domenica 11 dicembre 2011


VESPRO - ESPERINOS- AKOLUTHIA TE MREMESORIA
te Ati jine Shejti Spiridhon Ip.


Χαίροις Ἀρχιερέων Κανών, τῆς Ἐκκλησίας ἀδιάσειστον ἔρεισμα, τὸ κλέος τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ τῶν θαυμάτων πηγή, τῆς ἀγάπης ῥεῖθρον μὴ κενούμενον, φωστὴρ ὁ πολύφωτος, τὸ τοῦ Πνεύματος ὄργανον, ὁ νοῦς ὁ θεῖος, ὁ πραΰς καὶ ἀκέραιος, ὁ ἁπλότητι, ἀληθεῖ καλλυνόμενος· Ἄνθρωπε ἐπουράνιε, ἐπίγειε Ἄγγελε, τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάτα, ὁ τοῦ Χριστοῦ φίλος γνήσιος, αὐτὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος
T’falemi,o shembërë i kriepriftravet mbështetie e Klishës e pashkundshme lëvdia e orthodhoksëvet, o famasmësh burim të dashurìs përrua çë ngë thahet kurr, dritar shumë dritësh, i shpirtit vegle , o mendie e butë, e hjynushme e dëlirë me thieshtësì të vërtetë i sbukuruar .Njeri i kjiellit , ëngjëh i dheut ,të vreshtës punëtor o të Krishtit mik i pastër. Atij lutu, shpirtravet t’anë të japënjë te madhen lipisi.
Πρᾶος καὶ κληρονόμος τῆς γῆς, σὺ τῶν πραέων ἀληθῶς ἀναδέδειξαι, Σπυρίδων Πατέρων δόξα, ὁ ταῖς νευραῖς τῶν σοφῶν, καὶ ἁπλῶν σου λόγων, θείᾳ χάριτι, ἐχθρόν τὸν παμπόνηρον, καὶ παράφρονα Ἄρειον, ἐναποπνίξας, καὶ τὸ δόγμα τὸ ἔνθεον, καὶ σωτήριον, ἀνυψώσας ἐν Πνεύματι, πάντας τοὺς ὀρθοδόξους τε, φωτίσας τρανότατα, ἕνα δοξάζειν τὸν Λόγον, ὡς ἀληθῶς ὁμοούσιον, Πατρὶ προανάρχῳ, παρεχόμενον τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
I but e i dehut trazhgimtar, ti i të butëvet vërteta u dëftove, Spiridhon, lëvdia e Atëravet, ti me vjershet e të dijturëvet e të thjeshtat fialë t’ote, me hirin të hjynushëm armikun të lik e krenar Ariin mbite e dogmën të hjynushëm dhe shpëtimtar lartësove në shpirt. Gjithë orthodhoksët ndrite fiellët na Një të lëvdojëm Fialë, vërteta gjithë të klënëshme me Atin të pazënë fill,çë jetës të madhen lipisi.
Πάθη ἀπονεκρώσας σαρκός, νεκροὺς ἐν χάριτι Θεοῦ ἐξανέστησας, καὶ ὄφιν χρυσοῦν εἰργάσω, καὶ ποταμοῦ τὰς ὁρμάς, προσευχῇ σου Πάτερ ἐχαλίνωσας, νυκτὸς Βασιλεῖ δέ, ἐπιφανεῖς κινδυνεύοντι, τοῦτον ἰάσω, τῇ καθ' ὕπαρ ἐγγύτητι, τοῦ Κυρίου σε, παραδόξως δοξάζοντος· Ὅθεν μεγαλοφώνως σου, τὴν μνήμην γεραίρομεν, καὶ τῶν λειψάνων Σπυρίδων, τὴν ἱερὰν θήκην σέβομεν, ἐξ ἧς ἀναβλύζεις, ἰαμάτων θεῖα ῥεῖθρα, καὶ μέγα ἔλεος.
