sabato 2 marzo 2013


    III Domenica di Quaresima

                                  VESPRO

Adorazione della preziosa e vivificante Croce 


ZËRI     I    SHTATËTË         TONO SETTIMO

 Ejani  të gëzonemi  tek  in ‘  Zot   çë  prishi  pushtetien e  mor ies e  i dha  dritë  jinìe e  njeriut  .  Na  me  ëngjëjitë  po  thërresiëm kriues  e  shpëtuesi  jinë , paçe  lëvdi  !
 Venite, esultiamo al Signore, che ha stritolato la potenza della morte, e illuminato il genere umano, e acclamiamo con gli angeli: Creatore e Salvatore nostro, gloria a te!
          Durove  krikjien  ,  shpëtues , e varrin  për ne  si  Perëndì  tue vrar  mortien . Andai  i  përmisemi  ngjallies   t ‘ ëndë të  triditshme            
           Sopportasti la croce, o Salvatore, e la tomba per noi; con la tua morte come Dio facesti morire la morte; perciò veneriamo la tua risurrezione al terzo giorno; Signore, gloria a te!
            Apostojit  ,  si  pan ngjallien  e   kriuesit  ,  u  famasën tue  kënduar  himnin  e  ëngjëjvet  : këjò   lëvdia  e klishës ,këtà  të kjismit  e rregjërìs  !  Ti çë durove  për  ne ,  o  Zot , paçe  lëvdi !
        Gli apostoli, veduta la risurrezione del Creatore stupirono proclamando la lode angelica: questa è la gloria della Chiesa, questa la ricchezza dell'impero. Tu che patisti per noi, Signore, gloria a te!
            Megjithëse  kleve  marrë  nga  të paligjitë ,  o  Krisht , ti je  Perëndia  jinë  e  ngë  dhunomeni  .  Kleve  marrë  me  shplaka  e  u ngë  të  mohonj  . Vënë  n ‘  krikjë  kleve  e  u ngë  të   mohonj  .  Vënë  n’  krikjë  kleve  e  u  ngë  e fsheh  .Po  mbi  të ngjallurit   t ‘ at  mburrem  , pse  vdekjia  jote  isht  gjella  jime .  I  gjithëmëndëm  e  njeridashës , o  Zot , paçe levdì !
           Anche se fosti arrestato, o Cristo, da.uomini iniqui, pure tu sei il mio Dio, e non me ne vergogno; fosti flagellato sul dorso, non ti rinnego; fosti inchiodato sulla croce, e non mi nascondo; della tua risurrezione mi vanto, poiché la tua morte è la mia vita. Signore onnipotente e amico degli uomini gloria a te!
     E  Davidhit  tue  mbaruar  Krishti  profetsìn ,  madherì ne  tij  në  Sion  deshi  t  ‘i   sbëloj  dsënësëvet . T ‘e  këndojëm  isht   aì   i   mirë  si  i  lëvduar  ë  gjithëmonë  me atin  e  me  shpirtin  shejt  .  Më   para  pa  kurm  si  fiala  e  Perëndis , pra  i  mishëruar  për  ne  e  i vdekur  si njerì  e  me pushtetin  e  vet  i ngjallur  ,  se  na deshi  mirë  .
Adempiendo la profezia davidica, Cristo in Sion rivelò ai discepoli la propria grandezza, mostrandosi degno di lode e glorificato sempre con il Padre e con lo Spirito santo; dapprima incorporeo come Verbo, poi per noi incarnato, e messo a morte come uomo, e risorto con il suo potere come amico degli  uomini
U  sdripe  në  Adhë  ,  o Krisht  ,  se  ti deshe  e dçeshe mortien  si  Perëndì  e  i Zot  e  u ngjalle  pas  tri  ditë  ;  nga  lidhiet   e  adhit   Adhamin  ngrëjte  e  të   prishërìs  .  Aì  të  luriti  e  tha  :  lëvdì  ngjallies  s ‘ ate  ,  i vetëmi  çë  njeriun  do mirë.
      Discendesti nell'Ade, o Cristo, come tu volesti, spogliasti la morte come Dio e Sovrano; e risorgesti il terzo giorno, risuscitando con te Adamo dai vincoli dell'Ade e dalla corruzione, ed egli esultava e diceva: Gloria alla tua risurrezione, o unico amico degli uomini.
Shkëkjé,o Krikjia e t'in’Zoti  ! me shkreptimat e rrëmpëvet të Hirìt t'ënt e zëmbrën e kuj të nderon e me mall të hiynushëm   të përkjafon , e e dishiruame pai t'ënt të lotëvet burimi u ter  e të vdekjies nga tërkuzat u liruam e tek e pasosmia harè po shkuam .Dëftona të bukurìs t'ënde të lambarisurit,,shpagimet,tue falur të përkorìes shërbëtorëvet t'atë çë me besë të lipin  mbrojtësin e pushtetshme e të madhen lipisì.
