sabato 19 maggio 2012

Domenica dei Santi Padri del I Concilio Ecumenico di Nicea
VESPRO  ESPERINOS
TONO SESTO ZËRI I GJASHTËTË

U ngjipe,o Krisht ,mbi krikjien tue mundur pisën, sa të ngjallie ata nd‘errësirë .O ti çë ndër të vdekuritë i lir je,çë nga drita jote buròn gjellën ,o gjithëmëndëmi shpëtues, kijna lipisi .


Tu avevi la vittoria contro l'Ade, o Cristo, quando salisti sulla croce, per far risorgere con te quelli che sedevano all'ombra di morte; tu libero tra i morti, che dalla tua luce fai sgorgare la vita, onnipotente Salvatore, abbi pietà di noi


Krishti sot tue shkelur mortien ,si kishe thënë ,u ngjall e jetës harén i dha sa gjithë të ulurijën këndimin tue thërritur :o i gjellës burim,e pakjasurshme dritë ,i gjithëmëndën shpëtues,kijna lipisi.


Oggi Cristo calpestò la morte e come aveva detto risuscitò e donò al mondo l'esultanza, affinché tutti acclamando diciamo quest'inno: sorgente di vita, luce inaccessibile, onnipotente Salvatore, abbi pietà di noi.


Na të mëkatruamë , o zot , si ka t ‘ jikiëm largu teje çë je ku-dò ? Në kjell ? po ti i rri atjè .Në adhë ?Ti i shtipe mortien .Në të thellat e dejtit ? Atjé dora jote ,o Zot . Atëherë do të rriedhiëm të të shtihemi te këmbër të thomi : o ti çë u ngjalle së vdekurish kijna lipisi .


Dove possiamo noi peccatori fuggire da te , Signore, che sei in tutta la Creazione? In cielo? Tu vi abiti . Nell'Ade ? vi conculcasti la morte. Negli abissi del mare? Pure là, c'è la tua mano, o Sovrano. Presso di te ci rifugiamo; a te ci prostriamo, te supplichiamo. 0 Risorto dai morti, abbi pietà di noi.


In’Zot u ngjip te kjiellia sa të dërgonjë jetës Ngushëllimtarin . Kjielliat i përgatitën dhromin e ‘tij e mjekullat të ngjipurit . Ëngjëjitë u famasën si pan një njerì mbi ‘ta . Ati pret mirë Atë çë e ka në gji të përjetshëm. Shpirti i Shejt i urdhuron gjithë Ëngjëjvet e ‘tij : ngrëni diert t’uaja , ju të Parë . Gjithë kombet kësini duart , përçë Krishti u ngjip atjé ku ishë më para .


Il Signore è asceso ai cieli per mandare il Paraclito nel mondo. I cieli hanno preparato il suo trono, le nubi il carro su cui salire; stupisco¬no gli angeli vedendo un uomo al di sopra di loro. Il Padre riceve colui che dall’eternità, nel suo seno dimora. Lo Spirito santo ordina a tutti i suoi ange-li: Alza¬te, príncipi, le vostre porte. Genti tutte, battete le mani,perché Cristo è salito dove era prima.


O i Madh’in’Zot , me të ngjipurit t’at Hjeruvimtë u çudhitën ,si të pan Tij , Perëndì ,të vije mbi mjekughat e të ujeshe mbi ‘ta . Na të lëvdojëm , se e ëmbël isht lipisia jote e të thomi : lëvdì tij !


Signore, alla tua ascensione restarono attoniti i cherubini, vedendo venire sulle nubi te, Dio,che siedi su di loro. E noi ti diamo gloria, perché soave è la tua misericordia: gloria a te .


Si vërrejëm të ngjipurit t’at mbi malin shejt ,o Krisht, e të shkëlkjìerit e lëvdis s’Jatit , lëvdojëm bukurìn e fakjies s’ate e ndritshne ; i përmisemi pesimevet t’atë , nderiën të Ngjallurit t’at e lëvdojëm të nderuashmit të ngjipur t ’at në kjiell . 0 i Madh’inë Zot , kijna lipisì .


Contemplando la tua esaltazione sui monti santi, o Cristo, irradia¬zione della gloria del Padre, noi canti¬a¬mo la luminosa figura del tuo volto,adoriamo i tuoi patimenti, onoriamo la tua risurrezione,glori¬fican¬do la tua glori¬osa ascensione. Abbi pietà di noi.