Epshëvet të mishit tue dhënë mortë,të vdekurit te Hirii t’in’Zoti ngjalle e gjalpërin të artëshërbeve e të lumit valat mbajte me lutjen t’ënde, o At. Natën rregjit më rrëzit u dëftove dhe e shëndoshe paj të dashuris t’ënde e thellë për t’ën’Zonë,çë tij lëvdoi shumë. Andai na me zë të lart të kremtojëm kujtimin e arkën shejte e kurmit t’ënt nga e çila rriedhiën vije të shëndhoshuri e shum lipisi, na proskjinisiëm.
Δόξα... Ἦχος α' Ἀνατολίου
Ὅσιε Πάτερ μακάριε, Σπυρίδων σοφέ, τὴν νεκρὰν ὥσπερ ζῶσαν, ἐπηρώτας δι' ἀγάπην Θεοῦ, ὄφιν δὲ μετέβαλες εἰς χρυσόν, ὁ πενίαν ἀσκῶν· ῥύσιν δὲ ἐπέσχες ποταμοῦ, συμπαθήσας λαῷ, Βασιλεῖ δὲ παρέστης ἰατήρ, τῇ προνοίᾳ Θεοῦ· νεκροὺς δὲ πάλιν ἤγειρας, ὡς αὐτοῦ μαθητής, τὴν πίστιν δὲ ἐτράνωσας, ἀναμέσον Πατέρων πολλῶν. Πάντα οὖν ἰσχύων ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί σε Χριστῷ, αὐτὸν καὶ νῦν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Lëvdi…..
Shejti At, i lum e i urt Spiridhon, të vdekurës i fole skurse ishë gjallë paj të dashurìs të t’in’Zoti; gjalpërin e ndërrove në ar ; kur ti pesoje mbëhì , mbajte të rrjedhurit e lumit, pse të dhëmbëj për popullin. Ju dëftove rregjit paj të parakujdesit i Perëndis; të vdekurit ngjalle, përçë i t’in’Zoti dsënës.Gjithkjish mënd’t’bëje me fukjìn çë të jipëj Krishti. Atij lutu edhè nanì sa të shpëtonjë shpirtrat t’anë.
Καὶ νῦν... Προεόρτιον Ἦχος πλ. β'
Σπήλαιον εὐτρεπίζου· ἡ Ἀμνὰς γὰρ ἥκει, ἔμβρυον φέρουσα Χριστόν· Φάτνη δὲ ὑποδέχου, τὸν τῷ λόγῳ λύσαντα τῆς ἀλόγου πράξεως, ἡμᾶς τοὺς γηγενεῖς, Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, μαρτυρεῖτε θαῦμα τὸ φρικτόν, καὶ Μάγοι ἐκ Περσίδος, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ τῷ Βασιλεῖ προσάξατε, σμύρναν, ὅτι ὤφθη Κύριος ἐκ Παρθένου Μητρός, ὃν περ καὶ κύψασα, δουλικῶς ἡ Μήτηρ προσεκύνησε, καὶ προσεφθέγξατο τῷ ἐν ἀγκάλαις αὐτῆς· Πῶς ἐνεσπάρης μοι, ἢ πῶς μοι ἐνεφύης, ὁ λυτρωτής μου καὶ Θεός;
Nani…..
Përgatituë, o shpellë, Virgjëresha isht e vien tue prir në gji Kjenkjin. Grazhdi, prit mirë Atë çë neve njërëzë me fialën e tij na liroi nga mëkata. O Delmerë, çë ruani jashta, bëni deshmì kësaj famasmie të dreruashme. E Ju Magjinjë nga Persia, ejani e falnii arin, livanin e mirrën Rregjit, pse u dëftua in’Zot nga Virgjëra Marie, e çila, si shërbëtore tue u përujtur, E proskjinisi tue thënë Atij çë kishë në gji: si më bëre mëmë, si m’u leve, o Shpëtuesi e Perëndia jim?
APOSTIHA


