sabato 30 maggio 2009

DOMENICA DI PENTECOSTE


DOMENICA DI PENTECOSTE


ANTIFONE
I. I uranì dhiigùnde dhòxan Theù, pìisin dhe chiròn aftù ananghèli to
sterèoma.
Tes presvìes tis Theotòku, Sòter, sòson imàs.

II. Epakùse su Kìrios en imèra thlìpseos, iperaspìse su to ònoma tu Theù Iakòv.
Sòson imàs, Paràklite Agathè, psallondàs si: Allilùia.

III. Kìrie, en ti dhinàmi su effranthìsete o vasilèfs, ke epì to sotirìo su
agalliàsete sfòdhra.

Evloghitòs i, * Christè o Theòs imòn, * o pansòfus tus aliìs anadhìxas, * katapèmpsas aftìs * to Pnèvma to Àghion, * ke dhi’aftòn tin Ikumènin * saghinèfsas. * Filànthrope, dhòxa si.

Isodhikòn

Ipsòthiti Kìrie en ti dhinàmi su, àsomen ke psalùmen tas dhinastìas su. Sòson imàs, Paràklite Agathè, psallondàs si: Allilùia.

Apolitìkion

Evloghitòs i, Christè...
Kontakion

Òte katavàs * tas glòssas sinèchee, * dhiemèrizen èthni o Ìpsistos; * òte tu piròs * tas glòssas dhiènimen, * is enòtita pàndas ekàlese; * ke sinfònos dhoxàzomen * to panàghion Pnèvma.

Trisàghion

Òsi is Christòn evaptìsthite, Christòn enedhìsasthe. Allilùia.

Megalinària

Mi tis fthoràs dhiapìra * kioforìsasan, * ke pandechnìmoni Lògo * sàrka dhanìsasan, * Mìter apìrandhre, * Parthène Theotòke, * dhochìon tu astèktu, * chorìon tu apìru * Plasturgù su, se megalìnomen.


Kinonikòn
To Pnèvma su to agathòn odhighìsi me en ghi efthìa. Allilùia.


Poniamo ora il video con il canto del Megalinario di sopra Mi tis fthoràs. Lo esegue, il canto, il Coro dei Papadhes di Piana degli Albanesi. Per chi volesse ascoltare altri brani della festa di Pentecoste, può cliccare sul sito di musica bizantina nei link a sinistra. Buona Festa!Nessun commento:

Posta un commento