sabato 16 febbraio 2013


DOMENICA dell’ORTODOSSIASì fa memoria del ripristino del culto delle sante e venerabili icone.

SABATO        VESPRO

Tij të pakuptuashëm çë vien më par’se  illi menatës tue shkë1kjìer   nga gjiri shpirtullo   të Prindít  Profetrat, o Zot  , nga Shpirti jit   të frímëzuarë parathonë se ka t’lehesh tue marrë mishë nga Virgjëra tue u bashkuar njerëzëvet,tue u par mbi dhet. Paj 'tire,o Lipisiar, të dritës t'ënde bej të mirë ata të parrëfíeshmen Ngjallie t’ënde çë këndojën.

I profeti ispìrati dal tuo Spirito, Signore, * avevano preannunciato che tu, l'inafferrabile, * rifulso senza   principìo, prima della stella del mattino , * dal grembo immateriale e incorporeo del Genitore, * saresti divenuto bambino, * assumendo carne da donna ignara di nozze, * unendoti agli uomini * e mostrandoti a quanti sono sulla terra. * Grazie a loro, concedi pietoso la tua illuminazione * a quanti cantano la tua augusta e ìneffabile risurrezione.
Tue të ligjëruar me fíalën e ‘tire   Profetrat   e tue nderuar me veprat e ‘tire fituan  ata të pasosmen gjellë. Tue kjëndruar nd’anëzë  kriesës a mos i përmiseshëm më  se Tij Krionjësit pruarën jetën e ‘tire  te mësimet  e Vangjejit e u bashkuan-me pesimet t’atë , nga ata të para-lajmëruarë. Paj ‘tire o i vetëmí Lipisiar ,bën-na të mirë të shkojëm të pakjëruashmë stadhiin e  përkories.

I profeti dal divino parlare, * annunciandoti con la parola e onorandoti con le opere, * hanno raccolto il frutto della vita senza fine: * avendo infatti perseverato, o Sovrano, * nel rifiutare il culto alla creatura * al posto di te, il Creatore , * hanno abbandonato il mondo conforme al vangelo, * e sono divenuti conformi alla tua passione che avevano infatti preannunciata,Per le loro preghiere, rendici degni di affrontare irreprensibili lo stadio della continenza, * o unico misericordiosissimo*

Tue klënë i papërshkruashëm  paj të naturës hjynore ,te të sprasmet motë deshe si njerì të   ishe shkruar   mìshët  t'anë tue marrë.  Tue u mishëruar  të kësaj naturë more gjithë vehtìt .Andai fitirën t'ënde çë na përshkruan  glasimin t'ënt   na si përkét puthìëm te dashuria jote tue u mfortsuar  e kemi dhuratën   e shëndeties  tue ndjekur të hjynushmet tradhitë të apostojvet.

Tu che per la tua divina natura non puoi essere circoscritto,* ti sei degnato di venire circoscritto: * assumendo infatti la carne, * ne hai accettato tutte le proprietà. * Noi dunque dipingendo la figura che intende rappresentarti, * rendiamo omaggio a tali immagini in vista di colui a cui rimandano, * innalzandoci all'amore per te, * e ne attingiamo la grazia delle guarigioni, seguendo le divine tradizioni degli apostoli.

Një stolì shum’e çmuashme   te ikonët  t’shejte Klisha pati   e Shpëtuesìt Zoti Krisht, të Mëmës të t'in’zoti   të gjithë Shejtravet.Tue i dëftuar lart   Ajò shëlkjen me një të lambarisur   të hjìeshëm, eretikëvet shtipet ushtría   përzënjse. E me haré  ajo lëvdòn Perëndini njeridashës çë për atë deshi me-hir të duroj pesime .

La Chiesa di Cristo ha riottenuto a suo preziosissimo ornamento * l'esposizione piena di gioia delle venerabili e sante icone * del Cristo Salvatore, della Madre-di-Dio e di tutti i santi, * quale preziosissimo ornamento: * essa ne viene per grazia rallegrata e illuminata, * respinge, scacciandola, la turba degli eretici * ed esultando glorifica il Dio amico degli uomini * che per lei ha sopportato la volontaria passione . 
Gloria. Tono pl. 2.       lëvdì ….
           