Nga gjiri i Atit linde mpa mëmë më para se jetët. Arii të lëvdon si krientull e jo si Perëndì tue kudsuar pa tru të përzienjë Kriuesin me kriesat e ‘Tij e kështù përgatiti për ‘të ziarrin pasosëm, po Sinodhii i Nikjès të lígjëroi si í Birí i Perëndis,o Zoti Krisht , një tëklënëshëm me Atìn e me Shpirtin.


Dal seno sei stato generato,prima della stelladel


mattino, dal Padre, prima dei secoli, senza madre, nonostante Ario ti ritenga creatura, e non Dio,,e osi stoltamente mettere te, il Creatore, tra le creature, accumulando per sé di che alimentare il fuoco eterno. Ma il sinodo di Nicea, o Signore, ti ha proclamato Figlio di Dio, assiso in trono col Padre e lo Spirito


O Shelbues, kush shkjorri të Veshurën t’ënde ? Arii ,i patrushëm, çë të Trinìs s’Shejte ndan të njëjtën lëvdì e madhështì e mohòn se Ti je një Vet i Trinìs s‘shejte e i mëson Nestoriit mos të thërresënjë Shën Mërin Mëma t’in’Zoti .Po Sinodhii i Nikjès të ligjëroi Bir ì Perëndis ,o Zoti Krìsht , í gjithënjëklënëshëm me Atin e me Shpirtin Shejt.


Chi ha lacerato la tua tunica,o Salvatore?Il folle Ario, tagliando in parti il potere di pari dignità della Triade.Egli ha negato che tu fossi Uno della Triade,è lui che insegna a Nestorio a non usare il termine Madre di Dio. Ma il sinodo di Nicea,o Signore, ti ha proclamato Figlio di Dio, assiso in trono col Padre e lo Spirito.


Ariì bie te honi i mëkatës e ë ndeshkuar nga in’Zot të japënjë shpirtin , gjithë të klënìt me mujshì aì nj’atrë Judhë te të menduarit,te të sjellurit e ‘tij. Po Sinodhí i Nikjès të ligjëroi Bir ì Perëndis ,o Zoti Krìsht , í gjithënjëklënëshëm me Atin e me Shpirtin Shejt..


Cade nel precipizio del peccato Ario, che ha chiuso gli occhi per non vedere la luce, ed ha le viscere dilaniate dall’uncino divino, cosí da rendere violentemente l’anima e tutto il suo essere, perché è divenuto come un altro Giuda nel pensiero e nel modo di agire. Ma il sinodo di Nicea, o Signore, ti ha proclamato Figlio di Dio, assiso in trono col Padre e lo Spirito.


Arii i patrushëm çan të Trinis s’shejte Njënìn tue e ndajtur në tre të klëna jo të barabarta, po të huaja .Po Atëra t’shejtë të Sinodhiit të ndezurë nga zelli i Elis Tesbitit me shpatën e Shpirtít Shejt kjëllojën kë mëson këtë llastímì e turpshme,si i thot i Shpirti .


Lo stolto Ario ha tagliato in tre essenze dissimili ed estranee tra loro l’unico potere assoluto della Triade santissima. Per questo i padri teòfori si sono prontamente radunati, accesi di zelo come Elia tisbita, e hanno reciso con la spada dello Spirito il blasfemo assertore di infamie, come lo Spirito aveva sentenziato. Lëvdì...


Sot bëjem haidhi Atëravet theoforë këndonjësë të Shpirtit çë na bëjëm të gjegjemí në mes s’Klishiës një harmoni të hjynushme çë ligjëron një të vetëm të klënë e të Hjynushmes Trinì . Ata mundën Ariin,mbrojtën orthodhoksët e nanì i luten t’in’Zoti të na ket lipisì neve.


Celebriamo oggi le mistiche trombe dello Spirito, i padri teòfori, coloro che hanno cantato in mezzo alla Chiesa l’armonio¬sa melodia della teologia, la Triade una, essenza e divinità immutabile; cele¬briamo i di¬struttori di Ario e difen¬sori degli ortodos¬si, coloro che sempre intercedono presso il Signore perché sia fatta misericordia alle anime nostre.


nani ...


Kush ngë të lumëròn ,o Virgjërë gjithë e shejte ?Lindien virgjërore kush ngë të këndon ?Përsé i vetëmi ler biri , çë pa kohë nga Ati shkëlkjén , ai vet isht çë leu ngah ti e dëlira.Perëndì tue klënë në naturë të ‘ tij , mori naturën e njeriut për ne , jo në di vetë i ndajtur ,po u la t ‘ e njihiëm në di naturë të dalluame . Atij lutu , o e lumia Virgjërë , sa të ket lipisi për shpirtrat t ‘ anë .


