venerdì 28 marzo 2014
         Shpëtò, o Zot, popullin tënt e bekò trazhgimin tënt mundje të besëmvet tue dhuruar mbi të mallkuamin e me kryjen tënde ruaj ti qvarrin tënde
Salva, Signore, il tuo popolo, * e benedici la tua eredi­° * dando ai re vittoria contro i barbari * e custo­den­do con la tua croce * la tua città.      Sòson, Kìrie, ton laòn su ke evlòghison tin klironomìan su, nìkas tis evsevèvsi katà varvaron dhorùmenos ke to son filàtton dhià tu Stavrù su polìtevma.

O i lartësuar në krykjë tue dashur, rregjërìs s’re çë ka emërin tënt lipisit tote dhuroi Ti, o Krisht Perëndi. Dëfre me fuqin tënde qiverritarët tanë tue dhënë atyreve mundje kundra armiqëvet. Paçin ata ndihmën tënde, trofé të patundshëm.

O ipsothìs en do Stavrò *  ekusìos, * ti eponìmo su kenì * politìa, * tus iktirmùs su dhòrise, Christè o Theòs, * èf-franon en ti dhinàmi su  * tus pistùs àrchondas imòn *  nìkas chorigòn aftìs * katà ton polemìon.* Tin simmachìan èchien tin sin, * òplon irìnis * aìttiton tròpeon.

Krykjen tënde prosqinisjëm, o i Madh’yn’Zot, e Ngjalljen tënde të shejte lëvdojëm.
Ton Stavròn su proskinùmen, Dhèspota, ke tin aghìan su Anàstasin dhoxàzomen


Adoriamo la tua croce, o Sovrano,e glorifichiamo la tua santa risurrezione.

Nessun commento:

Posta un commento