     Illumina, o croce del Signore, * con i bagliori dardeggianti della tua grazia, * i cuori di quanti ti onorano * di quanti a te si stringono con amore ispirato, * o desiderio dell'universo: * per te è stata cancellata la tristezza delle crime, * e noi siamo stati strappati ai lacci della morte * e trasferiti alla letizia senza fine; * mostra lo splendore della tua nobiltà, * elargendo le ricompense della continenza * ai tuoi servi che chiedono con fede * la tua munifica protezione * e la grande misericordia .
T’falemi,o Krikjie çë gjellë dhuron  të Klishës shejte í bukuri Parrais   o dru të paprishërìs çë neve na lulëzon të lëvdìs s’pasosme trazhgimin.  Paj t’ënt të diejvet janë përzënë rradhët e të Ëngjëjvet bashkë gëzonen tufat   e mbledhiet e të besmëvet bëjën haidhì .Armë e pamundëshme, fukjì e  pathieshmetë rregjëravet mundia, të priftravet lëvdia, te të Krishtit Pesimet   neve ëna  t’arrëjëm edhè te Ngjallia
        Gioisci, croce vivificante, * splendido paradiso della Chiesa, * albero dell’Incorruttibilità che hai fatto fiorire per noi il gaudio dell'eterna gloria; per te vengono respinte le falangi dei demoni, * si rallegrano insieme le schiere degli angeli, * e fanno festa le assemblee dei fedeli: * arma invincibile, fortezza inespugnabile, * vittoria dei re, * vanto dei sacerdoti, * concedi anche a noi di giungere * alla passione di Cristo e alla sua risurrezione.
T ’falemi   o Krikjie çë gjellë dhuron të lutësìs i pamundëshim trofé dera e Parraisit e të besmëvet kjëndresë e të Klishës mbrojtësia . Paj t'ënt u sduk mahkimi e kle përzënë e kle gjëllitur të morties fukjia   e u lartësuam nga dheu në  kjiell armë e pamundshme, i diejvet kundrështar të martravet lëvdia , të Shejtravet mburria  liman i shpëtimit çë dhuron jetës të i madhen  lipisì .        
Gioisci, croce vivificante, * invitto trofeo della pietà, porta del paradiso, * sostegno dei fedeli, * muro fortificato della Chiesa: * per te è annientata la corruzione, * distrutta inghiottita la potenza della morte, * e noi siamo stati innalzati dalla terra al cielo. * Arma invincibile, * nemica dei demoni, * gloria dei martiri, * vero ornamento dei santi, * porto di salvezza, * tu doni al mondo la grande misericordia.
        Gëzou, o i kriesës i pari çift çë re nga hareja së larti  për smirin e njerivrasësit paj tu frangosmies ëndie  tue ngjepsur pemën e drurít t’parë.Shi’ isht e vien i vërteti druri i gjellës me haré tue rriedhur puthmie e thonii ma besë të madhe. Ti pështrimi jinë je , o Krikje e çëmuame te pema e t’çilës tue marrë piesë paprìshërìn na kemi  e te Edhemi i parë të híjëm sigurimin e të madhen lipisì.
        Vieni, o prima coppia creata * che sei decaduta dal coro celeste * per l'invidia dell'omicida, * tramite l'amaro piacere del frutto * un tempo gustato dall'albero: * ecco, avanza il vero augustissimo albero! * Ad esso accorrete e stringetelo con gioia. * acclamando con fede: * Tu sei il nostro soccorso,o croce venerabilissima , * e noi comunicando al tuo frutto otteniamo l'incorruttibilità * ricevendo stabilmente l'Eden         di un tempo * e la grande misericordia .
 Lëvdi ...   Gloria. Tono 3.
     0 Zoti Krisht Perëndia jinë çë deshe t’ishe vënë ngrikjë për të ngjallurit të përgjithshëm të jinìs së njerëzëvet, Ti nënshkruajte me gjakun t'ënt kartën e shpërblimit t'ënë. Mos na përbuz në na n’ball t’rrëzikjëve ndahemi përsërì ngah ti,po kij lipisì , o i vetëmi zëmërë gjerë për popullin t'ënt e ngreu e muj ata çë luftojën kundra nesh,se Ti je i gjithëmëndëm .
