giovedì 8 dicembre 2011

9 DICEMBRE Concepimento di Sant'Anna, Madre della Madre di Dio
Të zënit të pafajshëmi të Shë Mëris në Gji të Shëjtes Anë.
Në akoluthìn mbrëmësore

Kundra çëdò shpresìe si Anna zë në gji Virgjëreshën , t’jardhshmen Mëmë e Peréndìs,e mbushurë me harè po thërret:gëzonij me mua të gjitha farët e Israelit pse U ka lind si vullìmi i t'in’Zoti do Mirëbërësin t'im,i çili tue përgjegjur lutjes t'ime dhunën e shtërpëris deshi të më ndsirëj e zëmërën e helmuame nëpër dhëmbiet e lindies m'e shëndoshi si kishë taksur.
La sterile Anna, * producendo come frutto, contro ogni speranza, * la Vergine che partorirà Dio nella carne, * risplende di esultanza, * danza e gioisce, * gridando a gran voce: * Tribú d'Israele, * rallegratevi tutte con me * perché sono incinta * e depongo l'onta della mancanza di
prole: * è piaciuto infatti al benefattore * di esaudire la mia preghiera * e di sanare il mio cuore pieno di dolore * con i dolori del parto, secondo la sua promessa.
Ai çë mënd’e buroi ujët nga guri i that bë të kishë gjiri jit Zonjën Virgjërë nga e çila ka t’vinjë ujët e shpëtimit. Ti liruar kleve nga turpi Jo më do t’jesh mbi dhet një dru i papemë,pse do t’japësh të ler njëi botie çë do t’binjë Drurin i Gjellës.Si i pëlkjeu Atij AI liroi njerëzin nga turpi kur me trajten njerëzore u veshë e u bë njerì pse isht i pasur me lipisì .
Colui che ha fatto scaturire acqua * dalla roccia arida*, concede frutto al tuo grembo, Anna: * la Sovrana sempre vergine, * dalla quale procederà l'acqua della salvezza. * Non dimorerai piú sulla terra * come terra sterile, * sei liberata dalla vergogna. * perché farai germogliare la terra * che produrrà la spiga della vita, * colui che toglierà le vergogne di tutti i mortali, * poiché si è compiaciuto, * per le sue viscere di misericordia , * di assumere la forma di ciò che gli è estraneo.
Të parathënat vërtetonen e Profetravet. Mali i shejt ndërtonet në gjishkalla e shejte ë vënë sipër,përgatitet throni i mathë i Rregjit . Vendi ku ka’shkonjë Zoti ormiset . Driza e terme çë ngë shuhet zë e lulëzon. Puçëri i shejtërimit dha buròn hire çë prishiën shterpërin e të urtës Annë të çilën lumërojëm me besë.
Sono compiute le predizioni dei profeti: * il monte santo* sorge dai lombi; * la scala divina è piantata*; il grande trono del Re è preparato * ; il luogo che sarà calcato da Dio ë approntato; * il roveto incombusto comincia a spuntare ; * il vasello dei profumi della santità * già zampilla, * comincia a spuntare ; * il vasello dei profumi della santità * già zampilla, * arrestando i fiumi della sterilità di Anna * dalla mente divina, * che noi con fede diciamo beata.
Lëvdi nanì Gloria …Ora e sempre.
Myster tepër i mathë çë moti i paralajmëruar e i pandëlguashëm nga ëngjëjit e nga njerëzit sot dë ftonet në gji të Annës: Marieja krientulla e hjynushme ë përgatitur sa t'jet Ndenja e Rregjit i për jetësis i çili ka të përtërinjë jinin njerëzore.Asaj me vetëdijë të dëlirë t'i lutemi tue thënë: lutu Birit t’ ënt e Perëndi,pse je Ti pështrimi i gjithë të krështerëvet, të shpëtonjë shpirtrat t’anë.
Lo straordinario mistero, * ineffabile per gli angeli, grandioso per gli uomini, * profetizzato dall'eternità, * si mostra oggi in un infante * nei lombi della casta Anna: * è Maria, la bimba divina, * preparata per divenire dimora * dell'universale Re dei secoli * e per riplasmare la nostra stirpe. * Imploriamola con coscienza pura, * a lei gridando: * Intercedi presso il tuo Figlio e Dio perla salvezza delle anime nostre,tu che sei protezione di noi cristiani.
A P 0 S T I H A Allo stico, stichirá prosómia.
