lunedì 12 dicembre 2011

Lunedì 12 Dicembre 2011
San Spiridione, vescovo e taumaturgo (†ca. 348)
San Spiridione era un semplice contadino, sposato e padre di diversi figli. Per la sua fede incrollabile e per lo stile semplice della sua vita fu giudicato degno di diventare un pastore di uomini e venne eletto Vescovo di Tremithus, una città di Cipro. Alcuni sostengono che abbia preso parte al primo Concilio Ecumenico di Nicea del 325 e che operò molti miracoli. Morì intorno ai 348 e più tardi i suoi resti furono trasferiti a Corcira, di cui è divenuto patrono.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α' Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι Ἱερώτατε· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα
I të parit Sinodhë u dëftove kreshnik e thavmëbërës, o Athlofor Ati jinë Spiridhon. Prandai të vdekurës i fole në varr e gjalpërin e ndërrove në ar kur këndoje shejtet lutje t’ote Ёngjijit i kishe për shokë, o Shejt i mathë. Lëvdi kuj Tij të lëvdoi, lëvdì kuj tij të kurorëzoi, lëvdì Atij çë me anën t’ënde vepron gjithëve shëndetë.

Nessun commento:

Posta un commento