mercoledì 1 febbraio 2012

2 FEBBRAIO: FESTA dell'YPAPANDI (INCONTRO) DEL SIGNORE DIO, E SALVATORE GESU' CRISTO
I. Exirèvxato i kardhìa mu lògon agathòn;lègo egò ta èrga mu to vasilì.
Zëmbra jime buroi një fial e mirë;u ikëndonjë rregjit të bëmat t’ime.
Tes presvìes tis Theotòku,Sòter, sòson imàs.
II. Perìzose tin romfèan su epì ton miròn su, Dhinatè, ti oreotitì su ke to kàlli su.
Lithë shpatën t’ënde rreth ijës s’atë,o i fort, në bukurì e mirësi.
Sòson imàs,Iiè Theù,o en ankàles tu dhikèu Simeòn vastachthìs,psallondàs si: Allilùia.
Shpëtona,o i Biri i Perëndis,i kjellur ngrahë nga i drejti Simeòn,neve çë të këndojëm Allilùia
III. Àkuson, thìgater,ke ìdhe,ke klìnon to us su,ke epilàthu tu laù su,ke tu ìku tu patròs su.
Gjekj,o Bijë,e vërrèj e prir veshin t’ënt e harrò popullin t’ënt e shpin e t’it eti e rregji do të dishironjë bukurin t’ënde.
Chère kecharitomèni,Theotòke Parthène;ek su gar anètilen o Ìlios tis dhikeosìnis Christòs o Theòs imòn, fotìzon tus en skòti.Effrènu ke si Presvìta dhìkee,dhexàmenos en ankàles ton eleftherotìn ton psichòn imòn,charizòme-non imìn ke tin Anàstasin.
Gëzou,o e Hir plota Mëmë e Perëndìs Virgjëreshe: se ngah ti leu, dielli i drejtëris, Krishti Perëndia jinë çë ndrit ata çë ndodhen në të errët. Bën harè edhè ti,o plak i drejt,çë more ngrahë Liruesin e shpirtravet t’anë çë jep neve edhè ngjallien.
Sòson imàs, Iiè Theù, o en ankàles tu dhikèu Simeòn vastachthìs, psallondàsi:Allilùia.
Apolitìkion Chère kecharitomèni....os àno.
Kontàkion O Mìtran Parthenikìn aghiàsas to tòko su ke chìras tu Simeòn evloghìsas,os èprepe,profthàsas ke nin èsosas imàs, Christè o Theòs. All’irìnevson en polèmis to polìtevma,ke kratèoson tus pistùs us igàpisas,o mònos filànthropos.
O ti çë një gji Virgjëror shejtërove me të Lerit t’atë,e duart e Simeonit bekove si kishë hjè, nani jerdhe e shpëtove neve,o KrishtPerëndi. Bierna pàkjien në plasëshit ndo luftë, jip fukji kjiverritarëvet çë ti do mirë,o i vetëmi njeridashës.

Megalinàrio Theotòke, i elpìs pàndon ton christianòn,skèpe,frùri,filatte tus elpizondas is se. En nòmo skià ke gràmmati tipon katidhomen i pistì; pan àrsen to tin mitran dhianìgon aghion Theò.Dhiò protòtokon Lògon,Patròs anàrchu Iiòn, prototokùmenon Mitri apiràndhro megalinomen.
O Mëma e t’in’Zoti, shpresa e gjithë të krështerëvet,pështrò,kij kujdès e ruaj gjithë atà çë shpresòjën tek Ti. Në Ligjë, hjè dhe e shkruame, na të besmë shohiëm një Fitirë:” çëdo dialë i pari ler ka të jet falur Perëndis”.Andai madhëròjëm Fialën e Paralindur,Birin e Atit të pasosëm,i Pari-ler të njëi Mëmie Virgjërë.

Nessun commento:

Posta un commento