Anna çë do t’thet Hiri i t'in'Zoti, si parkalesëj të kishë fëmijë,i thëshëj Perëndis i gjithëve e krionjësi ADONAI SAVAOTH : "Ti njeh dhunën t'ime e shtërpërìs. Shëndoshëmë hjidhërimin i zëmërës t'ime e sbíll burimet e gjirit t'im e i papemi pemë të japënjë sa na të lerin të t’e faliëm Tij si dhuretì tue lëvduar dhe bekuar gjithë një í mendie dashurin t'ënde pr’anë të çilës jipet jetës e madhia lipisi
Stico: Bëri be in'Zot Davidhit mbi t’ vërtetë ne ngë do t'e mohonjë .
Ha giurato il Signore la verità a Davide, e non l'annullerà
Anna, grazia divina, * pregando un tempo per un figlio, * gridava al Dio e Creatore dell'universo: * Adonai sabaoth, * tu conosci l'onta della mancanza di figli: * liberami tu dal dolore del mio cuore, * apri le chiuse del grembo * e rendi feconda la sterile, * affinché ti offriamo in dono ciò che sarà generato, * benedicendo e concordemente glorificando * la tua amorosa compassione, * per la quale è donata al mondo la grande misericordia .
Një herë,si lutet me besë Anna e urtë e Zotit i truhet,të Engjë11it z ërin. gjegjet çë i siguron .Asaj se in' Zot i gjegji parkalesìt.Asaj ëngjëll i haptas i thoshëj : “lutja jote tek in ‘Zot arrú, mos u mërzit, lotët t’ote pushò, pse do t’zésh ngë gji ,si ullì çë lulëzon ,një degë e bukurë Virgjëreshën e çila ka t’t’japënjë LULEN KRISHTIN si njeri i çili jep të madhen lipisi ”.
Anna la casta, * mentre pregava un tempo con fede * e supplicava Dio, * udí la voce di un angelo * che le assicurava il divino esaudimento * delle sue richieste. * Chiaramente le diceva l'incorporeo: * La tua supplica è giunta al Signore; * non essere triste, * desisti dal piantò: * perché diverrai ulivo fruttifero * che produce quale bel rampollo la Vergine * che farà fiorire, secondo la carne, il fiore: * Cristo, colui che dona al mondo la grande misericordia *.
Stico: Ka t'vë te throni jit NJE nga pema e gjirít t'ënt
Del frutto del tuo seno porrò sul tuo trono.
Jakimi e Anna zërr DELEN t ë hjynushme nga e çila ka t'na' vinjë . Kjenkji i hjynushëm me vjershë i pathënëshëm çë do t’flijonet për gjithë jetën. Andai të besmit një lëvdim të pashuashim po i faliën me brengosie t’ in’Zoti e gjithë të dëtiruamë dëftonen. Na të dy lumërojëm e gëzonemi me besë për të zënit të famasëshëm të të jardhmes Mëme e t'in’Zoti pr’anë të çilës jìpet jetës me burì e madhia lipisi!
Una coppia di Sposi produce * la venerabile e divina giovenca * dalla quale in modo inesprimibile * procederà il vero vitello grasso*, immolato per il mondo intero. * Gioiosi, essi offrono dunque con compunzione al Signore * una lode incessante, * e tutto l'universo è loro debitore. * Proclamiamoli dunque beati, * e formiamo con fede un coro divino * nella concezione della Madre del nostro Dio * da loro generata, * per la quale è donata copiosa * la grande rnisericordia*.
Lëvdì…na n i… Gloria…Ora e sempre…
Sot nga rrenja e Davidhit ,purpurë mbretërore,zë të lulëzonjë lulja e mystike e Jesseut . Nga këjo lule ka 'tvinjë Krishti Perëndia jinë çë shpëton shpirtrat t' anë.
Oggi una porpora regale germogliata * dalla radice di Davide, * comincia a far spuntare * il Mistico fiore di Iesse, nel quale è fiorito il Cristo Dio nostro, * colui che salva le anime nostre.

APOLITIKJION Apolytilion

Sot sglidhlen lìdhiet e shtërpëris pse in 'Zot gjegjet Jakimin e Annën e kudra ,çëdo shpresie të leri atireve i taks një vajzë e hjieshme. Nga Ajo leu i papërshkruashmi bër njeri . Prandai pr'anë të ëngjë11it urdhuroi t'i thëshiën asaj : T ' fálem,o e Hir-plota, in'Zot ë me tij.

Oggi sono sciolti * i vincoli della sterilità: * poiché esaudendo Gioacchino e Anna, * promette loro fanciulla: contro ogni speranza, * genereranno la divina fanciulla: dalla quale egli stesso, l'incircoscrivibile, * divenuto mortale è stato partorito, * lui che, mediante un angelo, * ha comandato di acclamare a lei cosí: * Gioisci, piena di grazia grazia,il Signore è con te .

Nessun commento:

Posta un commento