martedì 1 maggio 2012


ΤΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΜΑΪΟΥ

Μνήμη τς νακομιδς τολειψάνου του ν γίοις Πατρς μν θανασίου τομεγάλου, Πατριάρχου λεξανδρείας.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Ες τό, Κύριε κέκραξα, ψάλλομεν ΣτιχηρΠροσόμοια τς ορτς γ' κατοῦ Ἁγίου γ'.
Προσόμοια τοῦ Ἁγίου
ς γενναον ν Μάρτυσι
χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Διωγμος καρτέρησας, κακινδύνους πέμεινας, θεορρμον σιε θανάσιε, ἕως τν πλάνην ξώρισας, Ἀρείου τν θεον, κατν ποίμνην τς ατοῦ, ἀσεβείας διέσωσας, ὁμοούσιον, τΠατρδογματίσας τν Υἱόν τε, κατΠνεμα ρθοδόξως, ἱερουργὲ ἱερώτατε.

στραπας τοκηρύγματος, τος ν σκότει φώτισας, κατν πλάνην πασαν πεδίωξας, προκινδυνεύων τς πίστεως, στερρὲ Ἀθανάσιε, ὡς ποιμν ληθινός, ὡς δραίωμα σειστον, παναοίδιμε, τς Χριστοῦ Ἐκκλησίας· διτοτο, συνελθόντες σε τιμμεν, μελδικς γαλλόμενοι.

ρετν πσαν σκησας, ἐπιμόνως θεόπνευστε, καχρισθες τΠνεύματι χρσμα γιον, ἱερουργς ερώτατος, σαφς χρημάτισας, καποιμν ληθινός, κατς πίστεως πρόμαχος· θεν πασα, Ἐκκλησία δοξάζει σου τν μνήμην, ἱερς πιτελοσα, κατν Σωτρα δοξάζουσα.
Δόξα... Ἦχος πλ. β'
Γερμανο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Χριστοτν εράρχην, ὑμνήσωμεν παντες θανάσιον, ὅτι ρείου τδιδάγματα πάντα κατήργησε, κατς γίας Τριάδος τκράτος, ες πάντα τν κόσμον τρανς καταγγέλλει, ἕνα Θεν ν τρισπροσώποις μέριστον, ᾧ καπρεσβεύει πρ μν, τν ν πίστει τελούντων τν μνήμην ατοῦ.

Κανν... Τς ορτς

Ες τν Λιτν
Δόξα... Ἦχος γ'
ΓερμανοΠατριάρχου
μεγάλη τς κκλησίας σάλπιγξ, ὁ πολύαθλος θανάσιος, πρς εωχίαν σήμερον συγκαλεται τν οκουμένην φαιδρς. Πάντες πιστοί, πρς τν πανήγυριν παντήσωμεν τοκαλοποιμένος, ὕμνοις γεραίροντες τος ερος ατοπόνους, ὅπως τας πρεσβείαις ατοῦ, λάβωμεν παρΧριστοτμέγα λεος.

Κανν... Τς ορτς

Ες τν Στίχον, ΣτιχηρΠροσόμοια τοῦ Ἁγίου.
χος πλ. α'
Χαίροις σκητικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Χαίροις τν ρετν κανών, ὁ ὑπρ πίστεως θλήσας στερρότατα, καλύσας τν τοῦ Ἀρείου, κακοδοξίαν νευρας, τν σεπτν σου λόγων θανάσιε, τρανς κδιδάσκων, μις Θεότητος δύναμιν, ὁριζομένην, ἐν τρισν ποστάσεσι, παρ' ἧς παντα, νοητκαφαινόμενα, μόνην δι' ἀγαθότητα, παρήχθη πρς γένεσιν, κασαφηνίζων τς θείας, δημιουργίας τδύσληπτα, Χριστν καταπέμψαι, τας ψυχας μν δυσώπει τμέγα λεος.

Στίχ. Τστόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τς καρδίας μου σύνεσιν

Χαίροις Πατριαρχν κρηπίς, σάλπιγξ εηχος, ὁ νος περίβλεπτος, ἡ γλσσα ἡ ὀξυτάτη, ὁ διαυγς φθαλμός, τν ρθν δογμάτων σαφήνεια, ποιμν ληθέστατος, ὁ λαμπτρ φανότατος, πέλεκυς κόπτων, ὕλην πσαν αρέσεων, καταφλέγων τε, τπυρττοΠνεύματος, στλος ὁ ἀπερίτρεπτος, ὁ πύργος ὁ ἄσειστος, ὁ τς Τριάδος κηρύξας, τν περούσιον δύναμιν, τρανς, ἣν δυσώπει, τας ψυχας μν δοθναι τμέγα λεος.

Στίχ. Οἱ Ἱερες σου Κύριε νδύσονται δικαιοσύνην καοἱ ὅσιοί σου γαλλιάσονται

Χαίροις τελευτήτου ζως, ἐπωνυμίᾳ ἀληθς κλεϊζόμενος· τρυγών τε ραιοτάτη, σν νεοττος ερος, κατῷ ὁμοζύγῳ ἐκπετάσασα, ἐκ γς πρς οράνια, ἔνθα νέφος εφραίνεται, σεπτν Μαρτύρων, ἔνθα φς τὸ ἀνέσπερον, ὅπου παυστος, εφροσύνη γνωρίζεται, τάγματα πουράνια, Ἁγίων λαμπρότητες, ὅπου ὁ ἦχος θεος, ἑορταζόντων κούεται, Χριστς νθα πέλει, ὁ δωρούμενος τκόσμτμέγα λεος.
Δόξα... Ἦχος γ'
Γερμανο
Πάλιν μν χρυσορρόας Νελος, κατς θανασίας πώνυμος, διτς τησίου μνήμης πιδημν τας καλας ναβάσεσι, πλημμυρετχρυσόρρειθρα τς θανασίας χεύματα, κατροφν μβροσίας καρποδοτν, διτς ψηλς θεηγορίας, Τριάδος διαίρετον κράτος κδιδάσκει προσκυνεν, καπελαγίζων τθεα διδάγματα, τν πιστν κατάρδει τς διανοίας, καπρεσβεύει πρ τν ψυχν μν.

Κανν... Τς ορτς

πολυτίκιον χος γ'
Στλος γέγονας ρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ποστηρίζων, τν κκλησίαν εράρχα θανάσιε· τγρ Πατρτν Υἱὸν μοούσιον, ἀνακηρύξας κατσχυνας ρειον· Πάτερ σιε, Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαι μν, τμέγα λεος

Nessun commento:

Posta un commento