giovedì 5 aprile 2012

Apolitikion


 Apolitikion
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον, φεῦγε ἀκόρεστον ψυχὴν τὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι. 
Kur Apostojitë të lëvduashmëte të lajturit e darkës ndriteshën, Judha i kekjë, i sëmur nga lakmia e rrgjëndit errësonej e jipëj te duart e gjikëtarëvet të paligjë Gjikëtarin të drejt. Vërrej si dashuronjësi i haromëvet për ata vate sosi seu mbi. Mbaju largu nga i ligu çë këtò kudsoi kundra Miéshtrit. O i Madh’in’Zot, çë je i mirë me gjithë,paçe lëvdi.
Mentre i gloriosi Discepoli durante la lavanda dei piedi nella Cena venivano illuminati, proprio allora l'empio Giuda inquieto si ottenebrava per la sua avarizia; e Te, giusto giudice, consegnava a giudici iniqui. Guarda, tu che ami le ricchezze: per esse Giuda si inpiccò; fuggi l'anima insaziabile che ha osato tali cose contro il proprio Maestro. Signore buono e al di sopra di ogni altro, gloria a te.
Kontakion
Τὸν ἄρτον λαβών, εἰς χεῖρας ὁ προδότης, κρυφίως αὐτάς, ἐκτείνει καὶ λαμβάνει, τὴν τιμὴν τοῦ πλάσαντος, ταῖς οἰκείαις χερσὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἀδιόρθωτος ἔμεινεν, Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος.

Me duart e ‘tija merrë përdhënësi bukë e ato duar ndèn fshehurith sa t’marrënjë çmimin e Atij çë e gjeshi me duart e’tija.E mbeti i paprekëshëm Judha, shërbëtor e prëdhënë

Nessun commento:

Posta un commento