    Cristo Dio nostro, * che hai accettato la tua crocifissione   volontaria * in vista della comune risurrezione del genere umano, * e con lo stilo della croce * hai arrossato di sangue le tue dita * per sottoscrivere regalmente, nella tua benevolenza, * l'atto del perdono, * non trascurarci mentre siamo di nuovo in pericolo * di essere separati da te; * ma abbi compassione, o solo longanime, * del tuo popolo che è nella sventura: * sorgi, combatti quelli che ci fanno guerra, * nella tua onnipotenza.
               Nani ... 
        Kush  ngë   të  lumëròn ,o  Virgjërë  gjithë  e  shejte ?Lindien  virgjërore  kush  ngë të  këndon ?Përsé  i  vetëmi ler  biri , çë pa  kohë  nga Ati  shkëlkjén ,  ai  vet  isht  çë  leu ngah  ti e   dëlira.Perëndì  tue  klënë  në  naturë  të ‘ tij  ,  mori  naturën  e njeriut  për  ne  , jo  në  di  vetë  i ndajtur ,po  u  la  t ‘ e  njihiëm  në  di naturë  të  dalluame  .  Atij  lutu , o  e  lumia    Virgjërë , sa  të  ket  lipisi  për  shpirtrat   t  ‘ anë . 
Chi non dirà beata te, tutta santa Vergine? Chi non inneggerà il tuo parto verginale? Poiché colui che eternamente brilla dal Padre Figlio unigenito, egli stesso da te, o Pura, usci in modo inesplicabile incarnato, essendo per natura Dio e per natura fatto uomo per noi; non diviso in due persone, ma rivelatosi in dualità di natura senza confusione. Supplicalo, veneranda Beatissima, di aver pietà delle anime nostre.
Allo stico   stichirà dall’oktoichos
            U  ngreve    nga  varri  ,  o shpëtuesi  i jetës  e ngjalle  paj   të   kurmit  t  ‘ ënt   edhé  njerëzit   .  O  zot  , paçe  lëvdì  !Atij  çë  u ngjall  së  vdekurish   e  dritë  i dha  gjithësìs ejani  t ‘i   përmise-mi  .  Pse  nga tirania  e  pisës  neve  na liroi  me  triditshmen  ngjallie  e  ‘ tij  tue dhënë  neve ngjal-lien  e  të   madhen  lipisi . 
Risorgesti dalla tomba, Salvatore del mondo, e con te risvegliasti gli uomini con la tua carne: Signore, gloria a te! Il Risorto dai morti che illumina l'universo, venite, adoriamolo; poiché dalla tirannia dell'Ade ci liberò risorgendo il terzo giorno, dando a noi la vita e la grande misericordia.
Tue  u  sdripur  në   adhë  ,  o  Krisht  ,  mortien  ti shkele   pas  tri  ditë  tue  u  ngjallur  nga  të vdekurit , na  ngjalle   edhé   neve   çë   t  ‘  lëvdojëm   të   gjithëmëndëmen  ngjallie   t  ‘  ënde  ,  o  Zot  njeridashës.
Sceso nell' Ade , o Cristo, spogliasti la morte; e risorto il terzo giorno, risuscitasti con te noi che glorifichiamo la tua onnipotente risurrezione, Signore amico degli uomini.
Sa  u  duke  i  tmerrshëm ,  o  Zot  ,  në  varrë  i shtruar si  në  gjum  Po  u ngjalle  pas   tri  ditë  e  si  i  fukjishëm  bashkë  ngrëjte  Adhamin  çë  po  thërrisëj  :  lëvdì  ngjallies  s ‘  ate  ,  i   vetëmi   njeridashës  !      
Lëvdì   past  ...   nanì   ...
Zoti  Krisht  bëresi  e  liruesi  i  jim ,  o  e dëlirë  , tue  dalë  nga  gjiri  i jit  i veshur  me  mishët   t  ‘imë, liroi  Adhamin  nga nëma  e parë . Andai tij  , gjith ‘ e shejte , si vërteta  mëma  e Perëndìs e Virgjëreshë ,po  thomi   pa  pushim  të falurit  e  ëngjëllit : të  falemi  ,  o Zonjë  , mborjtie  e  pështrim  e shëndetë  e  shpirtravet   t  ‘ anë 
Il mio Creatore e Redentore, o Tuttapura, Cristo Signore uscendo dal tuo seno rivestito della mia natura, liberò Adamo dall'antica maledizione; perciò a te, Tuttapura, quale realmente Madre di Dio e Vergine, incessantemente rivolgiamo il saluto dell'angelo: gioisci, Signora, difesa, protezìone, e salvezza delle anime nostre.
       O Zonjë , nën  pështrimit   t ‘ ënt  na  t    gjithë  botie    lerë  po  rriedhiëm  e  thomi  tij  :   o  mëma  e  t ‘ in  ‘ Zoti , shpresa  e  jonë ,  neve  na  lirò nga  fajet    panumërshmitë  e  shpëtona  shpirtrat  t    anë .
 Gloria...
            Sotto la tua protezione ,o Sovrana, tutti noi nati di terra ci rifugiamo gridando a te: Madre di Dio, speranza nostra, liberaci dalle smisurate colpe, e salva le anime nostre.

