venerdì 14 agosto 2015

15 AGOSTO 2015

MEMORIA DELLA DORMIZIONE DELLA NOSTRA 

SANTISSIMA SOVRANA LA MADRE-DI-DIO E 

SEMPRE VERGINE MARIA


                                                                        
                                                                      VESPRO


Oh çë famasmë e madhe ! Burimi i gjellës ë vënë te varri e shkallë për kjillin aì bënet Gëzou ,o Jetsimanì, ndenjë e shejte e Mëmës s’Perëndìs. Ulurijëm me gëzìm, o të besmë, bashkë me Gavriilin Krieëngjëllin: t’falemi , o e Hir-plota , in’ Zot ë me Tij e paj t’ënt dhuron jetës të madhen lipisì.
O straordinario prodigio! La fonte della vita è depo sta in un sepolcro, e la tomba diviene scala per il cielo. Rallégrati, Getsemani, santo sacrario della Madre-di-Dio. Acclamiamo, o fedeli, con a capo Gabrie le: Gioisci, piena di grazia, con te è il Signore che tramite te elargisce al mondo la grande miseri cor dia . 
Cçë çudhi Misteret thtë, o e Dëlirë! E të Lartit throni u dëftove , 0 Zonjë e nga dheu sot shkon në kjiell. Lëvdia jote lambaris me të shkëlkjìerit e Hirit t’ënt. Virgjërë, ngjipij në kjiell bashkë me-Mëmën e Rregjit . T’falemi , o e Hir-plota , in’Zot ë Tij .
Oh, i tuoi misteri, o pura! Sei divenuta trono del l’Altissimo, o Sovrana, e oggi sei passata dalla terra al cielo.La tua nobile gloria rifulge di gra zie divinamente splendenti. O vergini,levatevi in alto insie me alla Madre del Re. Gioisci, piena di grazia, con te è il Signore,che tramite te elargi sce al mondo la grande misericordia
Të flëjturit t’atë lëvdojën Pustetet,Thronet, Parësit, Zotërit , fukjit e Hjeuvimtë e të dreruashmit Serafimë. Gëzonen njerëzit të udhëhèkjurë nga lëvd’a jote. Rregjërat të përmisen bashkë me Arkëngjëjitë e Ëngjëjitë e këndojën : Të fatemi, o e Hir-plota, me tij ë in’Zot çë paj t’ënt i jep jetës Të madhen lipisi.
Danno gloria alla tua dormizione potestà, troni, principati, dominazioni, potenze, cherubini, e i tremendi serafini. Esultano gli abitanti della terra, fregiandosi della tua divina gloria. Cadono ai tuoi piedi i re insieme agli arcangeli e agli angeli, e cantano: Gioisci, piena di grazia, con te è il Signore, che tramite te elargisce al mondo la grande misericor dia.
Lëvdì….nanì…
z.i 1. Për urdhurìm të Perëndìs, theoforët Apostij klenë marrë në erë e kjellur mbi mjekughat.
z.i 5. E u mbëjodhën rreth të dëlirit Kurmit t’ënt, o krua e gjellës ,dhe puthën me lutësì.
z.i 2. E më të sipërmitë fukjì të kjielliavet jerdhën me krietarin e ‘tire .
z.i 6. Sa t’i bëjën nder të përfalurit kurm çë kjelli t’ën’Zonë.
Të mbushurë me dre ata vijën bashkë me Apostojitë me madhështì e pa u par i ulurijën të Parëvet e Ëngjëjvet : Po shi’se isht vien vajza e hjynushme, e Zonja e gjithëve!
z.i 3.Ngrëni diert e prini mirë me viershë të bukur Mëmë e te paperënduashmes Dritë.
z.i 7. Se pr’anë t’asaj gjithë njerëzitë patën shëndetë. Na ngë kusojëm t’e vërrejëm, as jemi të zotë t’e lëvdojëm si nget .
z.i 4. Shkelkjësia e’ saj ja shkon çëdò ndëlgimi.
z.i 8. Andai, Mëma e t’in’Zoti e dëlirë, ti çë rron gjithëmonë bashkë me gjellëdhënësin Rrekjëe Bir , pa pushim lutu, ruaj e shpëtò nga çëdò ngarie kundrështore popullin t’ënt, se na tij kemi si pështrim.
z.i I Tij të këndojëm e të lumërojëm me zë të lart e gazmor për gjithëmonë.Gloria. Ora e sempre.
Tono 1.Gli apostoli teòfori, portati su nubi per l’aria da ogni parte del mondo, a un cenno del divino pote re,
Tono pl. 1. giunti presso il tuo corpo immacolato origi ne di vita, gli tributavano le più calde manifesta zioni del loro amore.
Tono 2. Le supreme potenze dei cieli, presentan dosi insieme al loro Sovrano,
Tono pl. 2. scortano piene di timore il corpo puris simo che ha accolto Dio; lo precedono in ascesa ul tramon dana e, invisibili, gridano alle schie re che stanno più in alto: Ecco, è giunta la Madre-di-Dio, regina dell’u ni verso.
Tono 3. Sollevate le porte, e accoglietela con onori degni del regno ultramondano, lei che è la Madre dell’eterna luce.
Tono grave. Grazie a lei, infatti, si è attuata la salvezza di tutti i mortali. In lei non abbiamo la forza * di fissare lo sguardo, ed è impossibile tribu tarle degno onore.
Tono 4. La sua sovreminenza eccede infatti ogni mente.