Chi non dirà beata te, tutta santa Vergine? Chi non inneggerà il tuo parto verginale? Poiché colui che eternamente brilla dal Padre Figlio unigenito, egli stesso da te, o Pura, usci in modo inesplicabile incarnato, essendo per natura Dio e per natura fatto uomo per noi; non diviso in due persone, ma rivelatosi in dualità di natura senza confusione. Supplicalo, veneranda Beatissima, di aver pietà delle anime nostre.


Ingresso ,Prokimeni,Profezie


Piesë nga të BERIT XIV,14-20


Si gjegji Abraami se ì nipi Lot kishë klënë marrë robë, mori gjinden e’tij trekjint e tetëmbëdhietë vethë ndjeku armikjët njera në Dan e ju sul atireve natën,Ai e shërbëtorëte ‘tij,e i goditi e i ndjeku njera Hoval vien më thënë njera në verì të Damaskut.Gjithë atë çë kishën grabitur ja mori prapa e mënd'e u pruarën Loti me gjithë të mirat e ‘tij e grat e popullin. Kur Abraami mundi Nodor,Lagomën e rregjërat çë ishën me atë rregji i Sodomës dolli t’e përpikjëj te lugina e Savës çë isht lugina e rregjit. Melkjisedheku, rregji i Salemit, i fali bukë e verë.Ai ishë Prift i të lartit Perëndi; ai bekoi Abraamin tue thënë : Klofshe bekuar,o Avraam nga i larti Perëndi çë bë kjiellin e dheun. E bekuar kloft Perëndia çë la armikjët t'atë te duart t'ote.


Genesi Abram seppe che il suo parente era stato preso prigioniero, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di trecentodiciotto, e si diede all`inseguimento fino a Dan. Piombò sopra di essi di notte, lui con i suoi servi, li sconfisse e proseguì l`inseguimento fino a Coba, a settentrione di Damasco. Ricuperò così tutta la roba e anche Lot suo parente, i suoi beni, con le donne e il popolo. Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sòdoma gli uscì incontro nella Valle di Save, cioè la Valle del re. Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole:«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo,che ti ha messo in mano i tuoi nemici».


Píesë nga Libri i Dheuteronomit 1,8-11,15-17.


Moiseu i tha të bijëvet të Israelit : verrëni horët çë kini përpara ; ju i dorëzonj. Hinii e trazhgoni dheun çë më be inë’ Zot i taksì atëravet t’aj Avraamit', Isakut dhe Jakobit për atà e për pasardhësit e ‘ tire. Ahiena ju e thash : U vetëm ngë mëndë t’ju kjell.In'Zot Perëndia jinë ju shumësoi e shi’ se sot jini shumë sa yjzet e kjiellit. Zoti Perëndi ì atëravet t’anë ju shumësoft edhènjë mijë herë më shume e ju bekoft,si ju ka thënë. E ndër mes s’juve U sglodha tsa njerëzë të urtë,të maturë,të ndershmë e jui vura sipër si kryetarë mbi një mijë, një kjint pesëdhietë e dhietë e tsa shkruesë për gjykëtarët t’aj. E ahierna urdhurova gjykëtarët t ‘aj tue i' thënë: ju ka t’gjegjij vëllezërit t’aj njera çë sosìën të folurit e do t'i gjikoni drejt;do t’bëni ligjë ndër një njerì e i vëllai a i huaji çë i rri bashkë.Kur të gjykoni mos të vërreni te fakjia njeri. Ju do të gjegjij të mëdhenjë e të vegjij ngë ka t'i trëmbìj fakjes e njeriu pse gjykimi i nget t'in’Zoti.


Deuteronomio : Disse Mosè :Ecco, io vi ho posto il paese dinanzi; entrate, prendete in possesso il paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla loro stirpe dopo di essi.


In quel tempo io vi ho parlato e vi ho detto: Io non posso da solo sostenere il carico del popolo. Il Signore vostro Dio vi ha moltiplicati ed ecco oggi siete numerosi come le stelle del cielo. Il Signore, Dio dei vostri padri, vi aumenti anche mille volte di più e vi benedica come vi ha promesso di fare. Allora presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e stimati, e li stabilii sopra di voi come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine, e come scribi nelle vostre tribù. In quel tempo diedi quest`ordine ai vostri giudici: Ascoltate le cause dei vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il fratello o con lo straniero che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande; non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio; le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò.


