venerdì 7 dicembre 2012


 1. TË ZËNIT TË PAFAJSHËMI TË SHËN MËRIS NË Gjithë SHEJTES ANNE  Në akoluthìn mbrëmësore
  Kundra çëdò shpresìe si Anna zë në gji Virgjëreshën , t’jardhshmen Mëmë e Peréndìs,e mbushurë me harè po thërret:gëzonij me mua të gjitha farët e Israelit pse U ka lind si vullìmi i t'in’Zoti do Mirëbërësin t'im,i çili tue përgjegjur lutjes t'ime dhunën e shtërpëris deshi të më ndsirëj e zëmërën e helmuame n.ëpër dhëmbiet e lindies m'e shëndoshi si kishë taksur.

  Ai çë mënd’e buroi ujët nga guri i that bë të kishë gjiri jit Zonjën Virgjërë nga e çila ka t’vinjë ujët e shpëtimit. Ti liruar kleve nga turpi . Jo më do t’jesh mbi dhet një dru i pa-pemë,pse do t’japësh të ler njëi botie çë do t’binjë Drurin i Gjellës.Si i pëlkjeu Atij AI liroi njerëzin nga turpi kur me trajten njerëzore u veshë e u bë njerì pse isht i pasur me lipisì .

  Të parathënat vërtetonen e Profetravet. Mali i shejt ndërtonet në gjishkalla e shejte ë vënë sipër,përgatitet throni i mathë i Rregjit . Vendi ku ka’shkonjë Zoti ormiset . Driza e terme çë ngë shuhet zë e lulëzon. Puçëri i shejtërimit dha buròn hire çë prishiën shterpërin e të urtës Annë të  çilën lumërojëm me besë.

  lëvdi nanì 
  Myster tepër imathë çë moti i paralajmëruar e i pandëlguashëmnga ëngjëjit e nga njerëzit sot dë ftonet në gji tëAnnës: Marieja krientulla e hjynushme ë përgatitur sa t'jet Ndenja e Rregjit i për jetësis i çili ka të përtërinjë jinin njerëzore.Asaj me vetëdijë të dëlirë t'i lutemi tue thënë: lutu Birit t’ ënt e Perëndi,pse je Ti pështrimi i gjithë të krështerëvet, të shpëtonjë shpirtrat t’anë.
  A P 0 S T I H A
  Anna çë do t’thet Hiri i t'in'Zoti, si parkalesëj të kishë fëmijë,i thëshëj Perëndis i gjithëve e krionjësi ADONAI SAVAOTH : "Ti njeh dhunën t'ime e shtërpërìs. Shëndoshëmë hjidhërimin i zëmërës t'ime e sbíll burimet e gjirit t'im e i papemi pemë të japënjë sa na të lerin të t’e faliëm Tij si dhuretì tue lëvduar dhe bekuar gjithë një í mendie dashurin t'ënde pr’anë të çilës jipet jetës e madhia lipisi
  Bëri be in'Zot Davidhit mbi t’ vërtetë ne ngë do t'e mohonjë (Ms.131)

  Një herë,si lutet me besë Anna e urtë e Zotit i truhet,të Engjë11it z ërin. gjegjet çë i siguron .Asaj se in' Zot i gjegji parkalesìt.Asaj ëngjë11i haptas i thoshëj : “lutja jote tek in ‘Zot arrú, mos u mër- zit, lotët t’ote pushò, pse do t’zésh ngë gji ,si ullì çë lulëzon ,një degë e bukurë VIRGJERESHEN e çila ka t’t’japënjë LULEN KRISHTIN si njeri i çili jep të madhen lipisi ”.

  Ka t'vë te throni jit NJE nga pema e gjirít t'ënt Jakimi e Anna zërr DELEN t ë hjynushme nga e çila ka t'na' vinjë Kjenkji i hjy.nushëm me vjershë i pathënëshëm çë do t’flijonet për gjithë jetën. Andai të besmit një lëvdim të pashuashim po i faliën me brengosie t’ in’Zoti e gjithë të dëtiruamë dëftonen. Na të dy lumërojëm e gëzonemi me besë për të zënit të famasëshëm të të jardhmes Mëme e t'in’Zoti pr’anë të çilës jìpet jetës me burì e madhia lipisi!

  Lëvdì… na n i…

  Sot nga rrenja e Davidhit ,purpurë mbretërore,zë të lulëzonjë lulja e mystike e Jesseut . Nga këjo lule ka 'tvinjë Krishti Perëndia jinë çë shpëton shpirtrat t' anë

  APOLITIKJION

  Sot sglidhlen lìdhiet e shtërpëris pse in 'Zot gjegjet Jakimin e Annën e kudra ,çëdo shpresie të leri atireve i taks një vajzë e hjieshme. Nga Ajo leu i papërshkruashmi bër njeri . Prandai pr'anë të ëngjëllit urdhuroi t'i thëshiën asaj : T ' fálem,o e Hir-plota, in'Zot ë me tij.

Nessun commento:

Posta un commento