Hiri i të vërtetës lambarisi. Çëdò  kle parafitëruar si në hjé sot nbaronet haptas. Shi’ Klisha stoliset ne një stolì kjìellí me fitírën si njeri të Krishtít çë Arka e deshëmìs kishë parafitëruar. Ajo mban fén e vërtetë sa na t'Atij çë proskjinìsiëm të kemi edhé ikonën pa dre gabimi. Turp për ata çë ngë kanë këtë besë,lëvdì për ne çë Ikonën e të njerëzuarit me lutësì proskjinisiëm si fitira e ‘tij e jo si nj’etrë Perëndi Si e puthíëm,le të thomi: o i Madh'in’Zot,shpëtò popullin t'ënt e bekò trazhgimin t'ënt.
La grazia della verità nuovamente risplende. * Ciò che un tempo era prefigurato nell'ombra, * ora si è apertamente compiuto: * poiché ecco, la Chiesa si riveste dell'icona corporea dei Cristo * come di ultramondano abbigliamento, * delineando la figura della tenda della testimonianza', * e tiene  salda la fede ortodossa, * affinché possedendo anche l'icona di colui a cui rendiamo culto, * non ci accada di sviarci. * Si rivestano di vergogna quanti cosí non credono : * per noi è   infatti gloria * la forma di colui che si è incarnato, * è piamente venerata, non idolatrata. * Offrendole il nostro omaggio, * gridiamo, o fedeli: * 0 Dio salva il tuo popolo, e benedici la tua eredità'.
nanì …të zërit

Ora e sempre. Theotokíon, il primo del tono. Ingresso. Luce gioiosa. Prokímenon.

  Apostiha  të zëtir

1ëvdì ... z. i 2.

Na çë u kemì larguar nga errësirat e palutësìs e çë drita e njohies na ka dritur, le t’këndojëm msalme me duartrokitie. Lëvdia jonë e të falurit nderi t'anë ngjipen nga in'Zot e përpara Ikonëvet të shejte të Krishtit e të Mëmës s’tin’Zoti e të gjithë Shejtravet le t’përmísemi me ponì tue rreshtur palutësin e atíreve çë ngë kanë besën e vërtetë,pse shën Vasijì e tha: “nderi çë i bënet Ikonës dëréjtonet Atij çë te Ikona ë përfakjësuar”Paj të parkalesivet të Mëmës e dëlirë e paj të gjithë Shejtravet të lutemi,o Krisht Perëndìa jinë t’na japësh të madhen lipìsì .
           
Quanti dall’empietà siamo passati alla pietà e siamo stati illuminati dalla luce della conoscenza,battiamo le mani come dice il salmo,offrendo a dio una lode grata;e veneriamo con onore le sacre icone del Cristo,della tutta pura e di tutti i santi,poste alle pareti,su tavole e su sacri arredi,respingendo la religione empia dei non ortodossi.L’onore dato alle icone,infatti,ë rivolto al prototipo come dice Basilio ,chiediamo dunque che per l’intercessione dell’immacolata Madre tua,o Cristo Dio nostro,e per l’intercessione di tutti i santi,ci sia data la grande misericordia.

Nanì..0 çudhì e re…z.i 2 


Fítirën t ‘ënde , o i mirëth na ponisiëm tue lipur ndëjesën e fajvet t’anë, o Zoti,Krisht Perëndi,pse Ti deshe vet, vetì  t' ishe ne kurmin viérrë mbë kríkjë, sa t’na liroje nga robëria e armikut.Andai tue dhënë hir Tij po thërresiëm: Na mbushe të gjithë me haré,o Shpëtonësi jinë,posa jerdhe të liroje jetën.
            La tua immacolata icona veneriamo,o buono,chiedendo perdono per le nostre colpe,o Cristo Dio,perché volontariamente,nel tuo beneplacito,sei salito nella carne sulla croce per liberare dalla schiavitù del nemico coloro che avevi plasmato.Per questo a te griadiamo grati : Hai colmato di gioia l’universo,o Salvatore nostro,quando sei venuto per salvare il mondo.

Nessun commento:

Posta un commento