Tono pl. 4. Tu dunque, o immacolata Madre-di-Dio, che sempre vivi insieme al tuo Re e Figlio apportatore di vita, incessantemente intercedi perché sia pre ser vato e salvato da ogni attacco avverso il tuo popolo nuovo: noi godiamo infatti della tua protezione,
Tono 1. e per i secoli, con ogni splendore, ti procla miamo beata.
Ingresso, Luce gioiosa, il prokímenon del giorno e le letture.
Piesë nga Libri i të Bërit (XXVIII,10-17)
Dolli jashta Jakobi nga pusi i bes e u nis për Harran e si arrù te një vend ,posa dielli kishë perënduir, kjëndroi të flëj atjè.
E mori një gur të vendit e e vuri nën kryes e u kjëllua gjumi e ndërriti se ju duk një shkallë çë nga dheu ngjipej njera te kjiellia e ëngjëjit e t’ in’Zoti hipeshën e sdripeshën mbi atë .In’Zot ju duk mbi atë e i tha : U jam Perandia i t’ it eti e Perëndia i Isaakut , mos u trëmp.Dheun mbi të çilin ti je flë ka të t’e jap tij e farës t’ënde. E fara jote ka t’jet si rëra e dheut e ka t’shumësonet në perëndìm e në lindie,në verì e në jugë e tek ti e te fara jote ka t’jen lëvduar gjithë fiset e dheut.
E U do t’jem me tij ; dua të ruanjë te gjithë; dhromet çë do t’bësh e do t’t’prier te ki dhe .Pse U ngë do t’t’lë kurr njera çë ngë mbaronja gjithë atë çë thash .E si u sgjua Jakobi nga aì gjum mori e tha : te ki vend isht in’Zot e u ngë e dija. E tue u trëmbur tha: Sa i dreruashëm ë ki vend . Ngë mënd’t’jet veç se shpia e t’in’Zoti e këjo dera e Parraisit!
Lettura del libro della Genesi (28,10-17).
Giacobbe partí dal pozzo del giuramento e si
diresse verso Carran; si imbatté in un luogo e là si mise a dormire perché era tramontato il sole. Prese una delle pietre che erano lí, se la pose sotto il capo, si addor mentò in quel luogo e sognò: ed ecco, una scala appog giava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo; gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa, mentre il Signore vi si appoggiava, e gli disse: Io sono il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco, non temere: la terra su cui giaci, la darò a te e alla tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la sabbia della terra, e si estenderà verso il mare, verso mezzo giorno, verso settentrione e verso oriente, e saranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le tribú della terra. Ed ecco, io sono con te per custodirti in tutto il cammino che farai; e ti farò tornare in questa terra, perché non ti abbandonerò sinché io non abbia fatto tutto quello di cui ti ho parlato. Giacobbe si destò dal suo sonno e disse: Il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo! Ebbe timore e disse: Quanto è tremendo que sto luogo! Altro non è che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo.
2. Piesë nga profetsia e Ezekjielit ( 43,27-34;44,1-49)
E nga e tetëta ditë profetrat ka t’bëjën mbi theroren olokaustet t’aj për shpëtimin t’ëj e U do t’i pres mirë, thot in’Zot.
Më solli pran nga dera e jashtëme te shejtores çë vërren lindien e këjo ishë e mbëllime .E më tha in’Zot : kjo derë ka t’kjandronja e mbëllime ; nga ka t’jet sbillur e mosnjerì ka t’i shkonjë përçë in’Zot Perëndia i Israelit ka t’hinjë nga ajo e ka t’kjëndronjë e mbëllime. Pse ki kryetar ka t’ujet mbi atë sa t’hanjë bukë përpara t’in’Zoti . Ka t’hinjë nga tremeja e derës të Elamit e andeje ka t’dalnjë.
E më kjelli te trèmeja e derës çë vërren veriun përpara shipis e t’in’Zoti e pash : Shpia e t’in’Zoti ishë plotë me lëvdì.
Lettura della profezia di Ezechiele (43,27-44,4).
A partire dal giorno ottavo, i sacerdoti offriranno sull’altare i vostri olocausti e i vostri sacrifici pacifici, e voi mi sarete accetti, dice il Signore. E mi fece volgere per la via della porta esterna del santuario che guarda ad oriente: essa era chiusa. E il Signore mi disse: Questa porta resterà chiusa, non verrà aperta e nessuno passerà per essa, perché per essa entrerà il Signore Dio d’Israele, e rimarrà chiusa. Poiché il principe, lui siede in essa per prender cibo. Entrerà per la via del portico della porta e per la sua via uscirà. E mi introdusse per la via della porta che guarda a settentrione, di fronte al tempio: e vidi, ed ecco, era piena di gloria la casa del Signore.
3. Piesë nga të Thënat ( 9,1-11)

