mercoledì 1 agosto 2012

 PARAKLISIS GJITHËSHEJTES MËMË TË PERËNDIS
Odha e parë

Gjithëshejtja Mëm’e t’yn’Zoti, shpëtona ti.


E shumëta e ngarjevet kur më rrethon, * u rrjeth nën hjes sate * e shpëtim po tek Ti kërkonjë; * o Mëmëz’ e Fjalës Virgjëreshë, * nga gjithë ngushtimet e t’keqet shpëtomë Ti.


Gjithëshejtja Mëm’e t’yn’Zoti, shpëtona ti.


...Sulmim’i pesimevet më tërbon * e shpirti jim mlonet me helm e me hjidhërim; * pajtomë, o Virgjërë, me paqen * e Birit t’ënt Perëndi, o e paqërtuashme.


Lëvdi past Ati, Biri e Shpirti Shejtë


Tij ç’linde Shelbuesin Perëndi, * o Virgjërë t’lutem * nga të keqet t’më lirosh; * tek Ti nani u rrjeth e tek Ti ngrënj * e shpirtin tim edhè mendjen time bashkë.


Nani e për gjithëmonë e në jetët e jetëvet. Amin.


Sumurë jam u në kurm edhè në shpirt; * Ti bën të jem i mirë * të më ruanjë syu i t’madhit Zot, * e kijëmë kujdes, o Mëm’e t’Lartit, * Ti e mirë çë linde të Mirin ndër njerëzit.ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ


Ἦχος πλ. δ' ᾨδὴ α' Ὁ Εἱρμὸς


Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα· τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν.


Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν· Ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον.


Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, Πανάμωμε.


...Δόξα...


Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.


Καὶ νῦν...


Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θεομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια.


UFFICIO DELLA PARAKLISIS ALLA SANTISSIMA MADRE DI DIO


Ode 1.: Cantico di Mosè. Tono pl. 4. Irmós.


Attraversato l’umido elemento * come terra asciutta, * e fuggendo all’oppressione egizia, * l’israelita acclamava: * Cantiamo al nostro Redentore e Dio˚.


Tropari.


...Santissima Madre-di-Dio, salvaci.


Stretto da molte tentazioni, * in te mi rifugio, * cercando salvezza: * o Madre del Verbo e Vergine, * salvami da difficoltà e avversità.


Santissima Madre-di-Dio, salvaci.


Assalti di passioni mi sconvolgono, * riempiendo di grande scoraggiamento la mia anima: * metti in me pace, o Vergine, * con la serena quiete del tuo Figlio e Dio, * o tutta immacolata.


Gloria.


Supplico te, o Vergine, * che hai partorito il Salvatore e Dio, * di liberarmi dalle sventure: * cercando in te rifugio, * a te protendo anima e mente.


Ora e sempre.


Concedimi la tua visita divina * e prestami le cure che sai dare, * o sola Madre-di-Dio, * tu che sei buona e hai partorito il Buono, * perché io sono malato * nel corpo e nell’anima.


Nessun commento:

Posta un commento