Πανήγυρις φαιδρά, ἱερὰ πανδαισία, δεῦτε πιστοὶ μεθέξωμεν· Σπυρίδων καὶ γὰρ ἡμᾶς συγκαλεῖται, ἑστιάτωρ ὢν πνευματικός, οὗ ἡ τράπεζα θεία, ἡδέα τὰ θαύματα, αἱ πράξεις ἀθάνατοι, αὐτοῦ μιμησώμεθα τὸ πρᾶον, τὸ ἄκακον, τὸ ἁπλοῦν, τὸ φιλάνθρωπον, τὸ περὶ πάντας σοφόν, ἐν οἷς ἐν Ἀρχιερεῦσιν, ὡς φῶς ἐξέλαμψε
Panajìr i shkëlkjìem, gostì e shejte! Ejani, të besmë, t’i marriëm piesë. Spiridhoni na thërret edhè neve si gostar shpirtëror e të çilit triesa isht e hjynushme, famasmët janë të këndëshme, vesprat të pavdekshme. Le t’i glasiëm butësìs, thjeshtësìs, pafajsis,dashurìs për njeriun t’tij e mbi gjithë urtësìs s’tij te të çilat ndër Jerarhjit Ai
lambarisi.
Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος.
E çmuame përpara t’in’Zoti vdekjia e Shejtravet t’ tij.
Μεγίστων ποιητής, ἀρετῶν καὶ θαυμάτων, ἀνεδείχθης Σπυρίδων σοφέ, ταῖς μέν σου καταφαιδρύνας τὸν βίον, ὑπὲρ φέγγος τὸ ἡλιακόν, τοῖς δὲ καταλαμπρύνας, κόσμον τὸν περίγειον, ὑπὲρ ἀστραπὰς οὐρανοῦ, ἀμφοῖν ὡραιότερος, δεικνύμενος Ὅσιε, τοῖς προσφεύγουσιν ἐν πίστει, ταῖς προστασίαις σου.
O i urt Spiridhon, u dëftove veprimtar virtutësh e famasmësh të mëdhà shumë me të çilat ndrite gjellën t’ënde më shumë se drita e diellit e gjithë jetën më shumë se shkreptimat e kjìelliës. I të dyve u dëftove, o Shejt,më i bukur Mbrojtës i ndsehtë i atireve çë për ndihmë rrjedhiën tek Ti.
Στίχ. Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ Ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται
Priftrat do t’ veshiën drejtësìn e Shejtrat t’atë do t’ gëzonen.
Ὢ θαύματος φρικτοῦ! ἡ νεκρὰ πυθομένῳ, φωνὴν ζῶσάν σοι δέδωκεν, ὁ ῥοῦς δὲ τοῦ ποταμοῦ ἀνεστάλη, διὰ λόγου σου προστακτικοῦ, ἡ τοῦ Ἄνακτος νόσος, εὐχῇ σου φυγαδεύεται, ὁ ὄφις εἰς εἶδος χρυσοῦ ἀντιμετηλλάττετο, νεκροὶ ἐξηγέρθησαν· ἐνήργει γὰρ ἐν σοὶ ὁ Χριστός, Σπυρίδων Ἱερουργέ, ὁ τῆς Τριάδος τὸ δόγμα, ἀνακηρύξας τρανῶς.
O famasmë e tmerrshme ! E vdekura çë kalbet të jep një zë të gjallë; të rrjedhurit e lumit mbahet pr’anë të fialës t’ënde urdhuronjëse; sëmundia e rregjit me lutien t’ënde sduket; gjalpëri shndërronet në ar;
të vdekurit ngjallen; vepron tek Ti Krisht, o Spiridhon veprimtar i shejt çë haptas ligjëron dogmën e Trinis’:
Δόξα... Ἦχος β' Γερμανοῦ
Ἱεραρχῶν τὸ θεῖον κειμήλιον, Πάτερ Ὅσιε, Σπυρίδων σοφέ, ἐν ἀρεταῖς ἀναδέδειξαι· ὅθεν τῆς Ἐκκλησίας προστάτης γενόμενος, αἱρεσιάρχας ἐξώθησας, καὶ τοῦ Ἀρείου τὸ βλάσφημον, συνοδικῶς εἰς γῆν κατηδάφισας· διὸ θαυματουργῶν ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τὸν Σωτῆρα ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Lëvdì past…..Vistar i hjynushëm i Jerarhjëvet,Ati Shejt Spiritdhon u dëftove me vitutët t’ote. Prandai bër Mbrojtës i Klishës, përzure eresiarhët e vlasfimin e Ariit në Sinodhë e shture te dheu . Andai tue bër famasmë me fialë e me verpa lutu Shpëtuesit të shpëtonjë shpirtrat t’anë.
Καὶ νῦν... Ἰδοὺ καιρὸς ἤγγικε τῆς σωτηρίας ἡμῶν· Εὐτρεπίζου Σπήλαιον, ἡ Παρθένος ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν· Βηθλεὲμ γῆ, Ἰούδα, τέρπου καὶ ἀγάλλου, ὅτι ἐκ σοῦ ἀνατέταλκεν, ὁ Κύριος ἡμῶν. Ἀκούσατε ὄρη καὶ βουνοί, καὶ τὰ περίχω-ρα τῆς Ἰουδαίας, ὅτι ἔρχεται Χριστός, ἵνα σώσῃ ὃν ἔπλασεν ἄνθρωπον, ὡς φιλάνθρωπος.
Nani…..Shi’ u kjas kjëroi i shpëtimit t’ënë. Përgatitu, o shpellë, Virgjëresha vien sa të lindënjë. Vithlelèm, dhe i Judhës, gëzou e bëj harè pse ngah Ti jershi Zoti i jinë. Kodra e male, dëgjoni; e rrethana të Judhès , se vien Krishti sa të shpëtonjë njeriun çë Ai krioi, pse na do mirë.
APOLITIKJION
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α' Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι Ἱερώτατε· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα
I të parit Sinodhë u dëftove kreshnik e thavmëbërës, o Athlofor Ati jinë Spiridhon. Prandai të vdekurës i fole në varr e gjalpërin e ndërrove në ar kur këndoje shejtet lutje t’ote Ёngjijit i kishe për shokë, o Shejt i mathë. Lëvdi kuj Tij të lëvdoi, lëvdì kuj tij të kurorëzoi, lëvdì Atij çë me anën t’ënde vepron gjithëve shëndetë.
Theotokjion
Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης· ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διά του τόκου σου.

Nessun commento:

Posta un commento