Piesë nga Libri i. Dheuteronomiít X,14-21


I tha Moiseu të bijëvet e Israelit : shi se të Zotit Perëndi t’ënt isht kjellia e më të lartat kjiellìa e’ dheu e çedò isht ndë ' të. Pra ndër të giìthë in’Zot sglodhi atërat t’aj çë dej mirë e pas atireve të pasardhësit e ‘tire: juve ju sglodi njera.më sot në mes s’kombëvet .E do t’rrethprini zëmërën t’ëj të thatë e mos thani kjafën t’ëj. Pse Zoti Perëndia jinë isht Perëndia i perindëvet , i Zoti i zotravet. Perëndia isht i mathë i fort,i nderuashëm. Ai isht i paanëshëm,ngë merr dhureti. Ai bën ligjë e mbi të huajin e mbi të varfërin e mbi të ven. Të huajin e do mirë ; i jep bukë e pështrim.Ti ka t' i' trëmbesh Perëndis t’ënt; ka t'i përmisesh Atij vetëm ; mbaiu shtrënguar Atij mbi èmërin e ‘Tij vetëm të bësh be.Ai ë mburria jote,Ai vet Perëndia jit çë të bë tij këtò gjëra të mëdha e të lëvduashme çë pan syt t’atë.


Deuteronomio: Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene. Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò e, dopo loro, ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi, come oggi. Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra nuca; perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all`orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dá pane e vestito. Amate dunque il forestiero, poiché anche voi foste forestieri nel paese d`Egitto. Temi il Signore tuo Dio, a lui servi, restagli fedele e giura nel suo nome: Egli è l`oggetto della tua lode, Egli è il tuo Dio; ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto


Apostika


Ngjallien t ‘ ënde , o Krisht shpëtues , ëngjëjitë këndojën në kjiell e neve mbi dhet bënna të mirë të t ‘ lëvdojëm me zëmbrën e pastërë .


Gli angeli in cielo inneggiano la tua risurrezione, Cristo Salvatore; anche noi sulla terra facci degni di glorificarti con puro cuore.


Diert bruntsi shture e kliçmitsët e adhit çajte ,si Perëndì i gjithëmëndëmi e ngrëjte e njeriut farën e rarë.Andai edhe na tue kënduar po thërresiëm:o i ngjalluri së vdekurish ,paçe lëvdì !


Tu che spezzasti le porte di bronzo e schiantasti le sbarre dell 'Ade,quale Dio onnipotente, risuscitasti il genere umano caduto;per questo anche noi inneggiando acclamiamo:o Signore risorto dai morti, gloria a te.


Posa Krishti deshi të na ngrëj nga të rarit të motçëm ,duron krikjien e vuhet në varrë .Atë grat miroforë po kërkojën me lotë e me vaje po thonë : Alia !o shpëtuesi i gjithësìs ! Si deshe të rrije në varrë e pra u le të vjidhiën ?Të të kjelliën ?Çili isht vendi çë fsheh të çmuamin kurm?Po ti , o zot , e kishe taksur : na u dëftò e mbaj ngak na vajtimin e lotëvet .E ëngjëlli ,si ato klajën , mori e i tha: sosnie të klani e étsëni i thoni apostojvet se u ngjall in‘ zot jetës mëshirë tue dhënë e të madhe lipisì .


Cristo è inchiodato alla croce ed è posto nella tomba; le donne mirofore cercandolo con lagrime dicevano piangendo: ohimè, Salvatore di tutti! Come hai accettato di abitare nella tomba? E se volevi abitarvi, come sei stato rubato? Come fosti portato via? Quale luogo nasconde il tuo corpo vivifico? Ma o Signore, come promettesti fatti vedere a noi, e fa' cessare il nostro gemito e le lagrime. E mentre esse piangevano un angelo gridò loro: cessate il lamento, dite agli apostoli che è risorto il Signore, per donare al mondo propiziazione e la grande misericordia.


Vënë n‘krikjë e dçeshur ,o Krisht , me vdekjien t‘ënde mortien shkele .Mbi tri ditë u ngjalle si Perëndi me lëvdì tue dhënë jetës gjellën e pasosme e të madhe lipisì.


Crocifisso come volesti o Cristo, spogliata la morte e con la tua sepoltura, risorgesti il terzo giorno come Dio con gloria, donando al mondo la vita interminabile e la grande misericordia.


Lëvdì…


Të besmë,me besë e lutësì le t’i bëjëm haidhì mbi vitin Atëravet theoforë çë nga gjithë jeta u mbëjodhën tek i shkjuami kjitet i Nikjès. Këta ngë pranuan dogmët e eresìs t’Ariit e këtë e përzuri gjithë Sinododhii nga Klisha katholike e gjithëve na mësuan të bekojëm e të deshmojëm haptas të Birin e Perëndìs të gjithë njëtëklënëshëm me t’ Jatin,çë ka klënë më para se jetët dhe pikërisht e lutësisht e shkruajtën te simboli i besës.Andai na pranojëm të hjynushmitë dogmë të ‘tire dhe i kemi besë pandyshim tue proskjinisur bashkë me Atin e me Birin Shpirtin të gjithë shejt , në një Hjynë Trinìn të gjithë njëtëklënëshme.