Gloria ...Ora ...  Lëvdi ….

0 i Madh'in’Zot çë tue luftuar me të butin Davidhë vure përposh paganët, ndih të Parët t’anë sa me shengun e Krikjies të mundjën armikjët t'anë. Dëftona neve , o Lipisiar, të motçmen lipisì t’ënde sa gjithë të njohiëm se Ti je Perëndia e se na , me besimin tek Ti,mundjëm paj të parkalesivet të zakonshme të Dëlirës Mëmë t'ënde çë të lutet sa t’na jet dhënë neve e madhia lipisì .
     Signore, * tu che ti sei alleato al mitissimo Davide per sottomettere i filistei , * combatti insieme a, nostro re fedele, * e con l'arma della croce abbatti i nostri nemici: * mostraci, o pietoso, le tue misericordie antiche", * e realmente si conosca che tu sei Dio * e che per la fiducia riposta in te vinciamo: mentre l'immacolata Madre tua   continuamente intercede perché ci sia donata la grande  misericordia .Terribile apparisti, Signore, pur giacendo nella tomba come dormente; risorto il terzo giorno con la tua potenza, con te risuscitasti Adamo che acclamava: Gloria alla tua risurrezione, unico amico degli uomini
 Apolitikji      
 E  prishe  me  krikjien   ti  vdekjien , i  sbille  kusarit    parraisin  ,  të  miroforëvet   vajin  i  prore  e  apostojvet  t  ‘atë urdhurove   të  leçitiën  se  u  ngjalle  ,  o Krisht  Perëndì , tue dhënë  jetës  të  madhen   lipisì  .
      Con la tua croce abbattesti la morte; apristi al ladrone il paradiso; cambiasti (in letizia) il lamento delle mirofore; e ai tuoi apostoli comandasti di annunciare, che tu sei risorto, o Cristo Dio, concedendo al mondo la grande misericordia.
Shpëtò, o Zot, popullin t’ënt e bekò trazhgimin t’ënt : mundie të besmëvet tue dhuruar mbi të mahkuamin e me krikjien t’ënde ruaj Ti kjëvarrìn t’ënde.
       O Signore, il tuo popolo, e benedici la tua eredità barbari e * dando ai re vittoria contro tua croce * custodendo la tua città.            
 THEOTOKION 
  Si   Gavrili  jerdhi   e  tij   të  tha  :   falem , me atë  zër u  mi-shërua  i  gjithësìs  i  Zoti   tek ,  o  arkë  e shejte  , si   të thërret  Davidhi   i  drejt .U   dëftove   më   e  madhe  se  kjielliat  tue   kjellur  stisorin   t  ‘ ënt  .  Lëvdì   atij  çë  nden  tek  ti ,  lëvdì  atij çë  vien ngah  ti  , lëvdì   atij  çë na  liroi  me  lindien  t ‘ ënde. 
          Quando Gabriele ti salutò, o Vergine, a quella voce il Signore dell'universo s'incarnò in te, arca santa, come disse il giusto David. Apparisti più ampia dei cieli, portando il tuo Creatore. Gloria a lui che abitò in te, gloria a lui che usci da te, gloria a lui che con il tuo parto ci liberò.


             
Nessun commento:

Posta un commento