Dieja stisi për të një shpi e ngrëjti shtatë shtyltë ; therti shtazat të majme të’sai ,përgatiti verën e shtroi triesën . Dërgoi shërbëtorat e ‘saj tue ghrisur me zë ta mathë sa të pijën, tue thënë : kush ngë isht i urt le të vinjë tek U . E atireve kuj i duhet ndëlgim i tha: ejani hani bukën t’ime e pini verën çë U përziejta për ju .
Leni lënësit e do t’rroni ; kërkoni urtësin sa të rroni e do t’ndrekjëni mendien me të njohurit . Kush kjërton të likjët do t’jet dhunuar,kush kjërton të palutshmit isht shar . Kjërtimet e të palutshmit janë shplaka atij.
Mos i kjërtë të likjët , mos të të mbajën mbëri ; kjërtò të , urtin e aì ka t’t’det mirë .Mësò të urtin e aì do t’bënet më i urt e aì do të bëhet më i urt ; ip këshill të drejtit e ai do t ‘ shtonjë dituris s’tij . Të zënit fill e Diejës isht trëmbësira e t’in’Zoti . Shejtrat duan ndëlgim . Mendim i mirë ë të njihet Ligja. Me këtë vjershë ka t’rrosh shumë mot e ka t’shtonen tij vietë gjellie .
Lettura del libro dei Proverbi (9,1-11).
La sapienza si è costruita una casa e ha eretto a soste gno
sette colonne. Ha sgozzato i suoi animali, ha versato nel calice il suo vino e ha preparato la sua mensa. Ha mandato i suoi servi a invitare al banchetto con alto proclama, dicendo: Chi è stolto si rivolga a me. E a quelli che mancano di senno dice: Venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho mesciuto per voi. Abbandonate la stoltezza e vivrete, cercate la prudenza per poter aver vita e dirigere l’in telligenza con la conoscenza. Chi rimprovera dei mal vagi ne ricaverà per sé disonore e chi correggerà l’empio ne avrà biasimo, perché i rimproveri fatti all’empio sono per lui lividure. Non rim pro verare dei malvagi perché non ti prendano in odio: rimpro vera il saggio e ti amerà.
Da’ un’opportunità al saggio e diven terà più saggio, istruisci un giusto e aumenterà la sua istru zione. Principio della sapienza è il timore del Signore, e il con si glio dei santi è intelligenza. Conoscere poi la Legge è cosa di una buona mente. In questo modo, infatti, vivrai a lungo e ti verranno aggiunti anni di vita.
Apostiha .
T. 3. Ejani , o popuj , të këndojëm gjithëshejten Virgjërë e delirë. Nga Ajò na jerdhi me viershë i pathënëshëm Fiala e Perëndìs e mishëruarë. Le të thërresiëm : E bekuarë ti je mbi gjithë grat,i lum aì gji çë kjelli Krishtin . Tue truajtur shpirtin te duart e ‘tij , lutiu , o e pastërë ,të na ruanjë shpirtrat t’anë.
Ms. 131,8 . Ngreu o i Madh’inë Zot , nga pushimi jit : ti e arka e shejtërimit t’ënt.

