venerdì 2 novembre 2012

Te dita e gjithë të vdekurëvet


Kijna lipisi , o i Madh'in'Zot , për sa e madhe isht lipisia jote , na të parkalesiëmi , ti gjegjëna e kijna lipisi.

Edhe të parkalesiëm për të lumen kujtesë dhe të përjetëshmen prëhie të gjithë të ndëjemëvet të krështerë orthodhoxë : Rregjëra , të parë Patriarkëra, Jerarhë, Priftra,Joerokallogjerë, Diakrë, Jerodiakrë, Kallogjerë e Kallogjëresha, Atëra, Propatorë...,Gjishëra e Shtërgjishëra çë nga të parët njera te të sprasmitë e sa t’i ndëjenen atireve gjithë ftesat të bëma tue dashur pa dashur .

Sa i Madh’in’Zot, Perëndia jinë , t’i japënjë vent shpirtravet të atire teku prëhen të drejtitë. Lipisine t’in’Zoti , Rregjërin e kjielliavet e ndëjesën e mëkatëvet t’tire nga Krishti , i pavdekshmi Rrekj e Perëndia jinë , lipëmia.

Pop. Gjegjëna, o i Madh’in’ Zotë.

Prif. Parkalesiëm t’ën’Zonë.

Pop. Lipisi, o i Madh’in’Zot.

Prif. 0 Perëndi i shpirtravet e i gjithë kurmëvet , çë shkele mortien e munde e shtipe diallin e i dhe gjellë jetës s’ate , ti ,o i Madh’in’Zot , jip prëhie shpirëtravet e të ndëjemëvet shërbëtorë t’atë (...) në vent të dritës , në vent të gëzimit , në vent të dhrosis , teku ngë isht dhëmbim , lipë e pshertim.

Çëdo mëkatë çë ata kanë bërë me të fola , me të bëma , e me tru , ti çë je i mirë , o Perëndì e çë do mirë gjithënjeri , ndëjeja . Se ngë isht njeri çë rron te jeta e ngë mëkatron , se ti vetëm je i pamëkatë : drejtësia jote isht drejtësi për gjithëmonë e fila jote isht e vërteta.

Se Ti ja ngjallia, gjella e prëhia e të ndëjemëvet shërbëtorë t’atë ( ... ) o Krisht Perëndia jinë e na të jepiëm lëvdi tij bashkë me Atin t’ënt të pazënë fill e bashkë me gjithë shejtin e të mirë e gjellëdhënës Shpirtin t’ënt nani e për gjithëmonë e për jetë të jetëvet.

Amin.

Jipi prëhien, o Zot, shpirtëravet të të vdekurvet të krështerë orthodhoxë, në vent shejt e në horë të të drejtevët , prit ata shpirtra ,o Shelbues, e jipi prëhie .
Nel giorno in cui ricordiamo tutti i defunti :
Sac. Pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia ,ti preghiamo: esaudiscici e abbi pietà di noi.
Pop. Signore pietà - Kyrie eleison
Ancora preghiamo per la beata memoria e l’eterno riposo delle anime dei tuoi servi defunti, dei re, dei patriarchi, dei vescovi, dei sacerdoti, degli ieromonaci, degli ierodiaco ni, dei monaci e di tutti i cristiani pii ed ortodossi defunti, da un confine all’altro della terra; e dei no stri padri, progenitori, nonni, bisnonni, genitori, fratelli e parenti, perché sia loro perdonata ogni colpa volontaria e involontaria.
Affinché il Signore Dio collochi le loro anime là dove riposano i giusti.
Chiediamo al Cristo, Re immortale e Dio nostro , le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione delle loro colpe.
Sac. Affinchè il Signore ponga le loro anime , là dove riposano i giusti.
Invochiamo al Cristo,Re Immortale nostro Dio, le misericordie divine, il regno dei cieli e la remissione dei loro peccati.
Pop. Concedi Signore.
Sac. Preghiamo il Signore
Pop. Signore pietà
Sac. O Dio degli spiriti e di ogni carne, tu che hai
calpesta to la morte, annientato il demonio e
donato al tuo mondo la vita : tu, Signore, da’ ripo-so alle anime dei tuoi servi in luogo luminoso, in luogo verdeggiante , nel luogo del refrigerio da cui sono fuggiti dolore, tristezza e lamento.
Perdona ogni peccato da loro commesso in parole, opere e pensieri, perché tu sei Dio buono e amico degli uomini. Non c’è infatti uomo che viva senza peccare: tu solo sei senza peccato , la tua giustizia è giustizia eterna e la tua parola è verità .
Poiché tu sei la risurrezione, la vita e il riposo dei tuoi servi che si sono addormentati, o Cristo Dio nostro, e a te rendiamo gloria, insieme al Padre tuo senza principio e al santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Pop.Amin
Tutti : Fa riposare,o Signore, le anime dei defunti cristiani ortodossi nel luogo santo e dove riposano i giusti,o Salvatore ,accogli le loro anime e dai il riposo eterno.

 

Nessun commento:

Posta un commento