giovedì 22 dicembre 2011

Kenka per Lindie te Zotit Krisht Perendi


Nga kjielli ti u zdripe, o Mbreti i jinë.
jerdhë te një shpellë ndë borë e tsinë,
0 i bekuam, o i lëvduam,
të më dridhesh u të shoh. E larta fialë
përsè më deshë mirë, u bëre dialë !
I jetes ti je i Zoti, se vet e stise,
e t' linda e ziarr të lipsen, e me lipise.
0 i dëlirë, shejti Bir, zieja jote zëmbrën nget.
Po mua m' a kënda, se mall i mathë për njerëzit
të pru këtù brënda.

Parraisin ti lëreve,teku trazhgoje,
e mbi tsa kashtë u leve, sa të duroje.
Fort u bindem e të klindem; po për mua çë bëre ti?
0 gjella e jime, përsè, përsè pajt meje,këta durime.Këndojëm,këndojëm / se kjielli u sbë11i
/gjithë bëjëm haìdhi /gjìthë thomi me gëzim.
Po rrofshit Isuì/ sì rrekjë e sì Zot, po rrofshit Isui per jetë e për mot.
0 i dashuri Díalë / nga kjielli për ne ti sdripe
/në dhe ndër borë e tëtimi
Po rrofshit …
0 i bukurí Dialë / ti pakjen dhuron / Ti Zëmbrat na gëzon se prure shpëtim/.


Rregji jim,Isuthi jim
Dialë i nokërth ndër tëtìm
Jerdhe e leve bër njerì
Te një kalive si një mavrì
Flëjé, o Bir, e mos klajë
Flëjé, o zëmbrë, e bën-on
Mbi tsa kashtë te një grasht
Ti je smardhur skur je jasht
Lipset ziarri dçeshur je
E të timit vdes për ne.
Flëjé, o Bir, e mos klajë
Flëjé, o zëmbrë, e bën-on


Përgatitu Vithleèm,sbillet gjithëve edhemi. Stolisu Efrathà, se druri i gjellës te spella lulëzoi nga Virgjëra. Pse parrais gjiri i saj uìftua shpirtullor teku pema e hjynushme nga e çila tue ngrënë rrojëm; ngë do vdesiëm si Adhami.Krishti lehet atë më parë e rarë sa të ngjallënjë fitirë


Shi lehet Krishti, lëvdonie shi vien nga kjellia ju te pritëni. Shi Krishti mbi dhe:ju ngrëhuni.Zotit po t’i këndoni jeta e gjithë,edhe ndë gëzime, zëni kënka,popuj,juse u lëvdërua ai.

Hristòs jennàte,doksasate; Hristòs eks uranòn,apandisate,Hristòs epi jis,ipsòthite.Asate to
Kjirìo,pasa i ji,kje en evfrosìni animn’sate laì,òti dhedhòksaste.

Popullin shpëtoi tue bër famasmë Zoti

kur vala e dejtit thajti te kjëmoti.

Nga një vajzë virgjërë ashtu di deshi leu dhromin e kjellit sbilli neve e na shpërbleu gjithënjëi klënie me Atin na njerëzit lëvdomie.


Madhërò,o Shpirti jimë,më të nderoshmen e më të lëvdoshëmen ndër gjithë ushtrit e kjelliës. Mister të mathë u shoh e të humbët ,për kjell shpellën,për thron ndër Hjeruvimtë Virgjëreshën,grazhdin për vend teku kle ngulur i pasosmi Krisht Perëndi t’ çilin tue kënduar madhërojëm na.

Megàlinon psichì mu,tin timiotèran ke endhoxotèran ton àno stratevmàton. Mistirion xènon orò ke paràdhoxon;uranòn to spileon,thrònon cheruvikòn tin parthènon,tin fatnin chorion en o aneklithi o achòritos Christòs o Theòs,on animnùndes megalinomen.

Nessun commento:

Posta un commento