venerdì 29 marzo 2013

SANTO E GRANDE   VENERDI
                                     Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. (ἐκ γ' ).Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.
Ψευδὴ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.
Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.

Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.
 Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. (ἐκ γ).
 Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.

Viret sot mbi një dru
Ai çë ndë ujëra dheun vori ( 3 herë)
Kurorë glëmbash i vun rreth kreit
Mbretit t’ëngjëjvet.
Një tsopë t’kukjie për të kjeshur
i vun mbi krahët Atij çë vesh kjiellin me mjekulla.
Shplaka duroi të kishë
Ai çë liroi Adhami në Jordhan.
Me gozhda kle vierrë
Dhëndërri i Klishës.
Me shtizën kle i lavosur
I Biri i Virgjëreshës. 
Na i falemi pesimevet t’ate,o Krisht. ( 3 herë)
Dëftona të ngjallurit t’atë të lëvdoshmit.

Nessun commento:

Posta un commento