giovedì 8 dicembre 2011


9 DICEMBRE Concepimento di Sant'Anna, Madre della Madre di Dio
Të zënit të pafajshëmi të Shë Mëris në Gjithë Shëjtes Anë.


APOLITIKJION Apolytilion
Sot sglidhlen lìdhiet e shtërpëris pse in 'Zot gjegjet Jakimin e Annën e kudra ,çëdo shpresie të leri atireve i taks një vajzë e hjieshme. Nga Ajo leu i papërshkruashmi bër njeri . Prandai pr'anë të ëngjë11it urdhuroi t'i thëshiën asaj : T ' fálem,o e Hir-plota, in'Zot ë me tij.

Oggi sono sciolti * i vincoli della sterilità: * poiché esaudendo Gioacchino e Anna, * promette loro fanciulla: contro ogni speranza, * genereranno la divina fanciulla: dalla quale egli stesso, l'incircoscrivibile, * divenuto mortale è stato partorito, * lui che, mediante un angelo, * ha comandato di acclamare a lei cosí: * Gioisci, piena di grazia grazia,il Signore è con te .
Ἀπολυτικίον τῆς Ἁγίας Ἦχος δ'
Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ' ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα, ἐξ ἧς αὐτός ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι' Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ. Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Nessun commento:

Posta un commento