Venite popoli, celebriamo la santissima Vergine pura , dalla quale ineffabilmente è venuto, incarnato, il Verbo del Padre; acclamiamo e diciamo : Benedetta tu fra le donne, benedetto il grembo che ha portatoli cristo. Deposta l’anima nelle sue sante mani, o immacolata, intercedi ora per la salvezza della anime nostre.
Stico: Sorgi, Signore, verso il tuo riposo, tu e l’arca della tua santità. 
Të lëvduashmitë të flëjtur t’ënt, e Dëlira e gjithëshejta Virgjërë lusmët e Ëngjëjvet në kjiell e jinìt e njerëzëvet mbi dheun lumërojën. Pse ti u bëre Mëma e Bëresit e gjithësìs, t’ Krishtit Perëndì.
Mos pushò, të parkalesiëm, t’i lutesh për ne çë - pas Perëndìs – vum shpresat t’ona tek Ti , o Mëma e Perëndìs gjithë e lëvduashme Virgjërë .
Le folle degli angeli in cielo, e la stirpe degli uomini in terra proclamano beata la tua augusta dormi zione, santissima Vergine pura: tu sei stata Madre del Creatore di tutti, il Cristo Dio. Non cessare, ti preghiamo, di implorarlo per noi che, dopo Dio, in te abbiamo riposto le nostre speranze, o Madre-di-Dio degna di ogni canto, ignara di nozze.
Stico: Ha giurato il Signore la verità a Davide, e non l’annullerà.

Ms.131,11. Bëri be in’ Zot Davidhit mbi të Vërtetën e ngë do t’e mohonjë: ka t’vë te thtoni jit një
nga pema e gjirit t’ënt.

