamëvet e Shpirtit Shejt kthietësia ,ligjë Vepruese, shembërë e drejtë majë dvfishe urtësie ku arrëjën kulmin veprat e soditia . Lutu o Shejt, Krishtit Perëndi,të ket për ne shumu lipisi.

Goja e të drejtit ka t’mejtonjë dituri.

       Ti, o Shejt, vetëhen t'ënde e bëre një shpi e shejte virtutësh ku erdhën të rrijën atò si te një faltore e shejte dhe e pastrë. Vërteta me urtësi kjëvarrise ndienja e kurmit; si në një thesar i papre-kshëm ruajte të pastër nga epshet shpirtin t'ënt.Prandai , o At i lum , tue i glar t'in’Zoti,u bëre i stolisur me jerarhjin, kryetar te Klisha e Krishtit të çilit Ti lutu,sa të ket shumë lipisi për jetën.

lëvdi ..... Gloria. Tono pl. 2.

0 Hrisostom, Ti vërteta kleve trumbeta me zërin i art tue derdhur mbi zëmërat e të besmëvet margaritarët e mësimevet t'atë të hjynushmë.Si thot Profeti,dolli zëri i mësimevet t'atëo AT i shejt, endriti gjithë kufinet e Botës .

Theotokíon.

Zoti Krisht Bëresi e Liruesi jim,o e Dëlirë, tue dalë nga gjiri jit i veshur me mishët t'im, liroi Adhamin nga nëma e parë.Andai Tij,gjithë e shejite si vërteta Mëma e Perëndis e Virgjëreshë,po thomi pa pushim të falurit Engjë11it: Të falemi,o Zonjë, mbrojtie e pështri shëndetë e shpirtravet t'anë.

APOLITIKJION . Tono pl. 4
    Si një flakë e ndriti jetën e tërë tue shkëlkjìer ai hir i gojës s’ate, o i Shën Jan Gojarti , ajo gojë çë la vistare dorëgjerësie e na dëftoi të lartit e përunjësìs tue na mësuar me fialët t'ote. Lutu për ne Iisù Krishtit Perëndì sa të jen shelbur shpirtrat t'anë.

     Theotokíon theotokjion
0 Ti çë për ne leve nga Virgjëra e durove Krikjien,o i Mirë,Ti tue shkelur mortien me vdekjien,na dëftove ngjallìen si Perëndì. Mos le mbë nj'anë atà çë Ti i dorën t'ënde gjeshe . Dëftò o Lipisiar,dashamirësin t'ënde,prir mirë Mëmën t'ënde çë të leu pse Ajo e Të parkales për ne e shpëtò, o Shelbuesi jinë popullin të dëshpëruam.


Nessun commento:

Posta un commento