Festeggiamo oggi con pia fede, o folle ortodosse, l’annuale memoria dei padri teòfori, riuniti da tutta la terra nell’illust¬re città di Nicea. Essi infatti con religioso sentire hanno distrutto l’empia dottrina del fune¬sto Ario, e lo hanno sinodalmente estromesso dalla Chiesa cattolica; a tutti hanno chiaramente insegnato a confessare il Figlio di Dio a lui consustanziale e coeterno, vivente prima dei secoli, stabilendo ciò con pietà e rigore nel simbolo della fede. Anche noi dunque, che seguiamo le loro divine dottrine, con salda fede rendiamo culto al Figlio e allo Spirito santissimo insieme al Padre, Triade consustanziale nell’unica Divi¬nità.


Nani…


O i Madh’in’Zot , tue mbaruar misterin të fshehur nga jinì e jinì si i Mirë çë je,jerdhe te mali i ullinjëvet me Dsënësit t’atë tue pasur bashkë Atë çë të lindi tij, Kriuesi i gjithësìs. Ishë drejt se Ajo çë si mëmë vuajti më shumë se gjithënjerì përpara mundimevet t’atë , nanì të kishë të madhen harè të të shihëj në kurm mbushur me lëvdì . Na vetë marriëm piesë te këjo harè te këjo ditë e të hipurit t’ënt në kjìell e japiëm lëvdì , o i Madh’in’Zot lipisìs çë pate për ne.


Signore, compiuto nella tua bontà il mistero nasco¬sto da secoli e da generazioni,sei andato con i tuoi discepoli al Monte degli Ulivi, insieme a colei che ha partorito te, Creatore e Artefice dell’universo: bisognava infatti che godesse di immensa gioia per la glorificazione della tua carne, colei che come Madre piú di tutti aveva sofferto nella tua passione: e anche noi, o Sovra¬no, parte-cipi di questa gioia, per la tua salita ai cieli, glori¬fichi¬a¬mo la grande misericor¬dia che hai usato con noi.


Apolitikjii


Fukjit ëngjëllore mbi varrin t ‘ ënt e si të vdekurëran ata ç ‘ e ruajën . E mbeti Mëria tue kërkuar mbi varrin të pangarin kurmin t ‘ ënt . Plakose ti pisën pa klënë ngar nga ajò ; përpokje ti Virgjëreshën e gjellën i dhe . O i ngjalluri së dekurish , paçe lëvdì !


Angeliche potenze sul tuo sepolcro (apparvero) e i custodi rimasero tramortiti; e Maria ristette presso la tomba, cercando il tuo corpo immacolato. Tu spogliasti l'Ade, senza che esso potesse resistere; andasti incontro alla Vergine, per donare la vita. 0 risorto dai morti, Signore, gloria a te.


Anelìfthis en dhòksi , Hristé o Theòs imòn,haropiìsas tus mathitàs,ti epangjelìa tu ajìu Pnévmatos. Veveothéndon aftòn dhià tis evlojìas ,òti si i o Jiòs tu Theu’, o litrotìs tu kosmu .


Sei asceso nella gloria, o Cristo Dio nostro,ralle¬grando i discepoli con la promessa del santo Spiri¬to: essi rimasero confer¬mati dalla tua benedizione, perché tu sei il Figlio di Dio, il Redentore del mondo


U ngrëjte në lëvdì, o Krisht Perëndia jinë, edhé gëzove dsënësit me të tàksurën e Shpirtit Shejt ,tue i vërtetuar ne bekimin,se Ti je i Biri i Perëndis, Shpërblimtari i jetës .


Iperdhedhoksasmènos i Christè o Theòs imòn,o fostìras epì ghis tus Patèras imòn themeliòsas, ke dhi’afton pros tin alithinìn pìstin pàndas imàs odhighìsas, polièvsplaghne,dhoksa si.


Gloriosissimo sei,o Cristo Dio nostro,che hai posto come fondamenta i nostri Padri che illuminano la terra,e per mezzo loro,tutti noi hai guidato alla vera fede.O misericordioso,gloria a Te.


I përlëvduashëm je ,o Krisht Perëndia jinë,çë si themèle vure atërat t’anë çë japiën dritë jetës e për anë të ‘tire na kjell gjithë neve te besa e vërtetë. O shum’i lipisiàr , lëvdì tij.Nessun commento:

Posta un commento