Kënkën e Davidhit sot , o popuj, këndojëm Krishtit Perëndì : e prapa Asaj do t’venë përpara Rregjit t’jerë virgjëresha, ka t’jenë kjellur edhè gjitonët eìsaj; ka t’jen kjellur me gëzim e me harè. Pse pema e farës s’Davidhit, paj të çilës na u bëm bij të Perëndìs, kle ngjipur në lëvdì nga duart e t’ Birit t’saj e Zot , me viershë të pandëlguashëm. Na tue e kënduar si Mëma e Perëndìs,thërresiëm e thomi : shpëtona neve çë të ligjërojëm Mëma e t’in’Zoti, nga çë ndodhie të kekjie e limona nga rrëzikjet shpirtrat t’anë.
Cantiamo oggi, o popoli, il cantico di Davide al Cristo Dio: Saranno condotte al Re le vergini dietro a lei, le sue compagne saranno condotte con gioia ed esultanza. La figlia di Davide, infatti, grazie alla quale siamo stati deificati, passa glorio samente e ineffabilmente nelle mani del proprio Figlio e So vrano. Celebrandola quale Madre-di-Dio, acclamiamo dicendo: Salva da ogni sventura quanti ti confessano Madre-di-Dio, e libera dai pericoli le anime nostre.
Lëvdi…. Nanì….
Kur ti, o Virgjërë Mëma e t’in’Zoti, shkove te jit Bir çë leu ngah ti me viershë i pathënëshëm, u ndoth Japku i vëllai i t’in’Zoti e i pari Jerarhë, Pitri krietari i ndershëm i theologëvet : gjithë kori i Apostojvet ishë atjé . Ata këndojën së bashku Misterin të hjynushëm e të famasëshëm të ikonomìs të Krishtit Zot. E tue përgatitur kurmin t’ënt krua gjellie, faltore e Perëndìs, gëzoneshën, o e lëvduashme. Në kjell gjithë shejtat e të nderuasmet fukjì të Ëngjëjvet, si të llavura për famasmën thëshëjën njeri t’jetrit : ngrëni diert, e prini Atë çë lindi Bëresin e kjiellit e të dheut ; me dhoksolojì le të këndojëm të shejtin e të ndershmin kurm çë mbajti t’ën’Zonë për ne i papar . andai edhè na të kremtojëm kujtimin e të thërresiëm, o gjithë e lëvduashme: ngre fukjin e të krështerëvet e na shpëtò shpirtrat t’anë.
Gloria. Ora e sempre. Tono 4. Quando te ne sei andata, o Vergine Madre-di-Dio, presso colui che da te ineffabilmente è nato, erano presen ti Giacomo fratello di Dio e primo pontefice, insieme a Pietro, venerabilissimo e sommo corifeo dei teologi, e tutto il coro divino degli apostoli: con inni teologici atti a manifestarne la divinità, essi celebravano il divino e stra ordi nario mistero dell’eco nomia del Cristo Dio; e pre stando le ultime cure al tuo corpo origine di vita e dimora di Dio, gioivano, o degna di ogni canto. Dall’alto le santissime e nobilis sime schiere degli angeli, guardava no con stupo re il pro digio e a testa china le une alle altre dicevano: Solle va te le vostre porte, e accogliete colei che ha parto rito il Creatore del cielo e della terra; celebriamo con inni di gloria il corpo santo e venerabi le che ha ospitato il Signore che a noi non è dato contemplare. E noi pure, festeg giando la tua memo ria, a te gridi amo, o degna di ogni canto: Solleva la fronte dei cri stiani e salva le anime no stre.
Apolytíkion.
Te të lerit e ruajte virgjërìn ; te të flëjturit ngë e le jetën, o Mëma e Perëndìs: shkove te gjella ti çë je Mëma e gjellës, me lutiet t’ote tue shpërblier nga vdekjia shpirtrat t’anë.

En ti jenìsi tin parthenìan efìlaksas, en ti kjimìsi ton kòsmon u katélipes ,Theotokje, Tetéstis pros tin zoìn, m’tir ipàrhusa tis zois ,kje tes presvìes tes ses litruméni ek thanàtu pas psihàs imòn.
Nel tuo parto, hai conservato la verginità,con la tua dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre-di-Dio. Sei passata alla vita, tu che sei Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime nostre.

Nessun commento:

Posta un commento